Jak s migranty?

 

Tak italská vláda vyhrožuje, že přestane pouštět lodě s africkými migranty do svých přístavů, pokud jí s odběrem těch migrantů někdo nepomůže. No to je teda ale vážná hrozba! Komupak tím asi vyhrožuje? Nepřímo tím říká,  že přijímání (nelegálních!!!) migrantů na Evropské území je zamýšleným záměrem. To myslí vážně?  Jestliže to pro někoho je zamýšlený záměr,  tak dokud ho v tomto JEHO  záměru   JEHO voliči budou podporovat,  tak do té doby  ať si takto postupují,  ale JEN  VŮČI  SVÉMU ÚZEMÍ,  ale ne vůči území států,  jejichž voliči  tento záměr nepodporují! A  ještě přitom licoměrně vykřikují něco o nedostatku solidarity!!

 

JAK NE

 

Pro ty,  pro které nekontrolované přijímání aktuálně tisíců, desetitisíců a  statisíců, a ve výhledu miliónů, cizích osob z afrických, středovýchodních a asijských území  není záměrem,  je jediné smysluplné řešení. Na internetu koluje doporučení izraelského vládního poradce,  který říká, čím víc lidí na širém moři z člunů zachráníte,  tím více se jich v budoucnu utopí. A někteří  na to říkají,  to je tam snad máme nechat utopit? Proč to říkají??  Nemusíme je přece nechat utopit! Ale poté,  co jsou  zachráněni od utopení uprostřed Středozemního moře, většinou poblíž libyjského pobřeží,  je absurdní vozit je až do Itálie (či jinam do Evropy), a volně pustit do evropského prostoru!

 

JAK ANO

 

Správné, účelné,  férové  a humánní je,  po zachránění od utopení ,  je dovézt do sídliště na vybrané a k tomu určené území,  a to ať už na některém z ostrovů ve Středozemním moři anebo na vybrané a k tomu připravené  území v přilehlém prostoru.  Takové území, vybavené exteritorialitou,  může být vybráno  buďto na základě diplomatické aktivity, dohodou s příslušnou vládou příslušného státu,  pokud je schopna toto území skutečně ovládat,  anebo třeba i jednostrannou akcí. Těm,  kteří budou namítat,  že by to bylo v rozporu s mezinárodním právem,  řeknu: neohlupujte nás  s  takovým pokrytectvím!!! Vy, kteří jste, a to ve flagrantním rozporu s mezinárodním právem a přesto beztrestně, rozbombardovali  a rozvrátili řadu těchto států,  přes Libyi, Sýrii,  Afghánistán a dál, nám teď neříkejte,  že na rozdíl od tohoto násilného  destruktivního úsilí, vedoucího k chaosu, nelze učinit třeba i obdobně  také  násilné,  úsilí, a to  konstruktivní,  směřující k vybudování lidského sídliště. A v tomto sídlišti zavést civilní správu, která zajistí plnohodnotné  žití  zde (zřejmě přechodně)  umístěného obyvatelstva.  A jestliže  tito migranti, zde umístění, přicházejí  do Evropy skutečně sdílet evropské hodnoty,  a nikoliv Evropu rozvrátit, a píšu to zcela záměrně  bez uvozovek, protože myslím, že skutečně EVROPSKÉ HODNOTY existují, ač se nám to ti farizejové v čele EU  snaží svými skutky vyvrátit a znechutit, tak v takovém sídlišti,  vybaveném plnou občanskou vybaveností, a to  především zdravotnickým  zařízením,  vzdělávacími institucemi,   ale i kulturními, administrativními  a obchodními objekty   a vybavením umožňujícím i  řádné správní řízení o azylových žádostech těchto migrantů,  a to vše pod dohledem  policejních  sil, zajišťujících, tedy schopných vynutit,  právo a pořádek,  budou mít možnost osvojit  si tyto evropské hodnoty mnohem efektivněji a účinněji, než nekontrolovatelně rozptýleni po celém evropském kontinentu. Současně budou moci být  odlišení ti,  kteří si tyto evropské hodnoty osvojit nechtějí a jsou nepřátelsky zaměření vůči evropským domorodcům. Velmi důležité je, že  zároveň na takovém místě může probíhat řádné správní řízení o azylových žádostech těchto migrantů.

 

KDO   TO MÁ UDĚLAT?

 

