top of page

Exekuce - státem schválená zlodějna - a jak z toho ven.

Exekuce a veškeré jednání s nimi spojené jsou velmi výrazným vředem na tváři současné - dle amerického vzoru tvořené - "demokracie" v naší republice. Není mým záměrem probírat nesmyslné zákony, paragrafy a ustanovení, případně právní rozšíření této státem schválené a využívané zlodějny.


Lepší by bylo hovořit o tom, jaký dopad má tzv. "exekuční řízení" na podstatnou část současné, tvořivou prací (pokud ji má) se živící populace:


Ostudný patvar exekučního zákona byl "tvořen" již v roce 1999. Stát se díky podivné právní lobby snažil přenést pravomoci ve výkonu rozhodnutí na ještě neexistující exekutory - v té době byli jen "soudní exekutory", řízené a také kontrolované přímo tím soudem, do jehož pravomoci ten který exekutor spadal.


Dne 1. 11. 2001 však již vychází "zákon" č. 120/2001, podepsaný třemi "osobami" - Klaus, Havel a Zeman. Jak je pak možné, že p. president v současné době prohlašuje, že je třeba exekutory "usměrnit a jejich činnost upravit", když je prakticky spoluautorem ostudného zákona a navíc jsou jeho presidentské kampaně exekutorem Vránou přímo dotovány?


Tímto zákonem došlo ke zlomové části exekutorské činnosti. Vznikl tzv. "soudní exekutor". To však není nic jiného než soukromý podnikatel, který zneužívá titulu soudního exekutora, státního znaku, uzurpuje si mu nepřináležející práva, zneužívá policii při jeho zákroku, de facto tedy vlastně určuje a poroučí přítomným policistům. Odkdy soukromá osoba-exekutor velí policii? Jen soud je oprávněn předvolat občana a dotazovat se na jeho majetek. Jen na základě soudního nebo policejního příkazu je občan povinen předložit osobní doklady. Jen tato instituce - ne exekutor - je oprávněna nejen osobní ale i jiné doklady zadržet.


Stát nepřispívá ani minimem (s výjimkou určitých "nepřizpůsobivých etnik" a tlup "inženýrů a doktorů" bůh ví odkud) na bydlení, ošacení, stravování, dopravu do zaměstnání atd., tedy na to, co je potřebné k dalšímu životu. Tudíž nutí "osoby s nízkým příjmem" (lepší označení) nebo chudáky a "dělnickou lůzu" (horší označení) k tomu, aby alespoň někdy na základě potřeby požádala u úvěrových, půjčkových nebo finančních společností o půjčku-úvěr.


Tyto společnosti pak neomezuje tak, jak tvrdí (stačí si některé "společnosti" rozkrýt a dostat se k jejich majitelům - a ono to jde), naopak je podporuje, protože v jejich středu se velmi často vyskytují velmi známá jména politiků, lobbistů, podnikatelů a lidí, kteří "vydělali miliardy" díky "poctivé práci v potu tváře").


Společnost pak ráda půjčí -v televizi, denním tisku nebo na internetu jsou jich desítky - i když je předem jasné, že půjčující si jedinec bude mít pravděpodobně velké problémy s vracením předražené půjčky nebo úvěru. Navíc nemravný výpočet vrácení půjčky se zvedne třeba o 75%!


Půjčující má tedy prakticky několik možností - buď v potu tváře předraženou půjčku zaplatí - ale ani tehdy nemá vyhráno. Tyto "úvěrové" firmy totiž velmi rády prodají kontakt a adresu svého klienta podivným společnostem, které za dva nebo tři roky občana osloví s tím, že dluží za ověření totožnosti při půjčce té a té organizaci, za "vícepráce", za zjištění (tentokrát již zcela otevřeně) že má "záznam v registru" a toto "zatajil", že jej firma musela vyzvat k plnění závazku (důvod je nezajímá a je zcela podružný) atd. atd. a buď ihned uhradí částku ne malou nebo bude zahájeno "inkasní řízení", případně věc bude předána tzv. "rozhodci", tj. člověku z vymáhající firmy, který "rozhodne" vždy ve prospěch vymáhající agentury, firmy, jednoduše na úředníka soukromě povýšeného vyděrače.


