ANS - návrh základních tezí


  • Ctíme a respektujeme závazky k našim předkům.

  • Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka.

  • Vycházíme a navazujeme na tradici utvářenou po staletí společnou kulturou a jazykem.

  • Jsme si vědomi, že je nezbytné převzít zodpovědnost za vše dobré, ale i zlé z naší historie.

  • Hlásíme se k širšímu kulturnímu okruhu slovanských národů, z nichž bychom chtěli zdůraznit specifické historicko-politické vztahy ke Slovákům, Lužickým Srbům a Podkarpatským Rusínům.

  • Ctíme historický význam Ruska pro nás - v poslední válce nás Rusko zachránilo před fyzickou záhubou.

  • S ostatními evropskými národy chceme budovat přátelské vztahy na principu rovný s rovným a vzájemného respektu.

  • Ústředním problémem lidské civilizace je vnucování globalizace - lidský svět je však založen na lokalizaci, což je opak globalizace. Ta je určovaná pouze principem maximalizace zisku a přináší sociální i kulturní devastaci.

  • Největším problémem pro ČR je v současnosti Evropská unie a pro naši zemi je nezbytné z ní vystoupit. Být Evropanem je něco naprosto jiného, než být občanem EU! Ba naopak: Evropská unie Evropu, její pluralitní politickou i ekonomickou tradici, ničí. Ve své podstatě je antidemokratická, nerespektující pravidla právního státu. Každý národní stát resp. jeho občané musí sami určit, kolik suverenity odevzdají a komu. ANS se zasazuje za co nejužší spolupráci svobodných a suverénních evropských národů bez jakékoliv formy centralizace.

  • Rozhodně jsme pro vystoupení naší země z NATO. Odstoupení od smlouvy je možné po 20 letech viz. čl.13 Severoatlantické smlouvy.Pozn. Zpracováno ve spolupráci s Českým mírovým fórem www.ceskemiroveforum.com

V Praze dne 4. 2. 2017


Hlavní články
Nejnovější články