top of page

Provolání: vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícím zářením! ANS se připojuje.


Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.


PROVOLÁNÍ


Vzhledem k tomu, že:

Ministerstvo zdravotnictví neplní svou funkci

Úřad vlády neplní svou funkci a snaží se zbavit odpovědnosti

Hlavní hygienik ČR neplní svou funkci

Ombudsman nevyužívá všech svých pravomocí

Ministerstvo pro lidská práva neplní svou funkci,


žádáme všechny veřejné činitele aby použili svou pravomoc či moc k vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícm zářením. Požadujeme, aby vláda bez prodlení ustanovila z odborné veřejnosti komisi nemající vazbu na Ministerstvo zdravotnictví, která by přezkoumala vědecké poznatky a podklady, které vedly v některých zemích k přijmutí řádově nižších limitů pro vf pole, než platí u nás a k důrazným opatřením na ochranu dětí.


Ve jménu našich dětí žádáme vládu o vytvoření bezpečných limitů.

Současné limity by mohly ve svém dopadu způsobit vážné problémy pro celý národ přes velmi hrůznou peripetii autizmu, rakovin, Alzheimerů a dalších chorob.


LIMITY PRO VF POLE

2 až 30 GHz

před r. 2000 4,3 V/m

(na základě 30 letého výzkumu Státního zdravotního ústavu Praha)

po r. 2000 61 V/m zaměstnanci 137 V/m


Zpráva NRL č. 13 vydaná v r. 2002: závažným důvodem k zrušení vyhlášky 408 (platná před r 2000) však byla nemožnost uvést používání mobilů do souladu s limity, stanovenými v této vyhlášce.


Nyní MZ odpovídá na dotazy občanů, proč byly limity zvýšeny, že staré limity byly vědecky neudržitelné !!!


Změna v roce 2015 na 61 V/m ef (tj. špička 86 V/m) zaměstnanci 137 V/m ef (špička 193 V/m) !! Nenápadné zvýšení malou gloskou v textu, že hodnoty jsou efektivní !


Malinká značka ef v novém vládním nařízení znamená změnit původně špičkovou hodnotu na efektivní (tj. vrcholová se posune na 1, 4 násobek, a číslo zůstává opticky stejné). Dále „zpřesněné výpočty“ od. r. 2015 podle NRL vedou k nižším hodnotám, tudíž umožňují vyšší expozici.


Pro porovnání: Nařízení vlády ČR považuje za bezpečné 61, 000 0000 V/m ef (špička 86 V) Studie bioinitiative r. 2008 – první ověřené vlivy na bunky 0, 000 0193 V/m tabulky- bioinitiative


Doporučené hodnoty společnosti, kterou si MZ vzhledem k autorům netroufla označit za nedůvěryhodnou v r. 2016:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropská akademie pro enviromentální medicinu, skupina EMP

!!! denní expozice 0,06 V/m noční expozice 0,019 V/m citlivé osoby 0,006 V/m !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za přečtení stojí celý soubor EUROPAEM Guideline 2016 pre prevenciu. 35


Práce upozorňuje na souvislost mezi výskytem chorob a rozvojem bezdrátových sítí. Tato zpráva doporučuje snížit limity ozáření pro časový úsek delší než 20 hodin týdně více než 1000 x (v noci 10000x) proti současnému stavu platnému v ČR. Přitom MZ zprávu zná a v rozporu s obsahem této zprávy tvrdí, že jsme současnými limity před všemi možnými riziky plně chráněni. Znovu se, prosím, podívejte na rozdíl v číslech. Ještě pro srovnání - současné hodnoty: Italie, Švýcarsko, Polsko 6 V/m, Lucembursko 3 V/m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domníváme se, že je třeba pojmenovat věci pravými jmény. Mezi roky 1953 až 1976 byla moskevská USA ambasáda ozařována úspěšně vf polem o intenzitách v průměru 1,3 až 3, 3 mikrowattu/cm2 v oblasti kmitočtů používaných dnes pro WiFi. Zmíněným intenzitám odpovídá v přepočtu maximum cca 3,5 V/m. Kromě vzniku leukemií a dalších chorob si pracovníci stěžovali na poruchy paměti, soustředění, neschopnost pracovat a poruchy spánku. Na základě těchto dosažených výsledků se začaly vyvíjet vysokofrekvenční zbraně.


