Humanitární otrokářství / 1. část

July 28, 2017

                                                                                           

V newyorské kavárně sedí Američan  a Evropan.  Američan je nadšený tím, jak Evropané přijímají nezištně  statisíce muslimských migrantů. Blahopřeje Evropanům k tomuto velkému humanitárnímu  gestu. Od vedlejšího stolu se ozve  ošuntělý muž s orlím nosem: „Víte, když přišli na naše území první migranté, tak jsme je také vítali, ale pak jsme ten problém  tak nějak podcenili…“

 

Na Evropu se  již několik let  po sobě valí migrantské tsunami a nic nenasvědčuje tomu, že  by měla skončit. Miliony muslimů  a dalších Afričanů se chystají žít  v Evropě  a  využívat  velkorysé sociální dávky, na které   vydělávají  obyvatelé zemí, ve kterých se chtějí  usadit nebo těch zemí, do kterých je  hodlá Evropská komise a vedení EU přidělit. Obyvatelstvo Evropy začíná být neklidné a i v zemích, kde byli migranti zpočátku vítání, začíná  vzrůstat  neklid a nejistota. Lidé si kladou   řadu otázek: Jak  a proč  tato vlna migrace vznikla ? Jaké je řešení tohoto problému ?   Kolik migrantů EU hodlá přijmout?

Bezzubé pokusy a formálnost náznaků  řešení však vzbuzují  obavy, že lídři Evropského kontinentu tento problém řešit nechtějí a že jim tento průběh vyhovuje. Dokonce se zdá, že příliv migrantů je jejich politickým cílem? Je to však v zájmu obyvatel Evropy ?

 

2.Války mezi muslimy a Evropany

 

Evropští křesťané  stovky let bojovali s muslimy , stejně tak jako evropské  kohorty  napadaly muslimské země a pokoušely se osvobodit Jeruzalém. Muslimské nájezdy zažil celý Balkán, Sloven-sko , Rakousko-Uhersko   a část Čech.  Ne náhodou  hranice států , které se pokoušeli dobýt muslimové, koresponduje se zeměmi, které v této chvíli odmítají přijímat muslimské migranty.

 

2.1 Kolonialismus

 

Od přelomu 17. a  18. století však  díky vojenské převaze vítězí Evropané. Anglie, Francie, Holandsko, Itálie, Německo  a další země  uzurpují jednotlivé země Asie a  Afriky včetně té severní  a vytvářejí z nich  kolonie, které bezostyšně vykořisťují a drancují.  Páchají zvěrstva a genocidy.                                               

 

Po 2.světové válce  se  mnohé kolonie   osvobozují a zařazují se do  mocenského zápasu mezi západem a socialistickým táborem. Po rozpadu socialistického bloku  si USA a některé země Evropy, především Anglie,  Francie  a čím dál tím více Německo,  osobují právo  rozhodovat  o tom, kdo v které muslimské  zemi bude  vládnout. Války na Středním východě a barevné revoluce podporované  především tajnými službami USA pod praporem šíření demokracie  nedokážou  zakrýt  strategický zájem o naleziště ropy a zemního plynu a o to, kudy povedou trasy ropovodů a plynovodů. Likvidace Husajna  v Iráku , Kadáfího v Lybii  a snaha svrhnout  Asada však  vedla k totálnímu  rozvratu tohoto regionu . Stála životy statisíců muslimů. Zraněných a hladových  lidí, jimž válka zničila domovy a živobytí, můžeme počítat na  miliony. Připočteme-li k tomu nesmyslnou  nic neřešící  válku v Afghánistánu, vyjde  nám angažmá západní civilizace v těchto regionech jako  mocensko ekonomický debakl.