Popsanému  sběrnému sídlišti můžeme říkat tábor, středisko,  základna, záchranná kolonie, nebo i jinak. Důležité je, že se bude jednat o plnohodnotnou urbanistickou jednotku,  vybavenou všemi atributy a funkcemi, včetně samosprávy, samozřejmě do přiměřené úrovně,  a to včetně pracovních příležitostí, přinejmenším v rozsahu zajišťujícím soběstačnou produkci  stravy, ubytování a další spotřebu rezidentů. Účelné, správné,  oprávněné a proveditelné by bylo,  kdyby to bylo vykonáno silami,  v režii,  a náklady instituce Evropské unie. Ta pro to již teď má potřebné orgány,  potřebné finanční zdroje i potřebnou mezinárodní autoritu.  Jestliže to však dosud nejen neučinila,  ale dokonce nevydala ani náznak,  že by k něčemu takovému směřovala,  lze si to vysvětlit pouze tak,  že k takovému rozumnému kroku nemá vůli ani  motivaci. To je smutné a vypovídá to o (ne)použitelnosti a (ne)potřebnosti instituce Evropské unie jako takové i v jiných věcech.  Ale po dosavadních zkušenostech s institucí Evropské unie nás to již nemůže překvapovat. Jenom to potvrzuje narůstající a prohlubující se skepsi vůči instituci Evropské unie. Ale, stejně, jako i v jiných záležitostech, se musíme  začít učit řešit věci i bez instituce a představitelů Evropské unie,  a to buď na základě bilaterálních nebo skupinových dohod s okolními státy,  které mají na dané téma stejný nebo podobný názor,  anebo v krajním případě i samostatně.

 

JAK TO FINANCOVAT? 

 

Kdyby na to Česká republika vyčlenila část svého vojenského rozpočtu, jednalo by se o několik miliard Kč, což je suma na úrovni ročních dividend nějakého jednoho velkého „státního“ podniku,  například ČEZ,  nebo daní z nějakého jiného jednoho velkého podniku,  například Škoda Auto,  a to by byla částka, za kterou už by se dala nějaká (hodně) malá základna (základnička) vybudovat. Kdyby se stáhly české armádní okupační síly české armády z Afghánistánu,  Mali, a kdoví kde  ještě jsou,  a použili se pro tento účel,  bylo by to smysluplnější a rozhodně by to zvýšilo bezpečnost země.   Ne zcela zanedbatelné by mohly být  i veřejné zakázky pro české podniky a podnikatele na realizaci takového záměru. Vzhledem k tomu, že má Česká republika vybudovaný diplomatický aparát,  včetně zázemí a zabezpečení službou Ministerstvo zahraničí,  tak může začít s diplomatickou aktivitou,  směřující k nalezení vhodného místa pro takovou základnu, a to neprodleně.

 

KDE?

 

Kdyby ministr zahraničí nevěděl a chtěl napovědět, neboť chápu, že má aktuálně plnou hlavu úplně jiných problémů ( i když zase na druhou stranu mu  to docela brzo,  na podzim, skončí),  tak bych mu poradil,  aby zahájil paralelní jednání s Řeckem (nebo možná dokonce i s Itálií, když tak žádá o pomoc) o možném poskytnutí nějakého Středozemního ostrova,  se Sýrii, kde  máme díky našemu nepřerušenému diplomatickému zastoupení velvyslankyně Filipi dobré postavení, a jistě by se dalo najít několik silných motivací,  proč by Sýrie měla takové iniciativě být vstřícně nakloněná,  s Izraelem a Palestinskou samosprávou, samozřejmě separátně, se snažit zjistit zda existují nějaké obchodovatelné motivace pro uskutečnění takového záměru;  jak se Egyptem či Libanonem nevím,  ale v Libyi by se dalo určitě manévrovat jednáním s oběma tam existujícími a operujícími kvazivládami,  a v úvahu přicházejí i některé země hlouběji na jih. Napadá mě třeba Keňa a také Rwanda a Burundi.

 

PŘIPOJÍ SE NĚKDO?


Samozřejmě si uvědomuji,  že uvedený námět by byl pro jeden střední evropský stát poměrně velké sousto,  ale jednak jsem přesvědčen,  že kdyby byl skutečně seriózně zahájen a rozjednán, že by se k němu přidaly i některé další země, které mají na migrantskou invazi shodné či podobné názory,  a jsou jí skutečně či potenciálně obdobně ohroženy, mám na mysli samozřejmě kromě přinejmenším některých zemí V4 i třeba Srbsko a Rakousko,  ale možná i Makedonii a  Bulharsko, co se týká Řecka, jsem trochu na rozpacích.  Ale i kdybychom v tom nakrásně zůstali úplně sami,  tak by se takovou iniciativou zcela nepochybně  zvýšilo renomé a autorita České republiky, a to nepochybně mnohem více, než průjezdy cizí vojenské techniky po našich dálnicích, nota bene v situaci zvýšené dopravní zátěže na úplném začátku prázdnin,  anebo rektálním alpinismem vůči anglosaským a románským „západním spojencům“. S  upřímností jejich spojenectví máme své trpké zkušenosti,  například tu,  jejíž  80.  výročí si budeme připomínat, a možná dokonce i slavit,  příští rok.

 

JAK TO SBĚRNÉ SÍDLIŠTĚ NAPLNIT?

 

Kromě zřízení sběrné základny pro imigranty na neutrální půdě mimo vnitrozemí Evropy je existenčně důležité vyřešit,  jak tuto základnu naplnit. Pochybuji, že  lze očekávat od mafiánských nevládních převaděčských organizací,  že budou spolupracovat a přivážet migranty na tuto základnu. Nejsem si ani jist tím,  zda to lze očekávat od euroagentury Frontex, mimochodem placené i z našich daní,  každopádně v tomto případě je nezbytné vyvinout úsilí, a  to jak politické, tak diplomatické,  a to se silnou mediální podporou, aby ano. Zcela jistě ale lze na tuto sběrnou základnu směřovat migranty přidělené v rámci kvot.  Pokud by se na iniciativě podílely i další státy,  je možné si představit i zřízení samostané flotily záchranných plavidel,  lovících migranty na moři a převážející je na základnu.