Vyhláška r. 2015 povoluje limit až 86 V/m (ne 3,5 V/m jako v Moskvě) pro celý národ !!! a ve školách byly zaznamenány i dvě desítky V/m. Nespavostí trpí podle statistiky 40% obyvatel ČR, chronickou formou 10 až 15 %. Děti jsou ve škole agresivní a neschopné se učit. Vědci varují před autizmem, Alzheimerem a karcinomy, jako přímém dopadu poklesu melatoninu v závislosti na vf poli.


V r. 2010 na kongresu gynekologů v Kodani padlo varování před nárůstem autizmu v důsledků vf polí. (tento problém se u nás v současnosti stává aktuální) http://www. czechfreepress. cz/uvadime-videa/barrie-trower-mikrovlnne-zbrane-a-pokusy-nalidech. html


Zpráva o chorobách z Moskvy https://ehjournal. biomedcentral. com/articles/10. 1186/1476-

069X-11-85

barrie trower (1 of 13) radiation scientist and expert discusses effects of microwave

čtvrtina populace trpí psychickou poruchou, spotřeba antidepresiv v Česku roste, říká předseda České psychiatrické společnosti Martin Anders https://video. aktualne. cz/dvtv/ctvrtina-populacetrpi-psychickou-poruchou-spotreba-antidepr/r~2d957812f23c11e694440025900fea04/?

utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=recombee1&utm_term=po sition-3&redirected=1494236731


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zásadě je svět rozdělen na dva tábory. V prvním jsou vědci uveřejňující studie o vlivu vf polí na zdraví o intenzitách mnoho řádů pod limity, které u nás platí. Je jich v současnosti několik tisíc.


Ve druhém táboře jsou „odborníci“, kteří se sami mezi sebou nazývají vědci, a kteří musí tvrdit, že vliv vf polí se může projevit jen teplem, netepelné účinky neexistují. Jinak by nezdůvodnili mobilovými společnostmi požadované limity. Na tuto skupinu se odvolávají instituce, jako je naše MZ, které má za úkol prosadit a udržet požadované limity. Skupinu představuje v Evropě ICNIRP.


"Komise pro ochranu před neionizujícím zářením“, která navrhuje právě limity vyhovující mobilovým společnostem. Ještě se k ní vrátíme.


Typický výrok MZ je, že není mezi vědci jednotný názor. A protože je to nejasné, udržíme stávající limity ICNIRP . . . !


Vzledem k nepopiratelnosti studií první skupiny, které druhá skupina účelově „nevidí a neslyší“, je nutno problém pojmout jen jako střet vědců a podvodníků poplatných vf technologiím. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) má úkol držet se druhé skupiny.


Do tohoto podvodu patří i SAR – měrný absorbovaný výkon ve W/kg. (absorbovaná energie ve watech na 1 kilogram člověka) Podle mínění odborníků se jedná o svévolně stanovenou hodnotu nemající vazbu na lidské zdraví. Účelem je vybudit nižším číslem zdání bezpečnosti a je součástí celého podvodu založeném na tvrzení, že vf pole má pouze tepelný efekt. Neexistuje problém rozporuplnosti vědeckých studií

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPADY


Ve zprávě o poškození zdraví pracovníků velvyslanectví USA se velmi často objevuje diagnostikovaná ztráta paměti, neschopnost přemýšlet a únava. Přitom intenzita ozařování byla zlomkem hodnot naměřitelných na našich školách. Proč jsou děti ve školách unavené, agresivní a nemohou se učit? Jaké problémy bude celá generace za několik let mít? Ve školách jsme naměřili hodnoty desítek V/m.


Absurdní, nezdůvodnitelné. Navíc při pokusech s ovcemi se vliv projevil výrazně ve třetí generaci.


Víme o případech, kdy lidé, kteří mají zdravotní problémy a vědí o dopadech vf polí opouštějí zaměstnání, učitelé dávají výpovědi ze škol (dali tam wifi .... já se tam přece nenechám zabít) nebo odchází marodit. Další lidé spí po lesích v autech, s malými dětmi na chatičkách protože utíkají ze svých krásných bytů do míst, kde je zátěž snesitelnější. Ti co nemohou jinam, tiše trpí. Studenti odcházejí ze škol, nemohou se učit nebo ve škole vůbec být. Lidem je celé dny špatně, nemohou po ránu vstát, nespí nebo se léčí na deprese, (s touto diagnózou se léčí 750 tisíc lidí), počet registrovaných případů rakoviny je proti r. 2008 téměř dvojnásobný.


