top of page

Změna systému je nutná


Nemůžeme si již dovolit se v podzimních volbách 2017 mýlit! Mají-li se konečně začít prosazovat skutečně zájmy a vůle většiny národa, pak to pouhé demonstrace na náměstích nevyřeší, ale musíme jít k volbám! My v ANS se domníváme, že nejlepšími kandidáty jsou takové osobnosti, jejichž historii lidé znají. Všichni bychom si měli uvědomit, že je dobré vědět, co má člověk za sebou, co v životě dokázal, kdo se jak angažoval a osvědčil. Musíme se soustředit na zlepšení reálného života lidí tady a teď a ne někdy v budoucnu. Došlo ke ztrátě sociálních jistot a životních perspektiv, ale přesně to lidé ke svému životu, k práci i výchově dětí nezbytně potřebují a je to i předpokladem uchování osobního zdraví.


Každý z nás potřebuje určité perspektivy vlastní budoucnosti i svých rodin. Pro plnohodnotný život je nutné mít rozhodující hmotné i nemateriální sociální jistoty. - jako je řádně a odpovídající placená práce po celou dobu ekonomické aktivity člověka - tedy zaměstnanost, či možnost samostatně podnikat a bydlet a odpovídající, s jinými zeměmi srovnatelné důchody pro naše seniory.


​Je nezbytné vytvořit vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program, soběstačnou republiku. K tomu je třeba přejít na jiný ekonomický model spočívající v přechodu od práce ve mzdě v montovnách k produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou a zásadním způsobem tak navýšit zdroje příjmů našeho státu i jeho obyvatel. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze.


​Naši předkové bojovali generace a často i pokládali životy za to, co my dnes - za pouhého přihlížení mnohých - ztrácíme. A hrozí, že nevratně! Nyní je prvořadým úkolem další naší existence vystoupení z NATO a Evropské unie a zajištění bezpečnosti České republiky. Při setrvání ČR v těchto institucích potřebné změny nelze provést, neboť ČR vyhovuje západním zemím především jako kolonie pracující převážně formou práce ve mzdě při přepracování surovin, při výrobě polotovarů či jako jedna velká montovna. A krom toho i jako místo pro ukládání jejich odpadů. Finální výrobky jsou pak prodávány buď ze zahraničí, kde zůstává i zisk. V dalších případech je zisk, vytvářený našimi pracovníky v továrnách získaných zahraničními investory díky záměrně podseknutému kursu koruny již od doby před velkou privatizací prakticky „za hubičku“, každoročně vyvážen ve stamiliardách do zahraničí (tak např. dividendy, úroky a další podíly na zisku vyvezené do zahraničí za r. 2016 činily celkem 389 mld. Kč. Poté, co byl nejprve rozkraden, rozdán a zčásti i zničen náš majetek v hodnotě několika bilionů Kč, který vytvářeli po dlouhá období naši předkové i mnozí z nás v průběhu svého života, byl tak dále vytvořen systém, který umožňuje rozkrádání (nyní dokonce legalizované) toho, co teprve obyvatelé ČR svoji prací vytvoří.


V praxi to znamená, že každoročně odvádíme do zahraničí částku, jež se blíží 1/3 státního rozpočtu (tj. Kč 1.282 mld. za r. 2016). Tato částka postupně narůstá. A přičteme-li si k tomu vývoz zisku subjektů hospodařících v ČR do daňových rájů v celkové částce převyšující ročně 100-150 mld. Kč a dále pak vývozy výrobků zbytku českých exportérů za devizový kurs uměle podhodnocovaný po léta ze strany ČNB, je obraz zkázy dokonán. Realita je tedy taková, že naprostá většina našich zaměstnanců pracuje vesměs za mizerných podmínek a mezd na druhé, vesměs v zahraničí. A nyní máme být ještě zataženi do války, která není válkou naší, nýbrž těch, kteří řídí ze zákulisí EU a jejím prostřednictvím i mnohé naše politiky a usilují o celoplanetární nadvládu. K těmto účelům využívají i různé mezinárodní instituce a organizace, mimo jiné právě EU a NATO. Právě oni podporují některé naše politiky, s nimiž občané nejsou spokojeni. Tito politici plní totiž zadání svých pánů a neohlížejí se na zájmy vlastních občanů s výjimkou krátkodobé přetvářky vždy před volbami. Výměnou za to mají tito politici u nás (i v dalších zemích EU) svými loutkovodiči zajištěnou beztrestnost. Pouhá výměna politiků u nás proto sama o sobě nic nevyřeší, pokud nebudou přerušeny i naše vazby na EU a NATO. Po volbách by tak došlo nanejvýš k částečné výměně loutek na naší politické scéně.


