top of page

Globální devastace hodnot – základní nástroj světového predátora na zničení civilizace


Názorů na nejhlubší smysl lidského života, na poslání člověka v našem fyzickém světě, jsou stovky. Od těch nejkonzumnějších glorifikujících moc a kariéru, peníze a jejich bezuzdné užívání, až po ty rádoby nejduchovnější hlásané nejrůznějšími guru, z nichž mnozí se označují za posly boží nebo vyslance mimozemských civilizací. A kdesi mezi nimi, nebo spíš nad nimi, se v tichosti skrývá pravda. S tím souvisí i odvěká pře o tom, zda duchovní svět je příčinou fyzického, nebo fyzický nositelem duchovního. A také o tom, zda člověk je jen hmotou, která se v prach obrátí, nebo i něčím vyšším, co překonává limity našeho časoprostoru - nám známé úrovně bytí, a tím i hranice našeho pozemského života. Prokázat hmotnými přístroji existenci čehosi nehmotného, toť vpravdě svízel převeliká. Avšak neexistence fyzických důkazů nemůže být důkazem neexistence nehmotného. Kde tedy hledat pravdu? A má pátrání po smyslu života v našem „moderním“ světě zahlceném informacemi a zmítaném válečnými konflikty vůbec nějaký význam? Domníváte-li se, že nikoliv, pak se omlouvám, že jsem čerpal váš drahocenný čas, a dovoluji si požádat vás, abyste mým dalším slovům již nevěnovali ani tu nejmenší pozornost.


Pokud jste však již někdy položili podobné otázky sami sobě, pak jste nejspíš vykročili správnou cestou, cestou hledání vyšší pravdy. A možná jste už našli učitele nejkvalifikovanějšího – život samotný, chcete-li Univerzum nebo Stvořitele! On nám totiž pravdu odhaluje neustále. Soustavně nám ukazuje, kudy máme jít, my však zůstáváme slepí. Říká nám, co jemu (a tím i nám) slouží a prospívá, a co nikoliv, my mu však odmítáme naslouchat. My, jako jednotlivci, tedy jedinečné bytosti, ale také my, jako národy, státy i civilizace, tedy obyvatelstvo země české a „vládci“ naší mateřské planety. Život nám dává právo svobodné volby, ale též břímě odpovědnosti, kdy následky vlastního vědomého i nevědomého vnitřního i vnějšího tvoření poznáváme na vlastní kůži, abychom pochopili základní zákony Existence, sami sebe, svou nejhlubší podstatu a tím i smysl našeho bytí.


A právě tento Učitel všech učitelů nám tisíce let objasňuje klíčové etické pilíře, které dělají člověka Člověkem a společnost barbarů společenstvím Homo empaticus; jsou majákem vnitřního rozvoje i vnějšího konání každého z nás. Nazvali jsme je duchovně-etickými hodnotami, chcete-li – vyššími principy mravními nebo zákony vyššího řádu. Tyto základní hodnoty, které ctí i všechna konstruktivní a nedogmatická náboženství světa, jsou nádhernými tóny v největší harmonii života, světlem poznání vyšší pravdy, kapkami lásky, poselstvím Všehomíra. Jsou souzněním se zákony nad hmotou, s vnitřním Já, lidmi i matičkou Zemí, shrnují základní podmínky rozkvětu civilizace. Bez nich nelze dosáhnout vytouženého vnitřního rozvoje a smysluplného naplnění života. Jsou moudrým dechem Stvořitele.


Špatné se stává politicky správným a novou „hodnotou“


Není těžké dovodit, co se skrývá za opakem harmonie – disharmonií. Svými temnými perutěmi ukrývá „hodnoty“, jejichž posláním je zničení harmonie a života vůbec. Jde o prachmizernou kapelu skřehotající ve falešných tónech neúcty a nepokory, temných myšlenek a bezohlednosti, zloby a agrese, závisti a nenávisti, podlosti a lži, nebo jen prosté hlouposti či bezbřehého egoismu. Jejím dirigentem je dnes stále zřetelnější koncentrované zlo – celosvětový predátor (světovláda). Globální systematickou destrukcí hodnot si totiž otevírá zkratku k devastaci míru, pravdy a citu. V drsné realitě dneška je zničujícím příbojem disharmonie a antihodnot zmítána i naše společnost stále silněji. Ti, kteří vidí dál, už pochopili, že probíhá gigantická válka o hodnoty, a tím i o osud lidstva. Nikoliv náhodou!