 

2.2 Postoj muslimů k západu

 

Výsledkem je, že převážná většina  arabských muslimů a lidí z rozvrácených zemí nenávidí  Západ a jeho  smrtonosnou „demokracii“.  Jejich nenávist je z tohoto úhlu  pochopitelná.  Česká republika však na těchto zvěrstvech neměla a nemá podíl. Není tedy důvod, aby si vypila   pohár hořkosti, který nenaplnila. Chápeme , že Francie, Anglie, Holandsko, Itálie, Německo a další země mají morální kocovinu  ze své  koloniální minulosti a snaží se hříchy svých dědů a pradědů  trochu splatit.               

 

U Němců se k tomu přidává morální kocovina z rozpoutání dvou světových válek.

 

3. Příčiny migrace z hlediska migrantů

 

Důvodem masové migrace  je  široké spektrum příčin.

 

3.1 Hlavní příčinou, před kterou všichni zavírají oči, je exponenciální růst počtu obyvatelstva všech  afrických zemí. Přispěla k tomu zásadním způsobem výkonnější a dostupnější  medicína a  potravinové humanitární dodávky, takže dětská úmrtnost významně  poklesla. Většina   rodin  v rámci rozvrácené   domorodé ekonomiky a nastolením  kapitalismu   neuživí své děti , ale protože  v těchto zemích až na výjimky neexistuje důchodový systém, je velký počet dětí zárukou toho, že se  ti úspěšnější postarají o své rodiče  ve stáří. Dramatická  porodnost  souvisí s  vysokou mírou  nevzdělanosti spolu s patriarchálním společenským modelem.

 

3.2  Klimatická změna  a zemědělství. Rostoucí  počet obyvatel vytváří tlaky na zemědělskou produkci, které je nevýkonná, neperspektivní a  vede k devastaci  úrodné půdy. Jedná se především o erozi  a zasolení půdy, takže  pozemků k obživě obyvatelstva spíše ubývá, ačkoliv potřeba je přesně opačná. K tomu se připojuje  chování  neúnosných  počtů koz a ovcí, které spásají zbytky travin a křovisek v krajině a tím mizí přirozená  bariéra proti rozšiřování pouští.  Stále častější poruchy  pravidelných jarních dešťů souvisejí s nastávající klimatickou změnou. Čím dál tím větší počty obyvatel se nemohou na svém území uživit a trpí fatálním nedostatkem vody, přestože mnohé oblasti v blízkosti hor trpí jarními záplavami  a přívalovými dešti, které bychom v těchto suchých regionech nečekali. Tyto země však vodu nedovedou  zadržet a využít . Tady by mohli pomoci Evropané stavbou přehrad a zavlažovacích systémů.Jistě by pomohly i vzdělávací projekty v oblasti zemědělství.

 

Dalším viníkem  tohoto neutěšeného stavu  je Dohoda o zemědělství , která nutí  země  třetího světa  odbourávat cla na potravinové výrobky, ale zároveň umožňují EU  dotovat potraviny , aby mohly konkurovat  místním malozemědělcům. To vede ke krachu místních  rolníků nebo k  orientaci na pěstování výnosných  monokultur /káva, čaj. bavlna, kakao apod/, které mají většinou ekologicky negativní důsledky /eroze a zasolování půdy,  degradace půdy a snižování úrodnosti /. A pak nezbývá půda na pěstování potravin pro místní  obyvatele.  Evropská zemědělská politika je tak jednou z příčin  hladomoru v chudých zemích i toho, že tito lidé se vydávají na cestu jako imigranti.

 