​Společnost tvoří lidé – tedy my, občané České republiky. Cílem a smyslem života je člověk a jeho životní úroveň. Nikoliv zvyšování HDP. Smyslem tedy není ekonomika sama o sobě, ekonomika je pouze způsob, jak se lidem zajistí slušná životní úroveň. Na prvním místě je člověk a kvalita jeho života. Naopak růst ekonomiky a zisky firem jsou (či mají být) jen prostředkem ke zvyšování životní úrovně obyvatel. V našem případě je růst HDP zatím především avizem pro zahraniční investory ohledně přežívajícího skanzenu jménem Klon-dike ve střední Evropě. Tedy místa, kam je možné investovat za účelem dosahování vyšších zisků než jinde s možností jejich následné repatriace do zahraničí. Tedy místa, kde je možné odřít místní obyvatele více, než je to možné jinde. A díky politice předchozích pravicových vlád jsme se tím ještě chlubili a vydávali to za zvyšování naší konkurenceschopnosti ve světě. Současná vláda nepodnikla k nápravě tohoto stavu za celé své dosavadní funkční období zhola nic.


​Situace, kdy majitelé firem chtějí vyšší zisky, a proto považují za dobrý nápad dovézt si levné zaměstnance z ciziny, je nepřípustná! Česká republika nemůže být nadále „klondikem“ pro zahraniční firmy - protože kromě velmi nízkých odvodů z velmi nízkých mezd z takových firem nemají domácí obyvatelé ČR jakýkoliv užitek a to zejména tehdy, když firmy své pohádkové zisky daní kdesi v daňových rájích nebo jako dcery zahraničních matek skrze „kreativní“ účetnictví vykazují zisky mimo Českou republiku.


Vážení spoluobčané,


před těmito volbami stojíme na křižovatce, z níž se můžeme dále vydat jednou z těchto 2 cest:


1/ cestou dalšího prohlubování stávajících problémů, kdy zdroje bohatství tohoto státu naakumulované předchozími generacemi našich předků byly již vyčerpány a kdy nově vytvářené jsou nízké z důvodu našeho přechodu na málo kvalifikovanou práci, na prodej části produkce vyráběné u nás ze zahraničí, kde zůstávají i příslušné zisky, na masové vyvážení zisku vytvořeného dalšími subjekty v ČR do zahraničí namísto reinvestování jeho části do nových a modernějších výrobních kapacit, do inovace výrobků apod. Tedy cestou vytváření nízkých příjmů pro zaměstnance a jejich rodiny, nízkých daňových příjmů pro státní rozpočet, na sociální a zdravotní pojištění, důchody atd.


Nebo


2/ změnou dosavadního, pro ČR zcela nevhodného ekonomického modelu a přechodem na nový model spočívající v orientaci ČR na produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou a na jejich prodej vlastními silami přímo z ČR. Tedy v orientaci na docilování vyšších tržeb a na zamezení úniku zisku při (či po) prodeji těchto výrobků. V praxi to znamená rovněž inovovat výrobky a často celé výroby. Tedy v cestě za zvýšením příjmů pro všechny. Jak pro obyvatele ČR, tak i pro stát. Za situace, kdy prakticky žádná z komerčních bank v této zemi již není česká, je zřejmé, že bez pomoci státu (založením nové komerční banky k financování těchto projektů) se realizace celého záměru neobejde. Je to však v zájmu státu, pokud v jeho čele budou stát představitelé mající na zřeteli především zájmy tohoto státu a jeho obyvatel. Současně je i nezbytně nutné, aby stát převzal opět vládu nad touto zemí od EU. Aby převzal vládu i nad ČNB a uzavřel tak další kanál, kterým unikají námi vytvořené finanční zdroje nevratně do zahraničí.


Ve světě dochází ke 4. průmyslové revoluci, která ovlivní další vývoj na celém světě. Ta nebude založena na nízké ceně lidské práce, ta bude založena nejen na automatizaci výroby, nýbrž i na její robotizaci. Je tedy zřejmé, že dovoz laciných (a často i méně kvalifikovaných) pracovních síl, není ani z hlediska perspektivy řešením. Právě naopak. Nemůžeme si tedy dovolit pokračovat v aplikaci dosavadního ekonomického modelu, který se již nyní vyčerpal. Důsledky toho by byly v blízké budoucnosti pro český stát a jeho obyvatele fatální. Nastoupení nové cesty a přijetí nového ekonomického modelu nám naopak vytvoří předpoklady pro budoucí nutnost vyrovnat se s poklesem tradičního způsobu zaměstnanosti (vytvořením nových dosud nehonorovaných kategorií práce či stanovením pevného zaručeného příjmu pro každého občana jako základní složky umožňující jeho důstojný život i v nových podmínkách). K tomu všemu je vytvoření potřebných finančních zdrojů nezbytné.


