top of page

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRO SPOLEK KLUB LABUŽNICKÝCH POHODÁŘŮ.


ÚVODNabídka soukromých zařízení, které nabízejí dlouhodobé ubytování a péči o seniory, není v České republice příliš velká. Důvodem jsou zejména vysoké náklady, a to jak ze strany investora (jedná se především o vysoké investiční výdaje), tak samotného klienta, který si musí pobyt v penzionu hradit. Příjem velké části seniorů tvoří pouze starobní a invalidní důchod, sociální dávky pro osamělé rodiče s dětmi, tyto částky na úhradu pobytu v soukromém penzionu s odpovídajícími službami, nebo pro osamělého jedince, žijícího v nájemním bytě, mnohdy i v soukromém vlastnictví, nemůžou stačit. Někteří invalidi mají měsíční příjem jen 3 200,- Kč. Možnosti umístění seniora, nebo rodiče s dítětem, do penzionů provozovaných veřejnými institucemi jsou velmi omezené a kvalita poskytovaných služeb, ubytování a nedostatek soukromí neodpovídají standardům, na které byl senior zvyklý ze svého aktivního života.


1.) Koupě nemovitosti.


Koupě již postavené vhodné nemovitosti. Výhodou je vlastnictví nemovitosti, možnost rozhodování.


2.) Dlouhodobý pronájem


Dlouhodobý pronájem nemovitosti od soukromého vlastníka. Výhodou dlouhodobého pronájmu nemovitosti od soukromého vlastníka jsou nižší potřeba fixních nákladů a nižší riziko při pořízení nemovitosti. Investice by byly nutné pouze do vybavení budovy a provedení dílčích stavebních úprav. Je však otázka, zda by byl ochoten majitel, pronajmout budovu na padesát a více let. U dlouhodobých pronájmů je obvyklá poměrně dlouhá výpovědní lhůta (5-10 let), ale budova pro seniory je specifickým typem podnikání, kdy by změna sídla, respektive provozovny, neměla pozitivní vliv na klienty. Dalším problémovým bodem jsou právní následky při zaniknutí majitele nemovitosti. V případě, že by se jednalo o právnickou osobu, která vstoupila do konkurzního řízení, by se nemovitost stala částí konkurzní podstaty a náš smluvní nárok na pronájem by mohl zaniknout. V případě, že by majitel byl fyzická osoba, by se nemovitost stala předmětem dědického řízení a záleželo by na novém majiteli, jak by s nemovitostí dále naložil. Tato rizika by musela být dána k posouzení právníkovi.


3.) Obce do 500 obyvatel


"V obcích do 500 obyvatel jsou projekty sociální infrastruktury podporovány z Programu rozvoje venkova. Pro tyto obce byla navržena opatření v prioritní ose III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, ve skupině opatření III.2 – Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Název konkrétního opatření je „Občanské vybavení a služby“. Ke konzultaci projektů a k předkládání žádostí byl určen zprostředkující subjekt, kterým je Státní zemědělský intervenční fond. Oprávněnými žadateli jsou obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob."

Dále nebudeme ve svém podnikatelském plánu uvažovat možnosti získání dotace. Chceme pro klienty svobodu, bez omezování státem.


4.) Strategický investor


Vstup strategického investora požadujeme za nutnou a jedinou možnou variantu. Důvodem je ojedinělost tohoto projektu u nás. Jako ukázku uvádíme údaje o Kommune Umea 66, nacházejícím se v severní části Švédska. Kommune Umea: Počet obyvatel 114 300 Počet obyvatel starších 65 let 15 965 (14 %) Předpoklad počtu obyvatel starších 65 let v roce 2019 21 270 (17,3 %) Počet penzionů, zřizovaných „kommunem“ 17 Počet soukromých penzionů 3


Měsíční platba ve „veřejných“ penzionech se skládá ze tří částí a to z platby za nájem, závislé na typu ubytování (cca 3500 SEK), platby za stravu (cca 2500 SEK), a z platby za ošetřovatelské služby (cca 1700 SEK), což dává dohromady 7700 SEK.69 Tato částka ale může být snížena o celou platbu za ošetřovatelské služby v případě, že příjem klienta nedosahuje potřebné výše.


