top of page

Jak na volby 2017, návod pro voliče


Skutečný vliv občanů na správu Československa zanikl během prvních dvou let po listopadu 1989 tak, že převážně spontánně a s nadšením formované Občanské forum bylo na Slovensku potlačeno Verejností proti násiliu, a o něco později v České republice zrušeno nekorektním likvidačním zásahem Václava Klause. Diktátoři Klaus a Mečiar si potom, rovněž nekorektním postupem, rozdělili stát na samostatné republiky. Dalších více než 25 let funguje systém, kde jsou voliči od zákonodárců odděleni politickými stranami, které na kandidátky dávají pouze ty občany, od kterých očekávají poslušnost, aby jejich hlasy mohly uplatnit při politických a obchodních jednáních. Když se výjmečně vyskytne poslanec, který dbá své přísahy a nehlasuje podle pokynů, je co nejdříve odstraněn.


Následky činnosti takto sestavené Sněmovny PČR jsou katastrofální. Její zákonodárná i kontrolní funkce je nahražena svévolí diktátora, nebo kohosi v příšeří sekretariátů stran. V tomto prostředí lze uplatnit uplácení a využít hloupost. Za úplatek v řádu stovek milionů, například, lze stát a národ okrást o stovky miliard korun. Umožňují to selhávající veřejnoprávní media a ohlupovací kampaně, které utlumí odpor veřejnosti. Podpora lživých informaci a chybějící pravdivé informace jsou příčinou toho, že poškozovaná většina národa trpí své škůdce jako své vládce.


Jak zajistit vliv občanů na správu státu a tvorbu zákonů tak, aby právní i sociální funkce státu přispívaly ke štěstí národa


Za těch 25 let se vystřídaly vlády pravé, středové, i trochu levější, ale všichni pokračovali v osudných chybách, kterými začal Klaus. Z toho vyplývá, že je nutné realizovat program nápravy a záchrany, a začít se musí nápravou složení Sněmovny PČR. Této nápravy můžeme dosáhnout jen zcela odlišným způsobem výběru poslanců. Musí to být způsob, který nevyžaduje změnu Ústavy ČR a vystačí pouze s podporu dostatečného počtu voličů. Ti musí požadovat od svých poslanců a senátorů, aby zajistili v senátu i ve sněmovně pro přijetí nového volebního zákona prostou většinu, protože k jeho přijetí je nutný prostý souhlas obou komor Parlamentu ČR. Jde o změnu, která by byla posunem ve směru k demokracii a která je zcela nezávislá na tradičním dělení na pravici a levici. Proto není na co se vymlouvat a kdo tento model odmítne, prozradí, že nemá čestné úmysly. Podrobnosti najdete na www.novarepublika.cz/2017/05/strany-zbyvajicich-devadesat-devet.html


Politikem je ten, kdo ukazuje cestu a nemusí to být funkcionář


Nastávající volby proběhnou ještě podle starého zákona, ale voliči by měli volit jen toho, kdo si dá do programu přijetí volebního zákona stručně charakterizovaného v citovaném článku a zde ještě stručněji v dalších odstavcích. Je to výzva pro celé politické spektrum.


Také věcné programové cíle, které jsou uvedeny v následujících odstavcích, si může osvojit kdokoliv, kdo se chce zavázat je prosazovat. Politika by měla být službou občanům, a to nevylučuje dělbu práce. To, co někdo vymyslí pro veřejný zájem, mohou realizovat i jiní, když mají sílu a dobrou vůli. Tak, například, projekt nového volebního zákona pochází z dílny SPOJENÍ 12 a myšlenka shrnout do „Destera voliče“ to, co by měly volební strany mít v programu, aby byl důvod je volit, pochází od Občanské společnosti voličů (OSV). Tuto práci jako prvá využije ve prospěch občanů Aliance národních sil (ANS), a je škoda, že se dříve nedostala k pracem SPOJENÍ 12, ve kterých je lépe řešen způsob účasti aktivistů a malých skupin na společné kandidátce. Viz https://spojeni.wordpress.com/jm/


Na nový způsob politiky by měli přistoupit všichni, anebo aspoň zahájit dialog, otevřít své weby, a případně přijít s něčím ještě lepším, těšíme se na to.


Nový volební zákon, opakovaná volba, referendum


Zákon o volbách chceme upravit tak, aby nebyli voleni jen ti kandidáti, které si vyberou strany, ale hlavně ti, kteří jsou známí svou prací pro veřejnost.