​Členové a sympatizanti ANS nechtějí dále přihlížet rozvratu společnosti a rozkrádání jejího bohatství. Proto se rozhodli nesedět se založenýma rukama. Neoliberální režim, který dnes ovládá naši zem, je překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování. Pod těmito hesly, jakož i pod heslem o všeobjímajících lidských právech či tzv. evropských hodnotách jsme přitom postupně stále více připravováni současnou vládou a EU o osobní a občanské svobody, jsme nadto posouváni stále blíže k nové světové válce. Stávající vedení státu přitom nečiní dostatečná opatření pro ochranu tohoto státu a jeho občanů před naším skutečným ohrožením nelegálními migranty často promíchanými s teroristy, kteří již zahájili své aktivity v dalších zemích EU. Říkáme proto jasné ne nelegálními migrantům a jakýmkoliv kvótám EU na jejich přijímání do ČR!


Evropské pseudoelity a české tzv. „elity“ se chovají jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládly klíčové pozice veřejné správy, a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů. Podporují přitom (ať již skrytě či dokonce přímo) vyvolání války s Ruskem, zatažení ČR do tohoto válečného konfliktu na straně agresora – nyní našeho spojence. Pro bezpečnost našich vlastních občanů u nás doma před záplavou ilegálních migrantů však nehodlají učinit vůbec nic. Krátkozrace činí dokonce pravý opak. Toto vše především z peněz daňových poplatníků a proti nim!


Podobně postupují i tzv. neziskové organizace, zčásti financované rovněž z peněz daňových poplatků, zčásti pak ze zahraničí. Jsme proto pro zásadní omezení jejich činnosti podle dosud aplikovaných amerických zákonů a pro zastavení jejich spolufinancování ze strany českého státu s výjimkou nepolitických činností, k jejichž zajišťování bude stát vypisovat veřejné soutěže a související granty.


​Dnešní majitelé států na rozdíl od předchozích vládců necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali veřejné služby, od zásobování vodou a ovládnutí zdrojů energie, přes školství a zdravotnictví, veřejnou dopravu až po veřejné fondy a úspory občanů. Obecná dostupnost sociální péče je nahrazována charitou s domnělou laskavostí, ačkoli je financována z veřejných zdrojů. Navrhujeme proto zestátnění nerostného bohatství, energetických a vodních zdrojů vč. zásobování vodou. Navrhujeme dále vytvoření a trvalé zachování a provozování pevné sítě zdravotních a školských zařízení na všech stupních, VZP a fondů k ukládání úspor našich občanů ze strany českého státu.


​Kritika současného stavu společnosti a politického režimu rozhodně není výzvou k návratu předchozího režimu. Slýcháme ale, že změna není možná. To je lež! Pravdou je, že zásadní změna je možná, avšak nikoliv se současnými politiky, nikoliv beze změny ekonomického modelu, bez formulace zájmů tohoto státu a bez stanovení jeho priorit. A nikoliv v rámci EU a NATO, jejichž zájmy jsou diametrálně odlišné od zájmů tohoto státu a jeho obyvatel. Teprve vytvořením podmínek mohou tyto změny být realizovány a být funkční. Teprve potom lidé dostanou životní perspektivu odpovídající jejich schopnostem a vzdělání, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti. Každý musí najít odpovídající uplatnění, nejen placenou práci (pokud je jí schopen).


​Naším cílem je obrat této neblahé historie, proto jsme se rozhodli vybudovat politické hnutí Aliance národních sil. Opíráme se o lidi, kteří jsou znepokojeni společenským vývojem a chtějí přispět k nápravě. Našim cílem je dosáhnout zásadní změny ve směru a obsahu hospodářské politiky tohoto státu s orientací na přechod na produkci finálních výrobků s vysokou užitnou hodnotou, na související modernizací našeho průmyslu a inovací našich výrobků a tedy na obnovení konkurenceschopnosti naší ekonomiky za účelem urychleného zvýšení zaměstnanosti, mezd, platů a důchodů a tím i životní úrovně našich občanů, na zamezení jejich dalšího okrádání a vykořisťování, na obnovení jejich sociálních jistot, na zreálnění kursu koruny při současném převzetí ČNB zpět pod gesci státu, a na znovuvybudování potravinové soběstačnosti České republiky.


Změna je nejen možná, nýbrž i nutná! A to jak k nastoupení nové cesty, tak i k potřebné personální výměně politiků u nás! Je to změna potřebná pro tuto zemi a její obyvatele! Je to změna pro 99 % z nás!


Text byl publikován též zde:

http://www.novarepublika.cz/2017/04/zmena-systemu-je-nutna.html


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page