top of page

Koncepce sociální bezpečnosti je ideologickým východiskem ANS

Vidění světa KSB spočívá v tom, že objektivní realita je trojjednota Matérie-Informace-Míry plus Všedržitel (Tvůrce, hierarchicky nejvyšší řízení, nadvesmírná realita), všechny věci jsou navzájem propojeny a nic se neděje náhodně, realita je propojenou mozaikou, nikoliv kaleidoskopem nepropojených fragmentů. Každá událost má své příčiny, nic se neděje náhodně, bezcílně ani bezdůvodně. Všedržitel není lhostejný k osudu Vesmíru, planety Země, lidstva ani jednotlivce; hovoří (jazykem životních okolností) s každým individuálně, i s jednotlivými národy a lidstvem celkově.


Existuje 5 druhů vnitrospolečenské moci, kromě zákonodárné, výkonné a soudní existuje ještě ideologická a konceptuální moc; ideologická vždy reprezentuje cíle nějaké konkrétní koncepce, a pokud je to koncepce nepravdověrná (cílem je zotročení), ideologická moc obaluje, zahaluje tyto protilidské cíle do atraktivních, přijatelných forem. Pravdověrná koncepce své cíle deklaruje otevřeně a ideologii v podobné roli nepotřebuje, není co skrývat. Nepravdověrných koncepcí může být nekonečně mnoho variant, pravdověrná v principu vždy jen jedna, ta, která pracuje na ustanovení globální civilizace lidskosti (Království Boží na Zemi), i když může být vyjádřena různým způsobem.

Pouze konceptuální moc se zabývá stanovováním cílů, všechny ostatní, koncepci podřízené druhy vnitrospolečenské moci pracují na jejich realizaci a udržení; činnost zákonodárné, výkonné, soudní a ideologické moci je podřízena cílům konkrétní koncepce.


Vnímání světa na základě 4 prvotních kategorií „hmota“, „energie“, „čas“ a „prostor“ (systém HEČP) je omezující a „vidí“ jen část objektivní reality, zbytek je pro něj „mystika“, tyto 4 kategorie jsou druhotné (odvozené) ve vztahu k prvotním kategoriím Matérie, Informace a Míra (systém MIM). Nejrůznější „mystika“ a „neuvěřitelné náhody“ je objektivní součást reality a jako „mystika“ působí jen při vnímání přes kategorie HEČP, při pohledu MIM přestává být „mystikou“ a stává se běžnou součástí světa, byť ne vždy zatím plně pochopenou.


Noosféra je realitou a egregoriálně-matriční (noosférické) mechanismy a procesy jsou objektivní a neoddělitelnou součástí procesů řízení; egregoriálně-matriční řízení je jako hierarchicky nadřazené používáno odedávna různými „vyvolenými“, v principu je dostupné každému přes vnímání a chápání světa na základě kategorií M-I-M. Zabránit zneužitelnosti egregoriálně-matričního řízení lze jen tehdy, pokud tyto metody bude ovládat celá společnost, nikoliv jen „vyvolená“ hrstka, zneužívající nevědomost ostatních v této oblasti v kořistných cílech.


Ve vidění světa přes kategorie HEČP egregoriálně-matriční složka reality „neexistuje“, jedná se o „mystiku“, neboť věda založená na HEČP nevnímá informaci jako objektivní kategorii, na rozdíl například od kategorie "hmota".


Věda je vždy konceptuálně podmíněná a obsluhuje koncepci, panující ve společnosti; jaká je koncepce, taková je i věda, popřípadě „věda“. Vidění světa na základě HEČP znamená jednu vědu, vidění světa na základě MIM znamená kvalitativně jinou vědu, ve které není rozpor mezi vědou a relígií, neboť mezi (skutečnou) vědou a (skutečnou) relígií rozpor být v principu nemůže - svět je jen jeden.


Lidská psychika představuje dvouúrovňový informačně-algoritmický systém „vědomí + podvědomí“, podvědomí je zapojeno do kolektivní psychiky (kolektivního nevědomí); mezi podvědomím jedince a kolektivním nevědomím probíhá informační výměna. Ve vědomí člověka můžou mít v různé okamžiky prioritu různé zdroje programů chování, hovoříme o režimech psychiky. Pokud je chování jedince orientováno na uspokojování instinktů, jedná se o zvířecí typ uspořádání psychiky; pokud mají prioritu stereotypy chování formované kulturou, hovoříme o typu psychiky „biorobot“; pokud má prioritu vůle bez mravně-etických omezení, hovoříme o démonickém typu psychiky; pokud má prioritu vůle, podřízena svědomí a intuici, hovoříme o lidském typu psychiky.


Normální (nehavarijní, předurčený Shora jako norma) režim fungování lidské psychiky spočívá v tom, že rozum kontroluje instinty a stereotypy chování, je podřízen intuici (tandemově interpretuje vhledy, poskytované intuicí), a je podřízen svědomí, které je kanálem komunikace od Boha. Jedná se tedy o hierarchii typu:


Svědomí → intuice → intelekt → instinkty a stereotypy chování

- kde svědomí má nejvyšší prioritu určování linií chování, a Člověk se jím řídí za všech okolností.

______________________________________________________________________


KSB se v podstatě neliší od koncepce slovanské - védské. Je však verbálně vyjádřená odlišně-dle současné kulturní úrovně společnosti. Stanoví jasně cíl života dle božího záměru. V důsledku výchovy a zmatení početných generací dle biblického konceptu,dnes nikdo neví, jaký je cíl lidského života,a proto všechny naděje zmatených lidí končí zklamáním.


KSB nám předkládá koncepci,která vede k intelektuální civilizaci, která je předstupněm nejvyšší civilizace, tj.:civilizace duše. Není to však nějaká moderní spekulativní filozofie-neboť zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page