top of page

METODICKÁ LIKVIDACI PŘÍRODY CELÉ PLANETY - skutečný účel HAARP a CHEMTRAILS(Pozn. prekladateľa: Článok podrobne a vedecky presne popisuje látky používané v chemtrails, vrátane kontextu v akom program vznikol, aké inštitúcie za ním stoja a s akou bezohľadnosťou je presadzovaný bez ohľadu na názor verejnosti a bez akejkoľvek verejnej debaty či schvaľovania parlamentom. Autorom je R. Michael Castle, vyštudovaný polymérový chemik s 22 ročnou praxou v obore a 15 ročnou prácou pre nadáciu na odhaľovanie environmentálnych rizík. Text bol publikovaný v máji 2006 v nezávislých novinách Idaho Observer. Ešte doplním kvôli ozrejmeniu, že chemtrails sú univerzálny mnohoúčelový vojenský program a modifikácia počasia je len jednou z oblastí aplikácie …)


* * *


Metodická likvidácia prírody Zeme (The methodic demise of natural earth)


Bez akéhokoľvek zapojenia kvalifikovaných, korporátne neutrálnych názorov, lídri vo vláde obišli parlamentné postupy a verejnú debatu a začali financovať aktivity šialencov, ktorí tvrdia, že môžu zachrániť svet pomocou zmeny prírodného poriadku pozemských systémov. Bez ohľadu na to, že sú v pozícii čisto špekulatívnych a experimentálnych, prebiehajú viaceré operácie veľkého rozsahu s cieľom dosiahnuť opačné výsledky. Netreba mať pokročilý vysokoškolský titul, aby človek tušil, že ak sa jeden program pokúša “ochladiť” stratosféru, zatiaľ čo cieľ iného programu je “ohrievanie” ionosféry, že to môže vyprodukovať kataklyzmatické výsledky.


Prehľad dopadov na životné prostredie


Dr. R. Michael Castle


Domnievame sa, že v tomto storočí sa stávame svedkami postupného, zámerného likvidovania prírodných systémov Zeme. “ChemTraily”, viditeľné výfukové plyny z lietadiel (a prídavných rozprašovašov) obsahujúce jedovaté chemikálie, to je iba vágny laický popis veľkolepého divadla toxických materiálov vypúšťaných do atmosféry/stratosféry, za ktorými stojí nespočetné množstvo bezohľadných a toxických programov.


Tento článok sa pokúsi uviesť tento globálny debakel do kontextu udalostí a faktov. Technické detaily všetkých identifikovaných látok by si vyžadovali prinajmenšom rozsah knihy, ak by ich mal človek všetky rozobrať. Na konci článku sa nachádza krátka bibliografia a na požiadanie sú k dispozícii linky na rôzne relevantné dokumenty nespochybniteľnej dôveryhodnosti.


Prvé pravidlo pre pochopenie: Jedná sa o veľmi rozsiahle hry štýlu “víťaz berie všetko”, organizované zo strany globálnych záujmov z celého sveta. Pátrali sme a našli zásadné dôkazy o množstve globálnych operácií zamýšľaných na zmiernenie rôznych reálnych a teoretických globálnych katastrof.


Mnohé z tých operácií, ktoré sme spoločne objavili počas nášho pátrania sú prísne tajné a nie sú dostupné verejnosti. Na druhej strane iné boli verejné. Otázky, čo pred nami vyvstali sú: “Prečo by si ktokoľvek želal použitie týchto geo-zbraní a prečo by mu mali ostatní toto použitie odsúhlasiť?”


Stačí sledovať stopy peňazí. Potom si uvedomíte, že prijímatelia tejto informácie [vy] musia byť dostatočne zainteresovaní v tom, čo chceme zverejniť, aby sa odvážili na veľkú whistle-blowingovú kampaň s cieľom zastaviť toto metodické ničenie prírodných systémov Zeme. Táto kampaň bude vyžadovať účasť a odhodlanie mnohých ľudí; zlyhanie tejto kampane môže pravdepodobne znamenať zánik obyvateľov Zeme.


