top of page

První kulatý stůl ANS se konal v Praze dne 10. 9. 2016


FOTO Michal Plecitý

Informace o prvním Kulatém stole ANS je též na CNTV.

Od 13.00 minuty.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dreXsIZ-8CMANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem - nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ANS je samostatný projekt malých vlasteneckých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb roku 2017.


Základním volebním programem ANS je těchto 6 bodů


TŘI PLUSY a TŘI MÍNUSY, na kterých je však nutné se shodnout:

1. + ANO míru - NE válce, nedopustit, aby byla naše země zatažena do války

2. + Prosazení všeobecného referenda

3. + Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství

1. - Vystoupení z EU a z NATO

2. - STOP veškeré nelegální imigraci

3. - Zrušení církevních restitucí a zabránění plánovaným restitucím sudetským

_______________________________________________________________________________


Na jednání bylo přítomno 27 účastníků, kteří zastupovali níže uvedené subjekty. Z jednání vyplynulo, že se všemi šesti body programu ANS souhlasí:


tyto politické strany:

 • Česká strana národně socialistická

 • Česká strana národně sociální

 • Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

 • Národní demokratická strana

 • Národní prosperita

 • Demokratická strana zelených (k bodům 3+ a 3- zatím nezaujato pevné stanovisko)

 • Národní demokracie (regionální zástupce)


a tato zájmová sdružení:

 • Lidé lidem

 • České mírové fórum

 • Klub českého pohraničí

 • Slovanský výbor ČR

 • České národní listy

 • Českoslovenští vojáci v záloze za mír

 • Kruh železný a zlatý

 • Právníci radí občanům

 • Liga obnovy vlasti

 • Národní obroda (avšak chce si vyjasnit odmítavé stanovisko ANS k plánovaným sudetoněmeckým restitucím)


Strana práv občanů souhlasí pouze s prvními třemi body programu.


Sjednocení, z.s., jednoznačně podporuje první tři body, ke zbývajícím bodům však mělo určité výhrady.


Termín druhého Kulatého stolu je stanoven na sobotu 15. 10. 2016.

Rozdíly v programech ANS a stávajících větších opozičních politických stran jsou například tyto:


SPO není ani pro vystoupení z EU ani z NATO.


Ve svém programu (oddíl Česko ve světě, Zahraniční politika ČR a Armáda ČR) konstatuje:


"V roce 1999 se nám podařilo vstoupit do NATO, které je nejsilnějším vojenským uskupením ve světě, a v roce 2004 do Evropské unie, která představuje naději našeho integrujícího se světadílu."


"Členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii jsou zásadními prvky určujícími naši zahraniční politiku. Česká republika musí být v rámci těchto uskupení mnohem aktivnější v prosazování vlastního pohledu na řešení aktuálních problémů i dlouhodobých strategií...... SPO požaduje na návrh vlády ČR přijmout cestou Parlamentu ČR krizový program posílení schopností AČR, vedoucí ke zvýšení jejích schopností reagovat v součinnosti s PČR a HZS účinně na konkrétní krizové situace, primárně na území ČR, a v případě potřeby i v rámci sil Severoatlantické aliance...."


ZDROJ ZDE

http://www.stranaprav.cz/volby2013/volebni-program.htm


SPD není explicité pro vystoupení z NATO. Pouze konstatuje, že je pro referendum o setrvání naší země v EU a v NATO.


V kapitole Bezpečnostní prostředí konstatuje toto:


"O formách našeho členství v rámci NATO a EU by občané naší vlasti měli rozhodnout v rámci referenda. Naše armáda je dnes zásadním způsobem závislá na našem partnerství v rámci NATO a nelze o tom pochybovat. Pokud by v rámci referenda bylo občany rozhodnuto o vystoupení z NATO, je třeba převzít odpovědnost za případné riziko a hledat náhradní strategické partnerství a budovat v dostatečném množství vlastní obranné síly včetně vojsk protivzdušné obrany státu."


... a dále toto:


"Budování vlastních schopností a posílení vztahů se státy V4 by mělo postupně doplnit naši aktivitu a angažovanost v plnění spojeneckých závazků v NATO a EU, které prokázaly svou neschopnost zabezpečit ochranu obyvatel států EU v souvislosti s migrační vlnou z Balkánu a Blízkého východu....."


V Kapitole 6 Navrhované zásady koncepčních změn se konstatuje toto:


"Zásada č. 2. Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve spolupráci se státy V4, NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB OSN."