5.) Kvalita nabízených služeb


V neziskovém sektoru je velmi vysoká. Kromě vysokého ubytovacího standardu je důležitá mentalita samotných dobrovolných pracovníků penzionů, pro které je nepředstavitelné, že by svou práci záměrně prováděli nekvalitně. Zároveň je možno online a anonymně hodnotit služby penzionu a různými dotazníky se vyjádřit k provozu penzionu.


6.) Neziskový penzion


Neziskový penzion se snaží nabídnout lepší služby, než penziony financované z veřejných zdrojů. Svoje obyvatelé získá vyšším standardem, vytvořením rodinné atmosféry a lepší komunikací s rodinou. Možností rodinných návštěv i na více dní. Přímá zainteresovanost klienta na chodu penzionu. Klademe důraz na vzájemnou pomoc. Chov slepic, králíku, pěstování zeleniny a květin. Možnost se ubytovat i s mazlíčkem (pejsek, kočička, papoušek). Ubytování i manželského páru. Náklady pro klienta v tomto penzionu se budou pohybovat mezi 3 000 až 5 000 Kč měsíčně. Je tedy podstatně nižší než ve „veřejných“ penzionech.


7.) Shrnutí


Posláním penzionu pro seniory je zabezpečit seniorům a rodičům s dětmi důstojný život i v jejich nelehkém žívotě s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Vytvořením rodinné atmosféry, poskytnout vyšší komfort, než jaký jim může být dopřán v domácím prostředí. Penzion je určen pro klienty z nižší a střední třídy, částka placená je ve výši 3 000,- Kč až 5 000,-Kč měsíčně. Přestože se částka zdá na první pohled nízká, odpovídá nákladům penzionu. Penzion je financován pouze z plateb od klientů a příspěvků na péči a není financován z žádných veřejných zdrojů či dotací. Součástí penzionu musí být společná kuchyň, zahrádka, dvorek pro hospodářská zvířata, dílna. Hlavní důraz je kladen na vzájemnou pomoc mladších a zdravých klientů, starším a nemocným. Penzion bude koncipován pro osoby s lehčím zdravotním omezením. Několikrát do roka budou organizovány výlety po kulturních a přírodních památkách a společenské události v penzionu, na které budou zváni také příbuzní klientů. Jednou týdně bude do penzionu dojíždět všeobecný lékař a v případě potřeby také rehabilitační sestry (tyto osoby nejsou zaměstnanci penzionu a náklady na jejich činnost jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.


8.) Základní údaje


Název penzionu: Klub Oaza

Název společnosti: Zapsaný Spolek – Klub labužnických pohodářů

Právní subjektivita: Neziskový sektor

Obor podnikání: Poskytovatel ubytování pro členy klubu

Kapacita budovy: 50 osob

Plánovaná měsíční výše platby 3. až 5. tis. Kč


9.) Technický popis


Při výběru lokality musí být splněny následující požadavky: Snadná dostupnost přírody. Dojezdové vzdálenost do místa se zdravotnickým střediskem:10 km. Dobrá dopravní dostupnost. Občanská vybavenost. elektřina, vodovod, centrální vytápění. Nemovitost musí splňovat následující podmínky: Odpovídající počet a vybavení pokojů, vlastní kuchyň, jídelna, společenské místnosti. Technické zázemí, sprchy, WC, dílny. Bezpečnost klientů, bude zajištěna požárními poplachovými čidly, Každý pokoj bude vybaven interním telefonem. Samostatný pokoj bude klientům poskytovat dostatek soukromí. Společná kuchyň zaručí že se klient úplně neuzavře a bude komunikovat s ostatními. Klub Labužnických pohodářů združuje lidi, již od roku 1993. V té době nesl název Společnost pro chov a využití pony. Po povodních v roce 2002 Měl spolek 4 roky pauzu a poté se přetransformoval na Klub Labužnických pohodářů. Budoucí obyvatelé penzionu Oaza se znají již od roku 1993 a dříve. Proto je předpoklad, pro dobré vztahy a zájem jeden druhému pomoci a být ještě pro ostatní potřební. Je pravda, že jsme pomalejší, než mladí lidé, ale v kolektivu zvládneme ještě moc.