3.3 Nerostné bohatství.  Současná civilizace je stále  životně závislá na ropě a  zemním plynu. Proto každá země , který má to štěstí a smůlu zároveň, že vlastní naleziště ropy a zemního plynu, je v zorném hledáčků všech mocných zemí na této planetě a především USA. Každá země , kudy by mohla vést vhodná trasa ropovodu a plynovodu, je v ohni zájmů  ropných koncernů a jednotlivých světových vlád. Každá  mocenská struktura  na této planetě  hodlá mít tyto zdroje pod kontrolou, a využívají k tomu jakékoliv prostředky. USA  se  pod záminkou   rozšiřování  demokracie  v těchto zemích uchylují k množství regionálních  válek a podpory tzv. barevných revolucí / Irák,Lybie, Sýrie, /. K tomu  statečně sekunduje papírová velmoc  EU. USA a EU zlikvidovaly  diktátory Husajna, Kadáfího, a snaží se totéž udělat s Asadem , ale jiné diktátory  nechávají  být a naopak je podporují / například klan Saudů v Saudské Arábií/  a vesele s nimi obchodují. Výsledkem je chaos a nezměrné utrpení zdejších obyvatel. Tito lidé pochopitelně prchají z míst  probíhajících válek .  Vítězem těchto mocenských půtek však nakonec bude nastupující světový hegemon – Čína. Ta v těchto regionech neválčí, ale obchoduje  a dosáhne bez jediného výstřelu více než válečné snahy USA a EU dohromady. A je logické, že nebude sklízet  vášnivou nenávist zdejších obyvatel. Ta bude výhradě distribuována do Evropy. Amerika je příliš daleko a proti  přílivu tohoto nebezpečí se úspěšně brání. Podstatné je , že si tuto nenávist  alespoň uvědomuje, což se  o EU nedá říci.

 

3.4 Islám. Drtivým problémem tohoto regionu je  islám a jeho fundamentalistické podhoubí. To, co nedokázaly rozvrátit  západní země, úspěšně završí místní „náboženské  veličiny.“ Trvale bující konflikt mezi šiity a sunnity  jsou  jednou  rovinou. Konec konců islámská náboženská „ 30 letá válka“, / jak ji známe  z dějin křesťanství/   na muslimy stále čeká a je bohužel na spadnutí. V regionu působí nespočet  skupin, které pod praporem toho nejčistšího  a nejzemitějšího islámu  prosazují svoje mocenské zájmy. Každá skupina si hodlá urvat kousek bohatství a moci. Zjistili, že místo práce se toho snáze dosáhne kalašnikovem a obrněným transportérem a ještě si za odměnu tu a tam mohou znásilnit nějakou ženu . A za islám se tak skvěle umírá, když hrdinská  smrt vede do nebe, kde  čeká nespočet  povolných panen. Západní svět  tyto náboženské fanatiky  dělí  na teroristy  / Islámský stát, Taliban, Daeš, Al-kajda atd. /  a umírněnou opozici, kterou bezmezně podporuje    dodávkami zbraní, penězi, humanitárními  dodávkami  a politickým krytím.  Ale přiznejme si, že rozdíl mezi těmi zlými a hodnými není žádný. Alespoň z hlediska používaných prostředků: tedy vražděním, lhaním, válčením a produkováním  terorismu.  Však oni se ti hodní  leckde stali zlými a obráceně. Konec konců američtí vojáci  a sovětští veteráni, kteří  bojovali v Afghánistánu mohou vyprávět na toto téma tragické příběhy. Výsledkem  byly ztráty  životy tisíců lidí.  Američané vyzbrojili Al- kajdu  proti vojskům  Sovětského svazu, aby se nakonec  Al-kajda obrátila  proti „americké osvobozenecké armádě “/s přispěním vojsk NATO/, které se Afghánistán nepodařilo „osvobodit“ do dnešních dnů. Nejúspěšnějším teroristickým  hnutím je však bezesporu  Islámský stát je , o kterém evropská média začínají opatrně tvrdit, že je poražen a že bude doražen . /Díky činnosti ruské armády se to v Sýrii jistě podaří – o tom ale taktně mlčíme/, ale Islámský stát se přeskupuje. Tvrzení, že Islámský stát  je poražen je nejnebezpečnější lež evropské civilizace. Bojovníci Islámského státu se s migranty přesouvají do Evropy. V celé  severní Africe mají stovky  pointů , odkud šíří svojí  ideologii  a  vojenskou moc. V mnoha státech jsou oficiálně podporovaní.  A co to znamená  pro jiné muslimy, kteří  se nechtějí dostat  pod nadvládu tohoto   fundamentalistického  hnutí ? Jedinou možností  je uprchnout! Jít do Evropy. Někteří z nich   se nakonec  nechají  Islámským státem zrekrutovat  na boží bojovníky a proslaví se nějakou teroristickou akcí. S radostnou nenávistí zabijí pár Evropanů. Ale to není všechno.