Devastace hodnot probíhá na všech frontách, příkladů a důkazů je nekonečná řada. Svojí vytrvalou všudypřítomností se stala jedním z nejmocnějších nástrojů světovládné říše zla, neboť do vědomí, srdce i duše člověka nenápadně vnáší konflikt a disharmonii, zmatek a chaos, apatii a bezohlednost. Zlo nás tak postupně vykořeňuje z toho, čím vlastně jsme, bere nám naši lidskou, občanskou i duchovní identitu, základní kámen, na kterém stojí existence většiny z nás. Díky devastaci hodnot se morálně špatné stává politicky správným, agrese útočníka „prevencí“ před obranou napadeného, prolhanost médií politicky korektním úhlem pohledu, islámská invaze záchranou zbídačelých uprchlíků, podvratná činnost neziskovek osvětou a záchranou člověka v tísni, násilné prznění mateřského jazyka přirozeným vývojem atd. Jak mizí etika (respekt k hodnotám), mizí i spravedlnost, pravda, moudrost a láska, řád je nahrazován chaosem, harmonie disharmonií.


Já vím, je to trochu těžší čtení, ale k pramenům pravdy o tom, co se dnes děje, asi nevedou jednoduché zkratky. Avšak čím blíže se k nim dostaneme, tím snáze pochopíme, proč muselo být rozvráceno naše špičkové školství, o výchovném systému nemluvě, proč je devastována rodina a z dětí vychováváni líní práskači vlastních rodičů. Rodina a škola jsou totiž odedávna pramenem hodnot utvářejících život člověka i celé společnosti. Pochopíme pak také, proč se brutální násilí, pedofilie, zoofilie, znásilňování žen, gigantická nenávist a tupost stávají multi-kulti obohacením, proč importované menšiny získávají veškerá práva bez jakýchkoliv povinností, zatímco většina původních obyvatel je zavalována povinnostmi bez jakýchkoliv práv. Snad ďábel sám nás ničením hodnot (harmonie života) odvádí z cesty plnohodnotného, spravedlivého, harmonického a duchovně-etického rozvoje do temných bažin toho nejproradnějšího, co dokáže vytvořit. Na začátku je podpora exploze zrůdného egoismu, na konci spálená Země.


Bitva o hodnoty a vědomí člověka


Pokud připustíme, že varování dávných proroků o Konci světa mají svůj racionální základ, pak se obávám, že devastace hodnot je jeho ouverturou. Armagedon začíná a nejhorší předpovědi se naplní, pokud to dovolíme! Třeba jen tím, že budeme mlčet a doufat, že to, co bychom měli udělat my sami, učiní někdo za nás. Indiáni tuto nebezpečnou iluzi odhalili už dávno: „Kdo nebrání zlu, ačkoliv může, je stejný, jako ten, kdo ho páchá!“ Převedeno do řeči současných událostí: „Kdo nebrání hodnoty prověřené generacemi našich předků, naše kulturní dědictví a duchovní bohatství, je stejný jako ten, kdo to vše chce zničit a vymazat nás z mapy světa, kdo k nám posílá islámská invazní vojska, kdo nás chce zatáhnout do atomové války s bratrským slovanským národem, kdo hýká cosi o „multi-kulti“, aby legalizoval nejhorší psychopatické úchylky a předal vládu barbarům parazitujícím na naší společnosti.


Jak sami vidíte, harmonie a hodnoty jsou dvěma stranami téže mince. Nejsou prázdným pojmem a stojí za to za ně bojovat. Myšlenkou, slovem i činem. Je nesmírně důležité si tyto souvislosti uvědomovat. Neboť tam, kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. A svědomí je to jediné, co si světový predátor koupit nedokáže. Bitva o hodnoty se tak stala součástí celosvětové války o vědomí člověka, o jeho nezávislé myšlení, tedy o zcela jinou pravdu, než nám dennodenně do hlavy vtloukají mediální velkovýkrmny včele s americkou ČT plnou vlastizrádců a kariéristů. Jenže u Slovanů to má efekt spíš opačný. A tak Světovláda alespoň financuje armádu práskačů monitorujících nepovolené názory, ale netuší, co bude dělat, až budeme na jejích seznamech všichni; rádi by nás pozavírali, ale kdo by pak na ně dělal?


Narovnejme záda, nebojme se psát a mluvit a naslouchat hlasu svědomí! Vše se pak obrátí k lepšímu mnohem rychleji, než bychom si dnes vůbec troufli připustit. Dobro nakonec zvítězí nad zlem!

Ing. Oldřich Lukáš


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page