 

Zajištění naplnění takového záchranného sídliště je existenční otázka úspěšnosti předneseného námětu. Snad všechny ostatní dílčí problémy je možné řešit samostatně, ale tento těžko. Zde je skutečně nutné rozvinout intenzivní diplomatické a politické úsilí a  přesvědčit o potřebě spolupráce další zainteresované státy. Ale vzhledem k tomu, že toto téma je i mainstreamově uznané jako vážné, a je, a nepochybně i  bude,  předmětem dalších jednání orgánů EU (ministerské rady),  je možné ze zde předloženého námětu vytěžit návrhy a silné argumenty pro tato jednání.

 

ZÁVĚR

 

Předložený návrh bude asi mnohým čtenářům připadat jako nereálné blouznění. Nezbývá mi, než s nimi souhlasit,  ale jen do té míry,  do které o tomto námětu budou rozhodovat současní představitelé (a to jak  ČR, tak   EU). Ale to se změní! Není otázka ZDA, ale je pouze otázka KDY. Z  minulosti mám vypozorováno,  že fázový posun od předložení mých návrhů do veřejného prostoru,  které jsou zpočátku ignorovány, či hodnoceny jako zcela nepřijatelné a mimo možnost vůbec je uvažovat, do jejich přijetí mainstreamovým veřejným míněním jako reálné téma  k  řešení,  je 3 až 24 měsíců. Tak uvidíme. Pokud letošní volby dopadnou tak,  jak se očekává, tak tomu dávám 12 měsíců.

 

______________________________________________________________________

 

Jako dovětek a pro "poučení" předkládáme čtenářům též korespondenci autora s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem poté, co mu byl tento článek nabídnut k publikování. Posuďte sami "adekvátnost" nesmyslné reakce.

_______________________________________________________________________________________

 

07/08/2017 02:18 AM, Oleg Rybnikář napsal do BL: 

 

Navazuji na naší předchozí spolupráci ...je pravda, že už je to pár  let :-). Myslíte, že by Vás zajímalo něco takového? Jenom se ptám:-) OR

_______________________________________________________________________________________

 

Reakce Jana Čulíka byla briskní:

 

-----Original Message-----
From: Jan Culik 
Sent: Saturday, July 08, 2017 8:49 AM
To: Oleg Rybnikář
Subject: Re: FW: článek

Je mi líto, ale váš přístup je neinformovaný a rasistický. Nemůžeme mást lidi, už jsou dost v ČR dost zblblí.

Evropské země mají podle zákona (Ženevské dohody) povinnost poskytnout ochranu lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním. A těch je mezi příchozími do Evropy většina Jedinou možností je vytvořit přijímací střediska a zkoumat jednotlivé žádosti o azyl, pak lidi, kteří mají na azyl právo, do Evropy vpustit. Jakékoliv jiné řešení se Evropě nesmírně vymstí.

Váš článek připomíná nacismus a úvahy nacistů o tom, co udělat s židy.

_______________________________________________________________________________________


Oleg Rybnikář v šoku odpověděl:


-----Original Message-----
From: Oleg Rybnikář 
Sent: Saturday, July 08, 2017 10:52 AM
To: 'Jan Culik'
Subject: RE: FW: článek

Dobrý den!
Beru na vědomí, že jste nabídnutý článek odmítl zveřejnit, a respektuji, že na to máte právo, a nepolemizuji s tím. Avšak pociťuji povinnost polemizovat s Vámi uvedenými argumenty. Tvrdíte, že  mezi příchozími do Evropy je většina lidí, kteří prchají před válkou a pronásledováním. Jak to víte? Jak to může vědět kdokoliv, když jejich většina není řádně identifikována? Dále tvrdíte, že jedinou možností je vytvořit přijímací střediska a zkoumat jednotlivé žádosti o azyl. A v tom se kupodivu shodujeme. Podstatou předloženého námětu je návrh, jak to udělat důstojným způsobem. Vaše závěrečné tvrzení, že můj  článek připomíná nacismus a úvahy nacistů o tom, co udělat s židy je však zcela nehorázné! Předně v případě nacistů nešlo o "úvahy", ale o bestiální praxi, kterou Vy přirovnáváte k návrhu, jak v důstojným podmínkách provádět (i Vámi navrhované) azylové řízení. To se skoro přibližuje k popírání holocaustu. A Vaše úvodní tvrzení, že můj přístup je rasistický, ve mně vyvolalo vzpomínku na poslední slova Jana Husa: sancta simplicitas! Svatá ty prostoto! Kterou rasou se podle Vás můj článek zabývá??? (Tato otázka je pouze řečnická, nevyžaduji na ní odpověď)

S pozdravem OR

_______________________________________________________________________________________

 

Text byl publikován též ZDE

http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/jak-s-migranty.html

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook