top of page

Energetická politika v zájmu národa


Při plánovacích úvahách o energetické koncepci pro naši republiku je zapotřebí trvat na principech:


- co nejvyšší rozumné míry soběstačnosti a diverzifikace energetické politiky


- komplexního posuzování v nejširších souvislostech potřeby hospodářství, obyvatelstava, ale i s ohledem na ekologii, ochranu krajiny;


- věnovat pozornost časovému faktoru - předpokládanému vývoji národa, národního hospodářství, technického pokroku a podle toho plánovat proměny energetického mixu.

______________________________________________________________________


Velmi důležitou součástí zajišťování existence a rozvoje národa je kromě jiných oblastí (zajištění obranyschopnosti, zajištění výživy, apod.) také zajištění dostatečnými zdroji energie pro chod života společnosti. Energetika vůbec není nějak relativně nezávislá, ale je velmi propojena se všemi oblastmi života národní společnosti.


Důležitá je co nejvyšší rozumná míra soběstačnosti.

Největšími konzumenty energie v současné době jsou: - napájení průmyslových (zemědělských, stavebních) i domácích strojů a přístrojů; - vytápění a klimatizace (včetně např. průmyslového sušárenství apod.); - doprava;


Za nejdůležitější přístup k zajišťování dostatkem energie („quasizdroj“ ) je nutno považovat energetické úspory. V současné (ve značné míře živelně rozvinuté) civilizaci se energií dost plýtvá. Zapotřebí je tedy:


- racionalizovat používání energeticky náročných strojů a přístrojů, usilovat o zvýšení jejich energetické úspornosti. Racionalizovat také energetickou náročnost výrobního sortimentu, časový harmonogram velkých spotřebitelů.


-snižovat náročnost vytápění, či klimatizování, lepšími tepelnými izolacemi, racionalizací časového harmonogramu vytápětí, rozšiřováním rekuperačního větrání, rozšiřováním využívání tepelných čerpadel apod.


- rozšiřovat racionální veřejnou dopravu místo přebujelého masového automobilismu, podporovat úspornější přepravu vlaky, místo automobilové, či letecké, racionalizovat přepravní náročnost ekonomiky.


(S energií se v současnost plýtvá. Například celou noc nasvícené reklamní plochy, které nikoho nezajímají, jen svítí pánu Bohu do oken, jsou stále větší a stále přibývají. Veřejné osvětlení je nutné regulovat z důvodu zmenšení světelného smogu což rozhodně není zanedbatelné ve větších městských aglomeracích.)


Pokud jde o faktické zdroje, můžeme uvažovat o klasických – velkokapacitních zdrojích a o nových – „ekologických“ zdrojích.


Výhodou velkokapacitních zdrojů je možnost dodávky energie nezávisle na klimatických podmínkách v relativně potřebném časovém harmonogramu a zejména jejich možnost lokální koncentrace velkého příkonu.


V oblasti velkokapacitních zdrojů je třeba snižovat podíl uhelných elektráren, protože se vyčerpávají domácí zdroje uhlí a je jimi znečičťováno ovzduší. Také v současné době preferované využívání ropy a zemního plynu je vhodné příliš nerozšiřovat, abychom nesnižovali svou energetickou soběstačnost


Výhodným masivním zdrojem pro naši republiku je využití jaderné energie. Jak z důvodu vlastních surovin - přírodního uranu, jehož prodejem výměnou můžeme získat obohacený uran, tak i z důvodu mnohých průmyslových kapacit pro jaderněenergetická zařízení. Preferovat je třeba současnou výrobu elektrické energie i tepla ve velkokapacitních zdrojích jaderných i spalovacích. V nejbližší době je možné očekávat rozšiřování využití rychlých (množivých) reaktorů a postupný přechod k tzv. vodíkovému hospodářství.


Je výhodné rovněž podporovat tepelná čerpadla pro využití nízkopotenciální přírodní tepelné energie pro vytápění. Tam, kde je to možné, je výhodné využívat i energii vodních toků. Jako u všech zdrojů, také pro hydroelektrárny platí, že jejich užitečnosti pro společnost, pro národ je třeba posuzovat ve všech souvislostech i s ohledem na ochranu krajiny a životního prostředí.


Nové zdroje, takzvané zelené, jsou zdroji s nízkou hustotou toku energie. Jsou to především sluneční články a větrné stanice. Jsou zdrojovou složkou, se kterou je také zapotřebí racionálně zacházet. Pro národní ekonomiku je nevýhodné stavění „plantáží“ slunečních článků na úrodné půdě. Takovéto excesy jsou výhodné pouze pro spekulanty, kteří se snaží o získávání dlouhodobé renty z fotovoltaických elektráren postavených za spekulační kapitál, získaný zlodějskými privatizacemi. Naopak je vhodné využít jak fotočlánky (pro výrobu elektrické energie) tak sluneční kolektory pro ohřev na občanské zástavbě, zvláště na jednotlivých stavbách, vzdálených od měst a obcí. U nich by pak v kombinaci s vhodným způsobem akumulace energie bylo možné nestavět, respektive zrušit, vedení přívodu elektrické energie.


(Rozvoj ekologických zdrojů je problematický, pokud je zaměřen na energii sluneční, větrnou i tepelnou, ty mají svá negativa, která potřebují hlubší rozbor. Nejlépe vychází energie z vodních zdrojů, a to z malých vodních zdrojů, které by pokryly značnou část spotřebované energie v obcích a městech při vodních tocích Dnes jsou již vyvinuty turbíny pro nízkou vodní hladinu, proto by při jejich využití nebylo potřeba stavět velká vodní díla.)

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page