Naša výskumná práca prebiehala po dobu viac než 5 rokov pozorovania týchto udalostí, ako sa vyvíjali a odhaľovala detaily týchto šokujúco nezodpovedných scenárov, ktoré nasledujú.


Jednoduchým slovom popísať cieľ našej misie: Zverejniť a zastaviť metodickú demoláciu našej prirodzenej Zeme a jej obyvateľov.


Stručný úvod


Dr. Edward Teller napísal v roku 1990 doporučujúcu správu (white paper), kde popisuje záchrannú operačnú stratégiu epického rozsahu na zmenu predpovedaného kurzu toho, čo bolo medzinárodnou skupinou vedcov, vrátane Dr. Tellera a Livermore National Laboratoris považované za neodvrátiteľný kataklyzmatický dôsledok globálneho otepľovania, kritických úrovní ultrafialového kozmického žiarenia, kritického oslabenia ozónovej vrstvy a ďalších teoretických katastrofických hrozieb. Je vhodné poznamenať, že Dr. Teller, nazývaný tiež “otec vodíkovej bomby”, bol zodpovedný za množstvo chorobne poňatých stratégií, pričom ani v jednom prípade sa nezaujímal o dôsledky ako je bezpečnosť, jedovatosť, úmrtnosť, dopady na životné prostredie či etika. [2][3]


Podľa Tellera a spol., ultrafialové (UV) žiarenie v dôsledku oslabenia ozónovej vrstvy a globálne otepľovanie v dôsledku skleníkových plynov by mohlo byť účinne zmiernené pomocou rozprášenia špecifických sub-mikrometrových častíc do rôznych vrstiev atmosféry.


Bárium, hliník, thórium a selén mali byť spracované do podoby submikrometrových častíc rozprášených z vysoko letiaceho lietadla a ionizovaných pomocou špecifického elektrického náboja [4][5]. Musíme zdôrazniť, že ionizácia umožňuje týmto špecifickým ťažkým kovom plávať vo vzduchu po dlhú dobu.


Táto elektricky nabitá časticová matrica môže byť perfektná na ovládanie rádiofrekvenčného poľa. Teoreticky môžu tieto ťažké kovy blokovať a odrážať slnečné svetlo pred vstupom do zemskej atmosféry a odraziť 1 až 2 percentá z UV žiarenia späť do vesmíru, vďaka čomu dôjde k poklesu dávok UV žiarenia.


Teller tiež doporučil použitie komerčných a vojenských lietadiel na zrealizovanie enormnej úlohy rozprášiť do zemskej stratosféry tieto experimentálne látky.


Sme presvedčení, že nasadenie a následné vojenské použitie týchto technológií bolo dostatočne dobre preukázané. Pod programom ministerstva obrany s názvom “RF Dominance” (Rádiofrekvenčná nadvláda) armáda experimentovala so zosilovaním, rušením a zachytávaním rádiovej komunikácie s pomocou týchto častíc.


Technológia virtuálneho snímkovania VTRP amerického letectva pre pilotov stíhačiek taktiež závisí na atmosfére nasýtenej týmito ťažkými kovmi.


Štúdia amerického letectva nazvaná “Počasie – zosilovač moci: Ovládnutie počasia do roku 2025” (“Weather—A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025”) jednoznačne popisuje vojenské výhody časticami naplnenej troposféry za účelom “ovládnutia” počasia (vytvárať, kontrolovať, manipulovať a riadiť). [7]


Program amerického námorníctva RFMP je ďalší vojenský program využívajúci aerosolizované častice ťažkých kovov, vrátane pohliníkovaných sklenených vlákien. [6]