V horším případě se občan lekne a raději zaplatí (většinou další půjčkou), v tom lepším zatím ještě nemá zkušenosti s justiční mafií a věří "zákonům" této republiky. Ve své prostomyslnosti neví, že 70% české "justice" je přímo či nepřímo propojeno s exekutory.

Po delším čekání mu dojde dopis od soudu, kdy "samosoudce" na základě důkazů (jakých, když občan zatím žádné nevydal a nikdo jej o ně nepožádal) rozhodl o úhradě požadavku a nevinný člověk již není nevinným člověkem, ale "povinným".


Má-li pocit odpovědnosti a věc sleduje, zjistí, že jeho podvodný dluh byl zatím předán (prodán) třem až šesti dalším firmám (klasický tunel), vždy s patřičným navýšením imaginární dlužné částky, ale majitelem je vždy jedna a tatáž osoba. Toto však "spravedlivou justici" nezajímá - proč si přidělávat další "práci".


Nakonec je okolnostmi donucen podat odvolání k "vyšší soudní instanci" - a v době, kdy čeká na tzv. "spravedlnost" již začíná pracovat exekutor - bez oznámení soudu.


První je zablokován plat - informace nulová, dále účet, pokud je - informace nulová, zablokována platební nebo kreditní karta - informace nulová, případně další finanční nebo hmotné prožitky - informace tradičně nulová.


Tuto se dřívější občan dozví teprve tehdy, až začne pátrat po tom, kam mu to či ono zmizelo nebo proč věci nefungují tak, jak fungovaly dříve.


Ještě lepší situace pak nastane, když exekutor oznámí že z důvodu, že exekuční věc nemohla být na adresu "povinného" doručena nebo se na adrese "nevyskytuje" (obvyklá lež exekutorů) byla vyvěšena na "úřední desce", případně na "nástěnce exekutora" (tam se však dostane občan pouze přes internet) a i když o ničem takovém neví - nikdo ho neinformoval - exekutor "splnil" svou povinnost, danou mu podivným zákonem.


Začne souboj občan-povinný - soudní mafie-exekutor a výsledkem je nakonec, že občan bez soudu prohraje - vždyť "už to má exekutor" a on nevykonal vše, co vykonat měl. A že jej nikdo neinformoval a k odvolacímu řízení doposud nedošlo? Zanedbatelná maličkost.


Velmi vysoké náklady na exekuci, právníka (kde se tam vyskytl?), jistinu, cestovné, další poplatky nakonec občana-povinného znechutí tak, že platí (většinou až do konce života) nebo volí "cestu, o které se moc nehovoří a pečlivě se tají - sebevraždu nebo hrubé násilí.


Proč se nikde nepřizná, o kolikprocent stouply sebevraždy kvůli bezvýchodné situaci od doby platnosti "exekutorského zákona"? Má policie a vyšetřovatel příkaz to tajit?


Dalším případem je, že "dlužník" své pohledávky uhradí a v tom okamžiku mu začnou poštou, telefonem nebo internetem přicházet nabídky dalších firem - rádi půjčíme, zavolejte kdykoliv atd. atd. tak, že nakonec občan dříve či později neodolá a požádá o další půjčku-úvěr, která je mu vyřízen obratem.

Dříve či později pak stačí jediná chyba a naše justiční mafie v předem dohovořené spolupráci má další oběť - tentokrát využije třeba tzv. "Elektronický platební rozkaz". I když tento má několik zásadních a justicí i exekutorem uznaných chyb, rádi jej používají - stačí jen "vyšší soudní úředník" který věci sice vůbec nerozumí - většinou bez právního vzdělání nebo jen se základním seznámením s problematikou - ale má soudní razítko, počítač a hlavně ve svém směru neomezenou moc.