Byly zaregistrovány 2 případy, kdy při 18 V/m se z vesnice ztratily včely. (Zajímavá je práce, Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely“ vypracovaná na Masarykově univerzitě v Brně)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODKLADY PRO NAŠE ZHODNOCENÍ SITUACE


Dne 10. 4. 2017, po dvouleté korespondenci a sestavování struktury stanovení limitů pro vf pole, požádal Spolek pro bezpečný bezdrátový přenos o informace audit, na základě kterého byly společnosti ICNIRP přezkoumány všechny dosavadní vědecké práce o neionizujícím záření (údajně 20 000) a většina z nich byla vyřazena jako chybných. Po tomto auditu společnost ICNIRP v roce 1999 navrhla a Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) prosadilo zvýšení našich stávajících limitů (ze 4,3 V/m na 61 V/m !) O závěry tohoto auditu se Ministerstvo zdravotnictví, opřelo při tvorbě nařízení vlády 480/2000 a používá ho ve všech argumentacích dodnes. Tento audit (obsahující údaje, které konkrétní práce a na základě čeho byly vyřazeny), nám MZ odmítlo poskytnout se zdůvodněním, že jej nemá.


Naši odborníci na tuto problematiku velice podrobně prošli veškerou dostupnou a poskytnutou dokumentaci jak z MZ, tak z úřadu vlády i originály zpráv evropských institucí na internetu.


Závěr je jednoznačný.

V provozu mobilu u ucha vzniká pole cca 60 V/m . „Vědci ICNIRP“ vyrobili fantom (hlavu s vodní náplní), přiložili zdroj signálu podobný mobilu, změřili oteplení, a výkon způsobující takovéto oteplení (plus nějaká rezerva) byl prohlášen za hygienický limit. Tím se vyhovělo požadavkům mobilových společností. Problém je, že na mobil u ucha bylo možno udělat výjimku pro uživatele a upozornit jej na překročení limitu (jako v soláriích), a nebylo třeba volit trvalé ozařování celé populace, jako kdyby telefonovala 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu.


DŮKAZ:


Věta Národní referenční laboratoře (dále NRL) z informace č. 13: "Závažným důvodem ke zrušení (do té doby platné) vyhlášky 408/1990 (limit 4,3 V/m) však byla nemožnost uvést používání mobilů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce. “ Pak to bylo třeba nějak zdůvodnit. V první řadě bylo nutno vyměnit zkušené pracovníky Národní referenční laboratoře (dále NRL), která po 30 letech zkušeností odmítala potvrdit takto stanovené limity. Výzkumy totiž neprobíhaly jen v zahraničí. Hlavní hygienik MUDr. Jiří Vytlačil příslušnou referenční laboratoř zrušil a ti, kdo se na výzkumech podíleli, museli ze Státního zdravotního ústavu odejít.


Původní NRL byla tedy ze dne na den zrušena a s novou NRL již nebyly problémy. Dalším krokem bylo zdůvodnění limitů. NRL prohlásila, že přechází na dozimetrické veličiny, tj bude měřit oteplení. Tím se zbavila všech následků netepelných, které podle vědeckých prací vznikají již při ozářeních s intenzitou13 řádů pod limity ICNIRP. (problémy s DNA) . Veškeré provedené a publikované vědecké práce popírající stanovení limitů ohříváním vody a prokazující netepelné účinky smetla NRL jako nevědecké, svévolně, aniž názor doložila, plníce tak úkol, který MZ mělo - stanovit limity vyhovující mobilovým společnostem.


DŮKAZ: věta z důvodové zprávy NRL (zpráva požadující změnu vládního nařízení r. 1999): „dosud platná vyhláška vychází z představy o existenci dlouhodobých účinků slabých elektrických a magnetických polí a pro dlouhodobou expozici dochází k přípustným hodnotám až o dva řády nižším, než jsou referenční hodnoty ICNIRP. “ Popření dopadu výsledků výzkumu se provedlo takto:


ICNIRP: Při absenci laboratorních studií jsou epidemiologická data nedostatečná k tomu, aby bylo možno podle nich stanovit směrnice pro expozici.