Vybavení apartmánů bude následující: Každý obyvatel penzionu, bude ubytován dle přání ve dvoulůžkovém, nebo jednolůžkovém pokoji, Základní vybavení pokoje bude: postel, noční stolek, stůl, 2 židle, policová a šatní skříň, osvětlení, domácí telefon, přípojka k internetu zdarma. Není vyloučeno, že si klient doveze také svůj nábytek, se kterým je duševně spjat.


Služby domovů pro seniory financovaných z veřejných zdrojů se sice výrazně neliší od našeho spolkového penzionu. Úhrada za služby domovů pro seniory je většinou rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje platbu za ubytování a stravování. Dle zákona o sociálních službách nesmí být tato částka vyšší než 85 % příjmu klienta, což je pro některé klienty nemožné hradit. Členové klubu se snaží o to, aby ubytování v penzionu bylo dostupné i pro lidi s nízkým příjmem. Pladba za stravování a ubytování nesmí přesáhnout 50% z příjmu klienta, a to je také důvod, proč je bydlení v penzionu založené na aktivní spolupráci klientů. Proto se platba za ubytování a stravování pohybuje ve výši 3 - 5 tisíc korun. Je samozřejmě možné, aby se na platbě podíleli i např. rodinní příslušníci, další příjem do společného hospodaření bude pronájem některých pokojů k rekreaci, nebo pro rodinné příslušníky klientů, kteří budou ochotni navštívit své příbuzné a setrvat s nimi delší dobu jak jeden den a případní návštěvníci našeho spolku.


10.) Závěr.


Tento typ ubytování je v naší zemi ojedinělý. Nenařizuje určitou věkovou hranici. Je určen pro invalidy s lehčím postižením, starobní důchodce, může tu být dočasně ubytována i rodina s malými dětmi, kteří se dostanou do potíží. Nemáme zaměstnance a o to se sníží náklady na provoz. Máme však statutární orgán klubu, který zdarma dohlídne na chod klubu a případně pomůže s většími opravami, nebo akcemi pro obyvatele domu. Také je předností, že lidé zde ubytovaní, budou potřebnými a platnými členy spolku. Každý svou zkušeností a šikovností přispěje ke společnému dílu.


Rozpočet na 1 osobu a měsíc. 10 lidí a měsíc.


Elektřina 1000,- Kč 10 000,- Kč

Voda 120,- Kč 1 200,- Kč

Strava 1500,- Kč 15 000,- Kč

Ostatní náklady.1380,- Kč 13 800,- Kč (topení, ostatní náklady).

Náklady celkem - 4 000,- Kč 40 000, Kč


Toto vypracovala Dagmar Krylová, správce Klubu Labužnických pohodářů a její kolektiv.


11.) Doslov.


Návrh je zatím v plenkách a je třeba vše doladit. Dagmar Krylová. 725 136 801 Tel.


Nic nebrání tomu, aby spolek nabýval majetek, v tomto případě nemovitost (podmínkou zůstává, že hlavní činností spolku nesmí být výdělečná činnost, která by např. byla založena na obchodování s nemovitostmi).


Spolek, který vznikl podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je právnickou osobou s vlastní právní osobností, tj. je způsobilý mít práva a povinnosti. Pokud spolek vstupuje do právních vztahů s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, je z těchto vztahů také sám zavázán.


Přestože jsou členové spolku jeho personálním základem, spolek je ve svých „vnějších“ právech a povinnostech na nich nezávislý, tj. jeho práva a povinnosti nezakládají práva a povinnosti jeho členům, má je tento spolek jako celek. Vnitřní vztahy mezi členy a spolkem jsou pak upraveny občanským zákoníkem a stanovami spolku.


Spolek za své majetkové závazky odpovídá celým svým majetkem. Pokud by tak spolku vznikly nějaké dluhy, musel by se je sám pokusit splatit (a řešit to např. půjčkou, prodejem nemovitosti apod.). Kdyby dluhy neplatil dobrovolně, mohla by být na majetek spolku (např. nemovitost) vedena exekuce.


Zákon výslovně stanoví, že členové spolku neručí za jeho dluhy (srov. § 215 odst. 2 občanského zákoníku). Nejsou tak povinni splatit závazky v případě, že je nebude moci splnit spolek, jako je tomu například u obchodních společností. .
Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page