top of page

Mírové setkání: ANO MÍRU - NE NATO!


Sobota 11. června 2016 od 10:00 v jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2, Praha 1 - Staré Město


Pořádající:

Asociace Vojáci proti válce, z. s. a České mírové hnutí, z. s. za podpory Občanské iniciativy Ne základnám, Klubu českého pohraničí, z. s., Slovanského výboru České republiky, z. s. a Klubu Komunistické strany Čech a Moravy v Zastupitelstvu hlavního města Prahy

__________________________________________________________________


Projev PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D., předsedkyně ČMF:


Vážení přátelé,


dovolte, abych nejdříve představila ČMF:


České mírové fórum

Je jako společný dům ve vlastnictví občanů

Kteří prosazují svou bezpečnost

A bezpečnost své země

Každý podle svých sil a možností

Způsobem, který považuje za vhodný

Svou bezpečnost a bezpečnost ČR

Vidí v podmínkách pro život v míru


A JAKÝ JE NÁŠ CÍL?

Cílem ČMF je zahraniční politika ČR podle potřeb občanů.

* * *

Nyní k zasedání NATO ve Varšavě:

My občané nejsme vůči vládě v postavení žadatele,

my jsme v postavení žalobce.

My jsme i v postavení soudce, který může vládu ČSSD, ANO a KDU ČSL za její činnost v NATO soudit a odsoudit k odstranění.

My máme možnost tento rozsudek v příštích parlamentních volbách vykonat.

Víme, jaká je činnost NATO a činnost vlád jednotlivých členských zemí.

Zasedání NATO ve Varšavě bude zřejmě pokračováním.

To nám občanům samozřejmě nevyhovuje.

Proto jsme v ČMF přemýšleli o tom, co by se mohlo a mělo udělat.

Jaký reálně splnitelný úkol si dát ?

Připomněli jsme si, v jaké jsme situaci:

NATO je organizace vládní.

Proto my občané máme možnost ovlivnit jednání NATO ve Varšavě jen prostřednictvím vlády ČR.

V tom případě jsme v maléru.

V maléru, který způsobili naši spoluobčané tím, že k volbám nešli nebo dokonce tím, že dali ve volbách hlas stranám, které vytvořily současnou vládu.

Vládu, která chce ve Varšavě s pokračováním současné činnosti NATO souhlasit.

S tím do příštích parlamentních voleb nic neuděláme.

A co tedy můžeme udělat již nyní ?

O tom jsme v ČMF přemýšleli a já Vám teď řeknu, na co jsme přišli.

Přišli jsme na to, že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL nedodržuje mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána.

A to se přece dělat nemá !

V tom případě je v maléru vláda ČSSD, ANO, KDU-ČSL.

Přišli jsme na to, že můžeme a musíme připomenout vládě, že má povinnost jednat na zasedání NATO ve Varšavě v souladu se závazky ČR z mezinárodních smluv.

Zamítli jsme vládu o to žádat, na vládu apelovat, u vlády proti nedodržování protestovat.

Opustili jsme i úvahu od vlády dodržování požadovat.

Vždyť nic z toho v minulosti vládu ke změně nepřimělo.

Udělali jsme závěr, že vládě povinnost dodržovat vlastní závazky veřejně připomeneme.

Že veřejnost budeme o tomto porušování informovat.

Že veřejně poukážeme, že ČSSD, ANO a KDU ČSL, noviny, rozhlas a televize v soukromém vlastnictví a že dokonce i veřejnoprávní ČT toto porušování občanům zatajují.

Vybrali jsme 3 mezinárodní smlouvy, na kterých porušování prokážeme.

Byli jsme sami překvapeni svým zjištěním, že dodržování těchto smluv vládě podporu současné činnosti NATO na zasedání NATO ve Varšavě neumožňuje !!!

Vybrali jsme Chartu OSN, Závěrečný dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a asi Vás překvapím, že třetím dokumentem je Zakládající smlouva NATO.

Především jsou porušovány dva základní principy, na kterých jsou všechny výše zmíněné smlouvy postaveny.

Urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly. A usilovat o vyloučení konfliktu!


Děkuji Vám za pozornost.


Washingtonská smlouva - Zakládající smlouva NATO

http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm


Charta OSN

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf


Závěrečný dokument KOBSE

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD_akt_Konference_o_bezpe%C4%8Dnosti_a_spolupr%C3%A1ci_v_Evrop%C4%9B


__________________________________________________________________


Projev Petr Schnura, MA, místopředsedy ČMF:


Vážení přátelé,


rád bych doplnil zásadní příspěvek Českého mírového fóra ještě o jeden aspekt, na který se nesmí zapomínat, když se hovoří o válečnické politice Severoatlantického paktu v Evropě a ve světě. A sice o destruktivní roli Evropské unie ve světovém dění. Dnes se nebudeme zabývat ničivým dopadem tzv. evropské integrace pod taktovkou Bruselu a Berlína na Evropu samotnou, na její státy a národy, ačkoliv vnitřní politika Unie s její zahraničněpolitickou linií úzce souvisí. Chtěl bych dnes upozornit na smluvní, právně-politické provázání EU s NATO a tedy se strategickými zájmy USA.


Jak známo, od roku 1991 uplatňuje NATO novou strategii „out of area“, a sice bez ohledu na OSN a mezinárodní právo.


Stejnou politiku do své kvazi ústavy (Lisabonská smlouva) vepsala Evropská unie, která za tímto účelem dokonce proti všem pravidlům demokracie vytvořila jeden „super úřad“ (Čl. 27, 3). V tomto duchu se nesou i jednotlivé body příslušných kapitol smlouvy. Čl. 42-44 o zahraniční a bezpečnostní politice unie omezují národní suverenitu v obou oblastech, připouští – podobně jako NATO – vojenské operace mimo vlastní teritorium (42, 1 / 3). Přitom umožňují akční propojení s NATO, aniž by ho blíže definovala (Čl. 42, 2). Došlo k praktickým krokům vytvořením intervenčních sil na ‚obranu evropských zájmů‘: European Headline Goal z roku 1999, EU Battlegroups 2010. A jako by tento propletenec smluvních vztahů, ve kterém lze velmi lehce ztratit přehled o tom proč, kdo, jak a za koho, došlo k dalším bilaterálním smlouvám, které již ani neskrývají jejich poslání – možnost provádět vojenské intervence po celém světě. Nové vydání koloniální osy z minulosti, kterou jsme dříve považovali za překonanou, představuje francouzsko-britská intervenční námořní jednotka z roku 2010, která tak „skvěle osvědčila“ při zničení libyjského státu. O neprůhledných a dubiózních smlouvách mezi NATO a jednotlivými „uchazeči o členství“, nebo třeba společných vojenských brigád jako třeba ta polsko-ukrajinsko-litevská ani nemluvě.


Kdo je v tomto spletenci smluv kolektivních a individuálních zájmů schopen definovat, kde končí NATO, kde EU a kde začínají soukromé ambice politických šílenců a válečných hazardérů v Paříži, Londýně, Varšavě nebo třeba v Kyjevě? A nezapomínejme přitom na jedno: plánovaný TTIP neboli hospodářské NATO, jak se smlouva populárně nazývá, tento trend završí a zacementuje. TTIP dá suverenitě evropských národů, právnímu a demokratickému státu poslední ránu.


Plně se tedy připojuji k předchozímu poselství ČMF.


Pokud ČR bude i nadále podporovat tyto zcela evidentně imperiální aktivity transatlantických mocenských struktur, jedno, zda pasívně nebo aktívně, ponese svůj podíl viny na militarizaci Evropy a ničení světa.


Jakoukoliv účastí na válečných dobrodružstvích USA a EU se vlády ČR prohřešují nejen proti mezinárodnímu právu, ale i proti preambuli Ústavy ČR, která se hlásí k pozitivním tradicím české a československé státnosti.


Je nejen naším právem, ale přímo naší povinností proti této politice bojovat.


Děkuji za pozornost!


ZDROJ ZDE:

http://www.ceskemiroveforum.com/428592246Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page