Na tuto větu se odvolalo MZ, aniž by jakýmkoli způsobem dokazovalo její pravdivost, tuto větu totiž potřebovalo. Důvodové zprávy 62


Z publikovaných vědeckých prací před provedením změny vyplynulo, že jen při respektování již prokázaných netepelných a dlouhodobých účinků by limity vyšly stokrát nižší, ale pro to tu vyměněná NRL není.. A předběžná opatrnost je proti všem rozumným důvodům podle ICNIRP a NRL a tedy MZ pro tento případ „nevhodná“ - protože by omezila mobilové společnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále se podíváme na společnost ICNIRP.


Nález ombudsmana: Malá nevládní organizace sídlící poblíž Mnichova, která byla založena až na počátku devadesátých let, jejíž původ a struktura jsou neprůhledné a ačkoli deklaruje svou nezávislost, nelze vyloučit její úzké vazby na průmyslovou sféru“. Dala si název Komise pro ochranu před neionizujícím zářením, pro vytvoření subjektu, zdánlivě ochranného, na který se budou odvolávat instituce při obhajobě mobilovými společnostmi požadovaných limitů. Je to obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení - Prof hygieny Dr . Neil Cherry na zakázku vlády Nového Zelandu.


JUDr. Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv r. 2014 (posláno ministerstvu zdravotnictví)


Hlavní hygienik bezdůvodně upřednostňuje doporučení malé nevládní organizace bez jakéhokoliv odborného či politického mandátu (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením - ICNIRP) před závěry, k nimž dospěla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), jež je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). Od dubna letošního roku (2014), kdy bylo na internetových stránkách IARC zveřejněno plné znění monografie shrnující poznatky a výzkumy, které vedly IARC k tomu, že zařadila neionizující záření (elektromagnetická pole) mezi možné karcinogeny, se již po mém soudu jedná ze strany hlavního hygienika o okázalé ignorování světového vědeckého vývoje a jeho nečinnost představuje selhání na poli zdravotní prevence.


Zpráva EUROPAEM EMF Guideline2016 zařadila neionizující záření (elektromagnetická pole) mezi možné karcinogeny mimo jiné z důvodu narušení okysličovacího procesu v mozku (aerobní metabolizmus buňky)-což se nejdříve projeví ztrátou paměti a neschopností se soustředit a pracovat) . Proti této zprávě bude MZ velmi těžko zdůvodňovat teorii psychosomatického syndromu uvednou níže. Tato stěžejní teorie je základ celé podvodné strategie Ministerstva „ zdravotnictví“.


Úřadující předseda ICNIRP v r. 2008, prof Vecchia: Limity ICNRIP nejsou zárukou bezpečnosti 35


Takto by se dalo pokračovat mnoho stránek, to jediné, co chybí, je dokument o důvěryhodnosti ICNIRP. Z principu věci nemůže existovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MZ se dále odvolává na další podobnou společnost:


„Mezi roky 1998 a současností docházelo k postupnému přidávání materiálů přičemž se začal podílet i Evropský výbor SCENIHR. V r. 2015 dochází k závěru, že expoziční limity doporučované ICNIRP jsou dostatečné. „Ale současně alibisticky upozorňuje, že odpovědnost za zdravotní následky zvolených limitů, které doporučuje, nesou jednotlivé členské státy.


Komentář:

Stížnost jako stanovisko limitům podalo 20 organizací k OSN a Světovou zdravotnickou organizaci WHO vyzvalo k lepší ochraně veřejnosti. Požadují nezávislou zprávu bez vědců s vazbou na průmysl.


Ministerstvo zdravotnictví se odvolává pouze na organizace poplatné průmyslu a jakékoli nehodící se informace bez odůvodnění odmítá. Pokud je tlačeno stížnostmi ke zdi, přerušuje komunikaci. Odvolat se jinam není v ČR možné.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychosomatický syndrom


Další krok MZ: udělat ze stěžovatelů psychiatrické pacienty- známá praxe absolutistických režimů:


Na kongresu o elektrické hypersenzitivitě v r. 2004 v Praze vystoupili „naši vědci NRL“- čili nelékaři a současně tedy ti, co potřebovali podržet limity ICNIRP, s tezí psychosomatického syndromu, tj potíže vznikají obavami z vf pole a postižené osoby je nutno léčit jako psychiatrické pacienty. . Přestože kongres tuto tezi nepřijal, protože mnozí na kongresu měli potíže odpovídající vlivu vf pole, či zkušenosti s potížemi pacientů, MZ tuto tezi podporuje. Na dotaz, která lékařská zpráva potvrzuje tuto tezi, MZ odpovídá, že ji nemá a na dotaz o počtu vyléčených pacientů odpovídá, že neví.