Proto chceme větší počet stejných volebních obvodů, vybírání výhradně kroužkováním napříč volebními stranami a bez ohledu na umístění na kandidátce. Chceme, aby se mandáty rozdělovaly podle počtu kroužků pro kandidáty volební strany, limity aby neexistovaly, a aby stačilo být úspěšný i v jen jediném volebním obvodu. Kdo nepracuje pro veřejnost, nemá mít šanci být zvolen.


Zákon musí umožnit, aby ve volebním obvodu, kde o to požádají občané v počtu větším než polovina hlasů, které stačily ke zvolení jednoho zastupitele, byly opakovány volby. To by řešilo jak odvolání, tak i nahražení zastupitele.


Požadujeme, aby byl bez odkladů přijat zákon o referendu, který bude skutečně použitelný. To jest referendum musí být přípustné o všem, co ústavní zákon nezakazuje, k jeho vyvolání musí stačit rozumný počet podpisů, a výsledek musí být platný i při malé účasti. Kdo se nezúčastní, svěřuje svou pravomoc zúčastněným.


Zahraniční vztahy a bezpečnost vlasti


Chceme rozvíjet přátelskou spolupráci se sousedy i s Ruskem a nedáme se zatáhnout do války. Místo válčení chceme obchodovat.


Proto budeme požadovat, aby žádní naši vojáci nebyli pod velením cizí mocnosti a neúčastnili se na provokacích u cizích hranic.


Uvítali bychom vyloučení z NATO, neutralita by zvýšila naši bezpečnost.


Chceme si udržet kontrolu nad územím svého státu a sami rozhodovat, kdo smí na jeho území vstoupit.


Žádáme, aby EU rychle přijala opatření k uzavření shengenského prostoru, a pokud se to nestane, musíme urychleně pracovat na uzavření vlastních hranic a zavést brannou pohotovost mužů za účelem jejich ochrany podobným způsobem (krátký výcvik a služba podle potřeby), jako to mají Švýcaři.


Chceme postupně obnovit výrobu zbraní v žádoucím rozsahu.


V souvislosti s vývojem v EU a odhalením její skutečné tváře odmítáme neoprávněné staré i nové požadavky EU, kdy Komise EU svým jednáním připomíná okupační mocnost. Jako příklad uvádím nucené příjmání migrantů, přijetí společné ústavy a společné měny za podmínek likvidujících naši suverenitu a hospodářskou rovnoprávnost. V tom nelze ustoupit a je možné, že proto budeme z EU vyloučeni, nebo donuceni k Czexitu. To by uvolnilo prostor pro bilaterální smlouvy, které by zajišťovaly bezpečnost a dobré obchodní partnerství a všeobecně by snižovaly riziko války.


Chybějící zákony


Žádáme, aby byl přijat zákon zakazující všechny organizace připouštějící násilí a nerovnost práv žen a mužů, i jejich propagaci. Žádáme, aby byla zakázána podpora takové činnosti ze zahraničí i z domácích zdrojů a aby se tyto zákazy vztahovaly i na náboženské organizace a aby zákon byl prosazován i rušením zneužívaných modliteben a shromažďoven.


Žádáme konec výmluv a přijetí jasného zákazu činnosti soukromých exekutorů a zavedení přísných pravidel pro státní exekutory. Žádáme, aby bylo zákonem zakázáno exekuční vymáhání půjček, které byly poskytnuty bez ověření schopnosti splácet, a půjček s lichvářským úrokem.


Chceme radikální zákon proti hazardu a skončit s chráněním škůdců pod záminkou, že mají jakási práva škodit.


Národní hospodářství, ekonomika


Chceme napravit chyby založené na neústavním povýšení soukromého vlastnictví nad vlastnictví státní, veřejné a družstevní. Jde, například, o zpětné vyvlastnění nerostných ložisek a vodních zdrojů státem. Dále jde o stanovisko Ústavního soudu k divoké privatizaci za použití protiústavního zákona o vyloučení možnosti soudních námitek. Chceme zabránit rozkradení zbytku majetku veřejného zdravotnictví. Chceme, aby se zachránilo, co se ještě dá zachránit z majetku, který byl kdysi jen ve správě církví a nyní byl pochybně restituován, jako kdyby šlo o soukromé vlastnictví Vatikánu a církevních řádů.


Chceme zastavit vysávání státu bankami v zahraničním vlastnictví. Zákon o ČNB chceme upravit tak, aby ČNB musela sloužit zájmům ČR, a nebyla poplatná cizím zájmům.