ZDROJ ZDE:

http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n%C3%A1%C5%A1-bezpe%C4%8Dn%C3%BD-domov-na%C5%A1e-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1-budoucnost.pdf


Úsvit - Národní Koalice nedeklaruje ani vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, co přesně v EU nechce. Vztah k NATO není zmíněn vůbec.


V kapitole Za čím stojíme je uvedeno toto:


"Jsme součástí západní civilizace a na tomto faktu nehodláme nic měnit."

Co se týče vystoupení z EU - není v programu zmíněno. Pouze je v kapitole Proti čemu vystupujeme uvedeno toto:

"Jsme proti posilování moci státu, neboť moc korumpuje (a jak známo, absolutní moc korumpuje absolutně.)


Z téhož důvodu jsme proti centralizaci moci v nadnárodních organizacích, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament a další podobné instituce.


Jsme proti evropským dotacím, i když zdánlivě zvyšují HDP. Dotace ve skutečnosti posilují moc politické a byrokratické sféry, přičemž deformují přirozené ekonomické vztahy.


Jsme proti zasahování EU do oblasti daní, zejména proti zavedení jakékoli „federální“ daně.


V každém případě jsme proti „solidární“ záchraně předlužených zemí a krachujících bank v rámci EU z našich peněz."


Co se týče vztahu k NATO - není v programu zmíněn. Pouze v kapitole Proti čemu vystupujeme je uvedeno toto:


"Jsme proti „orientaci“ zahraniční politiky na kteroukoli velmoc, ať už jejím sídlem je Moskva, Berlín, Brusel nebo jakékoli jiné místo v zahraničí. Na druhé straně se nebráníme spolupráci a spojenectví, ovšem jen pokud půjde o vzájemně výhodné a rovnoprávné svazky."

ZDROJ ZDE:

http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program-strany/Svobodní jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO.


1. Požadují, aby naše země nebyla zatažena do války. "Diplomatická činnost musí předcházet možnému ozbrojenému konfliktu" (III. Obrana území a občanů ČR).


2. Nepožadují všeobecné referendum, pouze obecní a krajské: "Prvky přímé demokracie považují Svobodní za dobrý doplněk demokratických rozhodovacích postupů, nikoliv jejich náhradu.Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému ‚lidové veto‘." (3. Lidská práva a svobody, bod č. 6). "Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje."(XIV. veřejná správa a samospráva, bod č. 1).


3. Nepožadují zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, ani revizi roku 1989.


4. Požadují vystoupení z EU, ale jsou pro setrvání v NATO. "Považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy." (II. Zahraniční politika). "Považují za zásadní prohlubovat alianční vztahy na bilaterální rovině, jak to umožňují mezinárodní smlouvy." (III. Obrana území a občanů ČR).


5. Nepožadují STOP veškeré nelegální imigraci.


6. Poválečná spojenecká ujednání o Německu a z nich vyplývající československé zákony považují za neměnné právní skutečnosti, avšak co se týče Rakouska, je v programu tato podivná nesrozumitelná věta: "Ve vztazích s Rakouskem by mohlo být dosaženo nejzřetelnějších změn k lepšímu důsledným utvářením vztahů na průniku společných zájmů. Svobodní jsou přesvědčeni, že společných cílů bude přibývat." (II. Zahraniční politika, bod č. 8 Vztahy se sousedními státy).


ZDROJ ZDE:

https://web.svobodni.cz/program/politicky-program#II_1


Národní sjednocení je pro vystoupení z EU, ale nepožaduje explicité vystoupení z NATO.


1. Konstatuje, že armáda musí sloužit jen k obraně vlastní země a jejich obyvatel pouze (bod č. 10 programu).

2. Nepožaduje všeobecné referendum.

3. Nepožaduje zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství ani revizi roku 1989.

4. Je pro vystoupení z EU (bod č. 9 programu).

Nepožaduje ale explicité vystoupení z NATO.

5. Je pro STOP nelegální migraci (bod č. 8 programu).

6. Je pro církevní restituce, ale nepožaduje plánované sudetské restituce.

(bod č. 6 programu).


ZDROJ ZDE:

http://www.narodnisjednoceni.cz/program.htm
KSČM je sice pro vystoupení z NATO, ale chce setrvání v EU.


Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je.


Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti. Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva. (Kapitola ANO světu, NE zbraním)


ZDROJ ZDE:

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/Volebni_program_KSCM_pro_volby_do_PS_PCR_2013.pdfDSSS i ND


Jsou pro vystoupení z EU a z NATO, ale nemají ve svém programu zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství.

Podrobnější analýza bude doplněna.

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page