Zprávy z Finska a Švýcarska (Europaem EMF Guideline 2016 - zpráva, kterou si MZ vzhledem k prestiži autorů netrouflo zpochybnit) hovoří o nesprávné a nefunkční teorii. Doporučujeme přečíst, staťje ve slovenštině. 35


Takže ministerstvo používá k odpovědím na stížnosti dvě metody, buď si zajděte k lékaři, pro prášky na psychiku, nebo potíže jsou jiného původu než od vf polí, protože nebyl překročen limit (vzniklý ohříváním vody) ICNIRP. Toto tvrzení zastávají přes existenci touto dobou již několika tisíc zpráv o účincích polí mnoho řádů pod limity ICNIRP.


Protože MZ popírá vliv polí slabších než jsou limity ICNIRP (které je možno pokládat za šílené a nejhorší v Evropě) a absolutně ignoruje vědecké zprávy, neví o jediném pacientovi, který by onemocněl následky vf polí. Slavnostně vyhlašuje (včetně premiéra Topolánka v odpovědi na interpelaci), že MZ nemá jediný případ pacienta poškozeného vf polem a tím je prokázána správnost limitů. K tomu nelze uvést jakýkoli komentář.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zopakování a shrnutí vývoje u nás a ve světě


0) r. 1968 MZ vydává knihu Elektromagnetické pole a životní prostředí na základě 288 prací zcelého světa. Kniha upozorńuje na zdravotní rizika z dlouhodobého ozařování, (která jsou v souladu se zprávou guidelina v r. 2016) a v době napsání sloužila jako zdroj pro stanovení limitu 4,3 V/m


1) Zvýšení limitu z 4,3 V/m na 61 V/m (2,5 GHz)

Informace NRL13: „Závažným důvodem k zrušení vyhlášky 408/1990 byla nemožnost uvést používání mobilních telefonů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce". Ministerstvo zdravotnictví prohlásilo požadavek mobilových sítí za hygienický limit.


2) Dokladová zpráva MZ - Pokud by se vzal v úvahu dlouhodobý efekt, limity by vyšly o dva řády přísnější. „NRL pod vedením ing. Musila s 30 letou zkušeností a nepodporující návrh, vědců" ICNIRP byla den ze dne v roce 1999 zrušena a nahrazena současnou NRL. Od této chvíle se nezkoumá dlouhodobý a netepelný efekt vf polí. (pokud se studie objeví, je prohlášena za nedůvěryhodnou).


3) komise ICNIRP, („mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením „)o kterou se dále opíralo zdůvodnění zvýšení limitů je nevládní spolek bez jakékoli akreditace (šetření ombudsmana). Je to obraz naprosté předpojatosti, závažných chyb, opomenutí a záměrných zkreslení - Prof hygieny Dr . Neil Cherry na zakázku vlády Nového Zealandu. ICNIRP sama sebe prohlásila za vědecký spolek, a za jediný efekt neionizujícího záření prohlásila krátkodobý tepelný efekt.


Přehlížený „problém je, že vědecké práce prokazují jiné dopady než jen tepelné, při hodnotách mnohotisíckrát nižších, než jsou naše povolené limity a obyvatelstvo je exponováno trvale.) WHO závěry ICNIRP doporučila, ale ne všechny státy se daly zmanipulovat, aby na doporučení přistoupily. (odmítlo 9 států Evropské unie plus Rusko s nejdelším výzkumem v oboru a další – Zpráva Evropského parlamentu 2. 4. 2009 (v roce 2011 se WHO jiz zalekla důsledků a základě prozkoumaných vědeckých prací prohlásila záření za možný karcinogen) . Komise ICNIRP a naše současná NRL, plníce svůj úkol, proč nahradila zkušenou a „odbojnou“ NRL v r. 2000, stále další možné vlivy popírá, musí, protože jinak by nezdůvodnila navržené limity podle požadavku mobilových sítí. Ostatní složky MZ, včetně hygieny, činnost NRL všemi způsoby kryjí a stěžovatelům odpovídají nepravdami NRL.