Česká republika je kolonií západních států a bank. Takový úpadek umožnila zločinná privatizace a následné zničení většiny průmyslu a výrob s velkou přidanou hodnotou, devastace měnového systému, protiústavní privatizace přírodních zdrojů, a nastavení násobně nižší ceny práce. Další ranou bylo špatné vyjednávání před vstupem do EU.

Takto vzniklé postavení je dále udržováno chybami našich vlád, jako je skoro výhradní orientace na vývoz, opožděné a nedostatečné opravování ceny práce, a špatná měnová politika, nakonec ponechaná bez námitek v rukou ČNB ovládané zahraničním kapitálem. Tento výčet hlavních chyb je zároveň seznamem úkolů na cestě k nápravě.


Rozkradení a zničení velké části průmyslu je nevratné a proto chceme nahradit chybnou podporu cizích neefektivních a úrovní národa pohrdajících investic podporou tradiční produkce nově zakládaných podniků, nevyjímajíce podniky státní. Ve světě je hodně zemí, ve kterých prosperují státní podniky lépe než soukromé.


Velká část národního produktu (HDP) odchází do zahraničí bez jakéhokoliv užitku pro ČR. Je to důsledek chybné privatizace bank, průmyslu a všeho možného. Spolu s obnovováním výroby pro vlastní spotřebu chceme, aby se postupně opět zřizovaly státní banky a výrobní kapacity. Nabízí se také zřizování podniků, jejichž akcie by vlastnili zaměstnanci, nebo družstevních podniků. Ještě dříve, než k tomu dojde, musíme ve sféře státního vlivu intenzivně zvyšovat podhodnocenou cenu práce a nevyplácenou část mezd v soukromém sektoru odčerpávat progresivním zdaněním.

Musíme prosadit, aby se daně ze zisku platily ve státě, kde zisk vzniká.


Euro nesmí být přijato, určitě ne za stavu, který zavinili politici a Rada ČNB v cizích službách, www.novarepublika.cz/2017/06/euro-nesmi-byt-prijato-urcite-ne-za.html. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Prospívající národ


Češi, Moravané a Slezané mluvili ve školách koncem druhého tisíciletí dost pěkným jazykem, ale pokleslá jazyková úroveň učitelek a hostů i moderátorů v televizi v posledních desítkách let způsobila, že slyšet pěkný jazykový projev je vzácností. K tomu se přidal rozpad učňovského školství a tak obraz kulturního a dovedného národa se zachoval jen místy na venkově. Dílo zkázy dokončilo povolení skoro stovky soukromých vysokých škol, které nabízejí za vysoké školné získání různých titulů za kratičkou dobu.


Takto připravený národ je dále zpracováván zpravodajstvím na úrovni klamavé reklamy a předhazován zahraničním firmám k využití ve skladech a montovnách.


Proto žádáme návrat našeho původního školství, zásadní omezení reklam a návrat čistého jazyka a objektivních informací do sdělovacích prostředků.

S ostatním si národ poradí sám.


Nechceme migranty, které si Merkelová pozvala, aby mohla lacino vyrábět zbytečné zboží a teď se jich chce zbavovat, protože přišli hlavně zabijáci.


Nejsme povinni ani oprávněni dávat přednost jakýmkoliv cizincům před našimi občany a jejich právy.


Chceme podporovat naše rodiny s dětmi i samy matky, a řádnou výchovu dětí budeme považovat za plnohodnotnou práci.


Chceme všechny občany ochotné dělat, co mohou a co je třeba, zabezpečit základním příjmem.


Místo ubytování migrantů chceme postavit sociální byty a dát příležitost každému našemu občanovi, který se bude řádně chovat a bude se snažit.

Chceme řešit problém Romů a bezdomovců nejméně stejně úspěšně, jako byl řešen za komunistů.


Sociální stát o kterém chybí jakákoliv zmínka v Ústavě ČR


Sociálním státem rozumíme stát, jehož občané tvoří solidární společnost a vláda přejímá odpovědnost za politickou, ekonomickou a sociální prosperitu.


Vadí nám, že tato mezera v Ústavě ČR vede ke zpochybňování těch článků Ústavy ČR, kde solidární řešení z kontextu jasně vyplývá a přesto je popíráno. Vadí to také při tvorbě nových zákonů, ztěžuje to hájení zájmů občanů. Chceme, abychom byli sociální stát i podle ústavy.