Agentúrou CIA vedený projekt Cloverleaf bol jednou z prvých operácií s “aerosolizovanými časticami ťažkých kovov”. Týmto začalo masívne práškovanie hornej atmosféry a stratosféry. Zakrátko nasledovali operácie amerického ministerstva obrany popísané vyššie, po tom čo sa americké letectvo zapojilo do rozširovania významných stratégií zmierňovania globálneho otepľovania prostredníctvom modifikácie počasia a geoinžinierskych praktík. [8] (Pozn. prekladateľa: Je zaujímavé, že hoci vláda G.W.Busha verejne tému globálneho otepľovania spochybňovala a zosmiešňovala, americká armáda v utajení usilovne aplikovala stratégie na umelé znižovanie globálnej teploty. Pôsobí to dojmom, že sa americká vláda týmto spôsobom pokúšala falšovať globálne teploty so zámerom zdiskreditovať vedecké výsledky naznačujúce trend globálneho otepľovania a týmto spôsobom sa vyzuť z prípadnej zodpovednosti najväčšieho producenta skleníkových plynov).


Federálnou vládou schválení dodávatelia (Federally-approved contractors (FACs)) sa stali súčasťou tejto masívnej globálnej snahy zachrániť Zem pred istou skazou. Títo dodávatelia boli súčasťou výskumu, vývoja aj realizačných aspektov týchto projektov. Špeciálne jeden z nich, Hughes Aircraft Corporation of Califorina, zameral svoje výskumné snahy týmto smerom. [9]


Thórium a jeho oxidy, hliník a karbid kremíka (Silicon carbide) boli identifikované v špecifickej zmesi všeobecne označovanej ako “Welsbachove reflexné rozprašované látky” (“Welsbach Refractory Seeding Agents” (U.S. Patent 5, 003,186 . – March 26, 1991)). Tento patent bol schválený a pridelený v roku 1990 spoločnosti Hughes Aircraft Corporation. Welsbachovo reflexné rozprašovanie, v rámci neobmedzených rozprašovacích operácií, začalo začiatkom 90.rokov nad rozsiahlymi oblasťami stratosféry nad Severoamerickým Kontinentom. [10]


Spolu s rozširovaním programu ponad celú západnú pologuľu boli mnohé operácie podľa všetkého doplnené o operácie amerického letectva za účelom zmierňovania úbytku ozónu a sú spojené s projektom High Frequency Active Aural Research Project (HAARP) na Aljaške [11]. Ironicky vzato, HAARP vysiela milióny wattov elektriny so zámerom ohrievať ionosféru, zatiaľ čo práškovanie časticami v stratosfére je robené so zámerom ochladiť troposféru.


Obnova ozónu bol 1 z 3 aktívnych programových parametrov pre HAARP, podľa definície Dr. Bernarda Eastlunda, vynálezcu a šéfa programu HAARP. Zariadenie na ohrievanie ionosféry ( Ionospheric Heating Research Facility) bolo prevádzkované rezervami amerického letectva a americkým námorníctvom. HAARP bol používaný ako vojenská zbraň, z toho dôvodu väčšina jeho operácií podliehala a stále podlieha utajovaniu. [12]


Modifikácia počasia/klimatická zmena.


HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, Extreme Low Frequecny (ELF), Very Low Frequency (VLF) a iné na EMR/EMF založené systémy sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií sú používané na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká, podľa prezeraných technológií, pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmenením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária(barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.


HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je dôvod prečo sa v súvislosti s HAARP spomínajú stratégie obnovy ozónovej vrstvy. Avšak “záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa stalo pre americké letectvo a vládou schválených dodávateľov letových operácií bežnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania nepilotovaných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažujú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika tlmenia ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.


Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rádioaktívne materiály) skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosférického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.


Havária lietadla Alaska Flight 261


Welsbachove reflexné látky, hlavne oxidy hliníka a karbidy kremíka sú extrémne abrazívne, hneď za diamantom. Tento 1 mikrometrový a sub-mikrometrový prach počas toho ako padá skrz atmosféru môže byť zachytávaný na lepkavé povrchy vovnútri funkčných komponentov lietadiel prelietavajúcich cez tieto “brúsne oblaky”. Mazacie oleje používané u horizontálnych a vertikálnych stabilizárov, aileronov, klapiek a pristávacích kolies môžu byť vážne poškodené týmto vysoko abrazívnym prachom z Welsbachových reflexných materiálov a môžu spôsobiť postupné obrusovanie kovu ovládacích skrutiek a spôsobiť kompletné zlyhanie: zaseknutie letových ovládacích prvkov do nekontrolovateľnej konfigurácie smeru nahor alebo nadol. Sme presvedčení, že Alaska Airlines Flight 261 je príklad takýchto okolností.


Alaska Flight 261 absolvoval každodenné prechody cez husté štrkovité oblaky z chemtrailových operácií spojených s rozprašovaním Welsbachových reflexných látok, predovšetkým pozdĺž Západného pobrežia Spojených štátov až po Los Angeles a potom južne a východne po Dallas.


Iné lietadlá, komerčné, vojenské aj civilné, taktiež zažívali tieto zlyhania letových komponentov, ktoré sú obvykle pripisované nedostatočnej kvalite práce letových mechanikov – k takémuto záveru dospelo aj vyšetrovanie National Transportation Safety Board (NTSB) v prípade nešťastného osudu posledného letu Alaska Flight 261.


Zmierňovanie ozónovej diery


Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvom ožiarenia selénu a uhľovodíkov s UV/A svetlom. To je identická fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s prízemným “ozónovým poplachom”. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla, kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu.


Americké NASA satelity Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií zásadne nad severnými sektormi Severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000. [14]


V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).


Spad


Je rozsiahle množstvo dôkazov na tvrdenie, že aktivity na modifikáciu počasia sa v malom aj veľkom rozsahu nepretržite vyskytujú v globálnom merítku [15]. Vzhľadom na rozsiahly charakter tohto globálneho divadla sa obmedzíme na nasledujúcu stručnú analýzu spôsobu rozprašovania chemtrailov a ich efektov v USA a Kanade.


Bez jedinej výnimky, všetky chemické sprejovacie operácie boli podniknuté bez vedomia verejnosti a nebolo predložené ani jediné posúdenie rizík na ľudské zdravie či dopadov na životné prostredie, či už verejnosti, civilnému dohľadu alebo odbornej diskusii. Už toto samotné predstavuje neospravedlniteľné porušenie amerických občianskych a environmentálnych zákonov a medzinárodných protokolov o spolupráci medzi národmi svetovej komunity.


Profesionálni nezávislí vyšetrovatelia získali početné vzorky pôdy a vody z celej Severnej Ameriky. Tieto boli vedecky analyzované a výsledky zdokumentované. Testovanie preukázalo toxické množstvá bária a metylovaného hliníka v množstve oblastí Spojených Štátov a Kanady, ktoré nemajú žiadne podstatné vlastné zdroje týchto ťažkých kovov.


Bárium a hliník boli objavené v ľudskej krvi a vzorkách tkanív. Mnohé z týchto výsledkov boli preposlané na organizácie verejného zdravia s požiadavkou zistiť zdroje týchto toxických kontaminácií. Do dnešnej doby organizácie verejného zdravia odmietajú identifikovať zdroje týchto báriových a hliníkových otráv.


Toxické úrovne týchto kovov sú tiež nachádzané v tkanivách domácich a divo žijúcich zvierat.


Avšak ľudia a zvieratá nie sú jedinými negatívne postihnutými z chemtrailového spadu. Celé pozemské prírodné biologické systémy začínajú zlyhávať. Rhizobacteria-endomycorrhizae, kriticky dôležitý mikroorganizmus, pomaly vymiera v pôdach v dôsledku toxicity báriových a hliníkových ťažkých kovov. Tento mikrób je zodpovedný za prenos živín z pôdnej matrice do zásobovacích koreňových systémov rastlín a stromov. Báriové a hliníkové soli sú alkalické a posúvajú základné pH povrchovej pôdy a vody do nových výšok – zvýšené do tej miery, že niektoré druhy rastlín už nedokážu prežívať. Podľa našich expertov z tejto oblasti, bez tohto mikroorganizmu je prirodzený rast rastlín nemožný. Chemtrails systematicky menia rovnováhy kriticky dôležité pre život rastlín a hromadia sa dôkazy o plošnom vymieraní na mikrobiálnej úrovni.