4) NRL přichází s osvědčenou metodou minulých režimů, psychosomatickým syndromem. Toho, kdo má potíže, léčit jako psychiatrického pacienta. Návrh, podaný na kongresu v r. 2004 pracovníky NRL (čili nelékaři) v Praze samozřejmě neprošel, přesto jej MZ vzalo za svůj a v tomto duchu odpovídá stěžovatelům a veřejnosti. Na přímý dotaz, která odborná rešeržovaná práce podporuje názor ministerstva, MZ odpovídá, že žádná a neví nic o počtu takto vyléčených pacientů. (literatura: Prof. Heřt, člen klubu Sisyfos, na který se odvolává MZ!, patolog!: Praktický lékař 2006. 86. č1


5) Sdružení Bioiniative v roce 2007 přináší detailní vědecké informace o zdravotním vlivu EMP v hodnotách až tisícinásobně menších, než jsou současné limity. Přezkoušeno 2000 studií). MZ se k principu předběžné opatrnosti stále vyjadřuje, že není dostatek validních podkladů. Takové prohlášení je možné pouze za situace, kdy MZ hájí zájmy ne obyvatelstva, ale mobilových a WiFi sítí a nechce omezovat jejich rozvoj, jak už předvedlo při zvýšení limitů v r. 2000. Počet kvalitních vědeckých studií jednoznačně prokazuje nesmyslnost a účelovost tvrzení o jediném a to tepelném účinku vf technologií a o „vědeckých poznatcích" prezentovaných ICNIRP. 69


6) Konference vědců v Londýně v r. 2007: Doporučení ICNIRP je zastaralé a naprosto irelevantní.


7) Směrnice Evropského parlamentu, r. 2006: Prováděním této směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli zhoršení stavu, který již existuje. V r. 2015 byla tato směrnice zapracována, dle vyjádření MZ do nového vládního nařízení, které limity zvýšilo!


8) Francie, nový zákon r. 2009: žáci do 14 let nesmí ve škole používat telefony kvůli zdravotním rizikům.


9) Státní zdravotní ústav r. 2011: otázka rozdílu mezi účinkem expozice na dospělé osoby a děti byla zevrubně probrána na na semináři Světové zdravotnické organizace v Istanbulu v r. 2004. Závěr: „Žádné specifické působení však prokázáno nebylo.“ (Zdraví a mobilní telefony, SZÚ 21. 3. . 2011)


10) Výbor Rady Evropy v r. 2011: je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí. Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách. V ČR se zavádějí nové a nové WiFi do škol a pracuje se s WiFi tablety.


11) WHO a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v r. 2011 zařadila vf technologie mezi možné karcinogeny. Stížnost kanceláře Hl. hygienika jsme již výše citovali.


12)Rada Evropy doporučuje členským státům snížit limity pro neionizující záření a přijmout další opatření k ochraně obyvatel. Francie schválila přelomový zákon o vystavení nebezpečnému záření: zákaz Wi-fi ve školkách a jeslích (r. 2015)


13) Ombudsmanka varuje před přijetím nového nařízení vlády, že zvýšení limitů, které jde opačným směrem než je trend zpřísnování limitů, by mělo být diskutováno s odbornou veřejností. Připomínka zásadní (tudíž ta, co se musí respektovat) MZ byla převedena na doporučující (respektovat se nemusí) s tím, že ti, co připravovali nové limity, rovnou zastupují odbornou veřejnost.


K tomuto případu je nutno se vrátit. V odpovědi MZ z 2. 8. 2017 se píše: Návrh nařízení č. 291/2015 Sb. byl podroben standardnímu legislativnímu procesu a byl předložen do připomínkového řízení. Ministerstvo zdravotnictví, NIKDO JINÝ, jako předkladatel připomínky buď zapracovalo, nebo nepřijalo.