Chceme stát, který by umožňoval spokojený život všech občanů dobré vůle. K tomu je nutné, aby užitečně pracující občané měli životní podmínky, které neomezují jejich výkonnost a umožňují, aby vytvářeli produkci postačující k jejich uspokojení, i k uspokojení všech, kteří pracovat nemohou nebo nemají, jako děti a důchodci. Nechceme, aby vrstva majitelů hromadila zisk, který jinak může a má být použit k patřičnému vyplácení mezd, a k řádnému placení daní a odvodů, sloužících k hrazení sociálních úkolů státu a k péči o národní majetek a věci společného zájmu. Podle toho chceme řešit daňový systém.


Chceme, aby důchody byly financovány průběžně z fondů naplňovaných odvody z platů a mezd tak, aby důstojnost postavení pracovníka po odchodu do důchodu zůstala zachována.


Chceme, aby Ústavou ČR každému občanovi garantovaná patřičná zdravotní péče byla solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění.


Trváme na tom, že obě tyto sociální jistoty musí být poskytovány bez výmluv a výjimek, jako je různé spoření, komerční připojištění, spoluúčasti a rozdílné úrovně péče. Požadujeme, aby byla jen jedna veřejná zdravotní pojišťovna.


Na důchody i zdravotní péči bude peněz dost, když se zvýší cena práce a tím i odvody o očekávaných 45%.


Jde o kvalifikovaný odhad kompenzace benefitů, které za komunistů představovaly významný nepodmíněný příjem všech občanů. Stát dotoval mnoho služeb, bydlení, potraviny, dopravu, energii, zboží, školy atd.


Kdy vyřadit i ty, kteří se zdají být přijatelní


Některé volební strany mají v čele člověka, který se zdá být přijatelný, ale když se zatím volí celé kandidátky, je nebezpečné dát jim nerozvážně hlas. Než to uděláte, podívejte se, jestli se podle dalších postav toho uskupení nedá poznat, co jsou zač. Možná postřehnete známky neznalosti nebo hlouposti, jako je třeba přesvědčení, že se máme přimknout k jádru EU, abychom dostali peníze na naše stavby. To je hrubý omyl, protože EU od nás čerpá mnohem více, než nám dává a ještě nás nutí čerpat dotace jinak, než potřebujeme. A to nemluvím o smrtelných nebezpečích a škodách, které při poddání se zvůli EU hrozí.


Možná, že případ hrubé neznalosti ministryně Šlechtové, na který narážím, se dá, není-li tam zlý úmysl, řešit domluvou. Horší je, že její šéf dosadil do významných funkcí hned několik postav, s jejichž názory se souhlasit nedá. A k dovršení všeho má poradce, se kterým počítá na pozici ministra zdravotnictví, a ten je původcem šéfových zcestných výroků a hlavně je sám tak asociální, že proti tomu byla vláda Julínka a ODS nad zdravotnictvím lidumilná. Podle průzkumu preferencí voličů se ukazuje, že příliš mnoho z nich je oklamáno přirozeným až lidovým vystupováním tohoto šéfa, a chystají se volit jeho tvrdě pravicové a Komisi EU oddané uskupení v domnění, že nahrazuje neschopnou sociální demokracii. Je politováníhodné, že největší preference má hnutí, které spojuje hlavní vady pravice – bezohlednost a popírání solidarity, a hlavní vady části levice – hloupost a matný postoj k EU a migraci.


Měli bychom si také všimnout, že strana, která má lid v názvu, na lid zapomíná a lísá se k asociálům, o kterých si myslí, že vyhrajou volby.


Závěrem


Ve všech programových bodech počítáme s nutností opustit staré dělení na levá a pravá řešení, a požadujeme řešení založená na zdravém rozumu.


Chceme navázat na moudré předky, kteří přišli, například, s rozumným řešením péče o zdraví, ošetřit každého podle toho, co vyžaduje jeho stav, a na úhradě se solidárně podílet podle toho, jak je kdo schopen platit. Není čestné snažit se solidárnímu placení vyhnout, a vymýšlet za tím účelem plno komplikací, a dávat příležitost obchodníkům se zdravím.


K dobrému vedení státu nepotřebujeme kapitalismus, ani „správně“ bezohledný, ani s přívlastky, a ani prapor socialismu. Ideologie jen ztěžuje práci zdravému rozumu, podobně, jako nenasytností vedené útoky na programové body zajišťující sociální smír.


Hledáte-li marně body „Desatera voliče“, jsou v tomto článku volně obsaženy v programových kapitolách a mohou být uspořádány a případně doplněny ve formě číslované tabulky.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page