A čo viac, geneticky modifikované biologické materiály a geneticky mutované huby/pliesne, ktoré sú používané ako bioregulátory (biocontrols) v čoraz širšom rozsahu programov, sa dokonca môžu ukázať byť ešte viac nebezpečné pre ľudí a životné prostredie, než chemické aerosolizované chemikálie sprejované do atmosféry.


Záver


Tieto udalosti z 90.rokov 20.storočia boli popisované frázami ako “vylepšovanie trhu” a “vylepšovanie vlády” s cieľom ukryť pred verejnosťou utajované nelegálne operácie vykonávané americkou armádou a pre korporácie pracujúcimi civilnými zamestnancami (operatives) v spolupráci s nadnárodnými subjektmi s cieľom tajne ďalej pokračovať vo výskume tém ako je ovládanie počasia, ovládnutie zdrojov potravín a vody a rozširovanie trhu pre nové farmaceutické lieky na liečbu nových chorôb – pričom všetko toto má priame spojenie k tomu, čo zahŕňame pod univerzálny názov “chemtrails”.


My, združenie znepokojených jedincov z celého sveta, v počtoch miliónov, sme teraz extrémne presvedčení, že sme svedkami metodického zániku prírody Zeme v mene korporátneho zisku a veľkej vládnej kontroly a bezohľadnej formy socializmu vynucovaného vojenským priemyselným komplexom.


Technológie, ktoré sa tu používajú na zmenenie Zemskej rovnováhy sú arogantné a látky identifikované v chemtrails sú jedovaté a potenciálne smrteľné.


Nezávislí rodinní farmári z USA a Kanady nikdy netušili, že tie nekonečné suchá, spojené s agresívnymi obchodnými praktikami pobočiek nadnárodných korporátnych protistrán, sú prepojené súčasti spiknutia medzi štátnymi agentmi a riaditeľmi korporácií s cieľom odstrániť ich z trhu.


Ako sa ukazuje, naše národné rodinné farmy po prepadnutí hypotéky sú skupované za pár dolárov poľnohospodárskymi gigantmi. Všetko, čo od tej doby rastie na týchto farmách sú geneticky mutované zrná a pseudopotraviny – nástup éry Potravinových Zbraní.


* * *


Dr. R. Michael Castle je environmentálny profesionál, držiteľ Národného certifikátu pre vyhodnocovanie environmentálnych rizík s 15 ročnou praxou v oblasti vyhodnocovania environmentálnych rizík, výskumu, analýzy a riešení. S 22-ročnou praxou ako polymérový chemik pred zriadením Environmental Consulting and Engineering Firm, Castle Concepts Consultants, Inc, je tiež členom Medzinárodného poradného panelu Organizácie pre svetové prírodné zdravie (International Advisory Board of the World Natural Health Organization)


Dr. Castle s pomocou ďalších chemtrailových vyšetrovateľov navrhol v roku 2003 “The Unified Atmospheric Preservation Act” (UAPA3), v snahe zastaviť, zakázať a navždy ukončiť praktiky rozprašovania akýchkoľvek chemikálií do atmosféry/stratosféry vo vzdušnom priestore nad celým Severoamericým kontintentom.


Avšak americkí kongresmani, od ktorých dúfal, že tento zákon presadia, stratili záujem akonáhle sa ukázalo, že americká vláda je strategicky zainteresovaná v mnohých aspektoch tohto debaklu.


Dr. Castle dúfa, že keď si dostatočne veľa ľudí uvedomí, že tieto arogantné a nezodpovedné chemtrailové kampane sú bezprostrednou hrozbou pre život na Zemi, že sa nám podarí presadiť schválenie trvalého zákazu proti takýmto aktivitám.#NWO

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page