O připomínky byla požádána místa, která věci nerozumí (i pro technika je nařízení psáno obtížně srozumitelně, bez jasných tabulek), např Bánský úřad apod, dále zdravotnická zařízení (hyg . stanice), která nemohou mít jiný názor než zřizovatel, tj. MZ, a další instituce, které se ve věci nemohou orientovat. Takže nikdo, kdo by mohl něco dodat. Připomínka ombudsmanky byla smetena ze stolu. Odmítnutí odborné veřejnosti se zdůvodnilo, že „navrhované expoziční limity jsou odrazem vědeckých poznatků shrnutých ICNIRP. Všechny poznatky prošly procesem vzájemného hodnocení, který musel? předcházet jejich publikaci. V tomto smyslu byl tedy návrh diskutován s tou nejširší odbornou veřejností. „Dá se to interpretovat také tak, že pokud vůbec došlo k napsání něčeho (MZ tento materiál nemá), a dokonce s procesem vzájemného ohodnocení, týkalo se to zase jen komise ICRINP a prací o tepelném krátkodobém účinku vf polí, která navrhla limity vyhovující průmyslu. Do diskuze nebyl nikdo další vpuštěn. To je standardní proces podle MZ.

63 str. 21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pokrytí vysokofrekvenčním internetem má stát 30 miliard korun. 14 miliard má být dotace, která se má dělit správným způsobem a internet musí mít volnou cestu. Je to hloupé, ale jsou i světelné kabely (nadzemní vedení zatím blokuje zákon poplatný mobilovým společnostem) a internet by byl ještě lepší. Problémy se spánkem poukazují na vědeckými pracemi prokázanou reálnou závislost melatoninu (spánkového hormonu) na vf polích. Ten má vliv na Alzheimerovu chorobu, karcinomy, leukemie. Nevím, budeme-li mít tak bohatý stát, aby zaplatil nárůst těchto chorob, podle vědců až v katastrofálním rozsahu. (problém s autizmem již potvrzuje vědecké prognózy) a jestli podnikatelům neshnijí peníze v bankách, protože budou mít problém dojít na záchod nebo tam budou vodit své děti. Nechtěli bychom být ve školním věku. Děti totiž do těch děsivých škol s WiFi musí. Čísla z americké ambasády v Moskvě hovoří …


Další problém může nastat se žalobami na stát pro stanovení nezdůvodnitelných limitů způsobující onemocnění, autizmus, žalob podnikatelů, pokud rozjížděli podnik a limity se snížily (k tomu vzhledem k počtu onemocnění bude muset dojít) atd.


Ve státě vypuklo WiFi šílenství. Na veřejných místech se dá naměřit i 100 V/m. Přitom pro novorozence i při splnění nesmyslného SAR vychází maximum kolem 13 V/m. Kdo bude vysvětlovat mamince, pokud přímo nebude mít autistu, proč její dítě nemá imunitu?


Zdravotnictví?


Ministr zdravotnictví byl informován, dokonce pro jistotu i po stranické linii. Marně.

Hippokratův slib:


Přísahám Apollónovi lékaři a Asklépiovi a Hygeii a Panakeii, všem bohům a bohyním, a volám je je za svědky, že budu plnit tuto přísahu a tyto své povinnosti podle nejlepších znalostí a schopností. Veškeré své počínání přizpůsobím dobru a prospěchu nemocného. A budu jej chránit před vší újmou a škodou.


Žádáme na Lékařské společnosti, aby zhodnotila, na kolik ministři zdravotnictví a případně další lékaři MZ porušili Hippokratovu přísahu a s výsledkem byla seznámena veřejnost. Veškeré dokumenty jsou na http://www. wifi. 9e. cz/dokumenty. php. Jsme připraveni spolupracovat a poskytnout případné další.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 329

Zneužití pravomoci úřední osoby

Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilustrace komunikace se státními orgány bývalý premiér Topolánek r. 2008: Komise ICRINP během uplynulých deseti let průběžně sledovala a sleduje vývoj nových poznatků z oboru ochrany osob a je připravena bez prodlení hodnoty změnit, jestliže by se objevily nové poznatky … http://www. elektrosmog. cz/interpelacetopolanek. pdf Další tendenční vyjádření na 38