Státem a "nemocnými mocnými" je občanům neustále podsouvána myšlenka o prakticky neomezené moci exekutora i jeho právní i fyzické nedotknutelnosti ať již veřejnými sdělovacími prostředky, tiskem nebo pochybnými divadelními nebo televizními hrami nebo seriály tak, že tato podivná instituce se při svých zákrocích potom neštítí krádeží, vyhrožování přítomným osobám nebo jejich fyzickým napadáním, končícím dříve či později i smrtí napadené osoby.


Je zarážející, že jak exekutorské komoře, tak následně policii "nejsou takové případy známy", v horším případě je pak oznámení omylem založeno, skartováno, nenalezeno (nehodící se škrtněte) nebo odloženo, protože napadená osoba nemohla být na základě zranění vyslechnuta, případně již zemřela - a důkazy podivným způsobem zmizí...


Jsou známy i případy, kdy soud na základě zcela vykonstruované žaloby bez jakýchkoliv důkazů přizná žalobci podivný nárok, v závěru řešený exekucí (například korunního svědka nemůže najít, i když žalovaný přesně označí místo jeho bydliště, případně jej prohlásí za mrtvého, aby jej ten samý soud za dva tři roky opět "oživil", případně za "duševně chorého, i když tento člověk vykonává vysokou funkci na rizikovém pracovišti), kdy žalovaný pozbude veškerý majetek včetně rodného domu a po dražbě ještě ten samý den dražitel nabídne podvedenému nemovitost i majetek ke zpětnému odkupu s patřičným finančním navýšením, kdy exekutor nejdříve seznámí "dražitele" s draženým majetkem, který je prodán dříve, než k dražbě dojde a již prodané položky jsou jen na imaginárním seznamu položek. Doložitelné jsou i případy, kdy na přání podvodného "oprávněného" je nejprve "povinný" exekutorem okraden o majetek, ze kterého si "oprávněný" odnese, co uzná za vhodné, a teprve potom je proveden zápis ze zbývajícím majetkem a tento je antidatován, kdy exekutor, vybavený videokamerou (pro záznam exekutorského zásahu) upraví záznam tak, aby vyhovoval požadavku justiční mafie a teprve tento je při soudním jednání brán jako "skutečný dokument".


Bylo by možné uvádět ještě desítky dalších doložených případů o justiční a exekutorské mafii, jejich propojení na velmi vysoce postavené osoby, tzv. tipařích (pokud si myslíte, že když nikomu nic nedlužíte nebo nemáte z nikým problém, že na vás tato spodina lidské společnosti nemůže, mýlíte se) pod.,


A jak z toho ven?

Cesta je jednoduchá. Odejmout neomezenou pravomoc soukromým exekutorům-podnikatelům, zrušit exekuční tituly starší dvou let (pokud se nepodaří z "povinného" získat údajně dlužnou částku za toto období, není již prakticky naděje, že se to ještě někdy povede, naopak exekuovaný se bude propadat do ještě větší finanční i morální bídy). Exekuční pravomoc ponechat pouze prokazatelně školeným a obeznámeným pracovníkům příslušného soudu a pokud již dojde k jednání o exekuci, vždy umožnit řádný soud a ne jen soud "samosoudce". Soudní pracovníky s exekuční pravomocí pak pravidelně kontrolovat nejen po právní, ale i fyzické a výkonné stránce a v neposlední řadě umožnit občanům ať již formou stížnosti nebo žaloby tyto pracovníky v případě vědomého nedostatku v jejich činnosti hnát k přímé odpovědnosti ať již morální nebo finanční


Veškerá tvrzení je možno jak dokumentačně, právně nebo formou výslechu doložit

V současné době se uvedenou problematikou zajímá:

Exekutorská domobrana

Liga obrany vlasti Morava

Braňte se exekutorovi


Budeme rádi a předem děkujeme za vaše připomínky, dle možnosti budeme reagovat - děkujeme


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page