MZ v odpovědi ombudsmanovi 26. 8. 2014: „Nesmyslné požadavky zaváděné v některých zemích pro vf limity (0,6 V/m, výhledově 02 V/m) se dávají za příklad hodný následování. Autor textu si přitom neuvědomuje, že záření jakéhokoli tělesa s teplotou vyšší než 20 st. C (tedy včetně živého člověka je v intervalu 0 až 300GHz silnější, než uvedené hodnoty, u hodnoty 0, 2 V/m dokonce řádově) a že požadavek snížit expozici na uvedené hodnoty principielně nelze splnit. “ Mgr. Eva Gottvaldová, hl. hygienička 8. 2. 2017: „Navrhované expoziční limity pro vf. pole (hustota zářivého toku menší než tisícina Wattu/m2) naznačují, že budou snadno překročeny i tepelným vyzařováním běžných objektů a tedy, že v tomto případě nebyla na naší planetě doba, kdy by překročeny nebyly. “ Ještě uvádí stav před bouřkou, ale to už vůbec nemá smysl rozebírat. K této kolosální hlouposti je nutný komentář, neboť pro zmatení populace, která není zběhlá v tomto oboru, se tváří vědecky. (viz hl. hygienička, která tento nesmysl znovu napsala a podepsala na svém postě by se ale měla vyvarovat psát nesmysly a lži NRL jako oficielní odpovědi stěžovatelům) . Tepelný vliv teplého tělesa má dosah několik centimetrů, mezi dvěma lidmi stejně teplými nedochází k přenosu, případně je vnímán pozitivně. Nelze očekávat, že teplo osoby bude vnímáno na druhé straně chodníku a nelze očekávat, že člověk nebo předmět bude vyzařovat vf pole ve frekvencích mobilů. vf pole vysílačů bude mít dosah kilometry s ničícím účinkem i při nepatrných intenzitách. Nelze míchat vyzářené teplo z ohřátého objektu (přestože teplo NRL dala pro uvedené zmatení do deklarovaného frekvenčního pásma) se zářením vysílačů. Takže v sauně mohu mít nulovou expozici vf polem ze spektra vysílačů a ohřátý hrnek mléka na plotně asi nebude škodit.


Tato věta byla vyhodnocena jako největší hloupost vyprodukovaná MZ a největší hloupost na stránkách internetu týkajících se vf pole vůbec. Na této hladině se bohužel odvíjí komunikace s MZ MUDr. Jarmila Rážová Ph. dr ( odpověd´ na stížnost březen r. 2016!!!) „Limity chrání před všemi známými účinky. Existenci jiných negativních zdravotních účinků se nepodařilo prokázat ani po 70 letech systematického výzkumu, takže existence kritického účinku, proti kterému současné limity nechrání, je zanedbatelná. Současný stav vědeckého poznání tak vyústil v závěr, že dalším snižováním expozičních limitů se zlepšení ochrany zdraví již dosáhnout nedá“.odpověd´na přímý dotaz: „Pokud by došlo k zásadním posunům ve vědeckém poznání, jakkoli nepravděpodobným, pak nelze s jistotou určit kdo, za co a s jakou mírou ponese zodpovědnost a to již politickou, právní či morální.“


Úřední věstník Evropské unie 27. 5. 2010: podle některých studií nastávají nejškodlivější účinky při nejnižší úrovni záření . (Úřední věstník Evropské unie 27. 5. 2010)

SZÚ, Zdraví a mobilní telefony 21. 3. 2011: jediný vliv, který byl kdy u záření těchto frekvencí zjištěn a může představovat zdravotní riziko, je totiž ohřívání těla, nebo jeho části. (10 MHz až 10

GHz)


Veřejný ochránce lidských práv 7. 2. 2017 Světová zdravotnická organizace WHO má v současné době za prokázané, že dlouhodobé nepříznivé účinky slabých ektromagnetických polí na zdraví neexistují. Tato věta jednoznačně dokazuje, na které straně je WHO.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

další dokumenty na http://www. wifi. 9e. cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V Brně dne 11. 5. 2017

Spolek Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos z. s spisová značka L21890 vedená u Krajského soudu v Brně sídlo: Kluchova 38/55, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Identifikační číslo: 052 34 417 ID datové schránky: canyvvm

Spolek v této věci zastupuje předseda spolku: Milan Hrazdira narozen 18. 2. 1973

Doručovací adresa: Kluchova 55, 634 00 Brno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDĚLOVNÍK:

Ministerstva a ministři ČR

Krajské úřady

Sdělovací prostředky

Politické strany

Poslanci české republiky

Česká lékařská komora

Svaz pacientů

Česká akademie věd

Státní zdravotní ústav

Ombudsman

všechna ministerstva krajské úřady velké deníky televize veřejnoprávní i soukromé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://elektrosmog.voxo.eu/


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page