 

3.5 Západní televizní pseudokultura. Migraci živí  pseudokultura Evropy a  západu. Miliony muslimů  usedají  k televizním  obrazovkám nebo internetu  a sledují obyvatele západu, jak žijí v přepychových bytech a domech, všichni mají auta a nespočet milenek. Peníze získávají  tak, že si dojdou k bankomatu na rohu ulice, nebo navštíví svojí banku. Ženy jsou tak lehce dostupné  a tak málo oblečené. Pro mladíky, kterými cloumají sexuální pudy, a kolem sebe  mají pouze nedostupné  ženy zabalené do bílého nebo tmavého  pytle, je ta „hnusná Evropa“ silné   lákadlo. Navíc jim v mešitě  od  dětství lijí do hlavy , že jim muslimů patří svět, že budoucnost je jejich, že je jejich povinností skoncovat s bezvěrci a vzít si to, co jim přece patří. Na  veřejných webových stránkách se popisuje kudy jít do Evropy . Ti , kteří je připravují,  jim  říkají a slibují:  „Cesta je těžká a nebezpečná, ale když tam dorazíte, dostanete spoustu peněz a mezi těmi  evropskými prostitutkami /rozuměj obyčejnými ženami/ si nějakou  vyberete, i když se může  bránit. Ale co na tom. “

 

/Zkusme se vcítit  do  života  mladých migrantů. Velká rodina se všemi příbuznými se sejde,  shromáždí několik tisíc dolarů pro převaděče  a překupníky  a předá je nejstaršímu  mladíkovi, aby  dorazil do Evropy  a  připravil  zázemí pro celou rodinu. Nesmí zklamat ,  je jejich jedinou naději v  bezútěšné situaci. A tak se před branami Evropy  shromažďují statisíce  mladíků a dožadují se přijetí. Miliony dalších se chystají na pochod. Je pochopitelné, že takový mladý muž,  pokud do Evropy dorazí ,  a je mu sděleno, že je obyčejný ekonomický migrant a má se vrátit,  se z Evropy už nedá vyhostit. To raději zemře jako terorista.Nemůže jednat jinak !  Do své země  se už nemůže vrátit, protože  by tím zklamal rodinu  i islámskou obec . A navíc  dluží  všem tisíce dolarů , které by do konce života nesplatil./

 

3.6.  Nevládní organizace  .Migraci napomáhají některé nevládní organizace  a některé kruhy USA pod vedením  největšího uznávaného finančního  zločince Sorose. Migraci podporuje většina vlád muslimských zemí a většina muslimských duchovních v těchto zemích. Konec konců vstřícné gesto Angely  Merkelové bylo pochopeno jako trvalé pozvání. Evropští vládci  a lídři EU se od tohoto zvacího gesta do těchto chvil nedistancovali, takže platí i nadále!

 

Jak říká lapidárně  Jan Keller ve své knize Evropské rozpory ve světle migrace: „Příčinou  migrace je nedobrá situace zemí, ze kterých migranti přicházejí a špatná ochrana hranic Evropy…“

 

Závěr:

 

Přijetí jakéhokoliv počtu migrantů v Evropě nic neřeší, protože za každých přijatých 50  milionů se narodí 500 milionů dalších a situace se ještě zhorší. Pro Evropany neřízený příliv    / a jiný stále není/ znamená  fatální zhoršení bezpečnostní situace a ohrožení   jejich relativně vysoké  životní úrovně . Zásadně je  však  ohrožená  budoucnost   dětí původních Evropanů a  jejich  vnuků.

 

4. Proč Evropa podporuje  migraci.

 

Otevřené hranice  Evropy a snaha přijmout , co největší počet migrantů, jsou zdůvodňovány dodržováním evropských hodnot,  humanitárními důvody, přednostmi multikulturalismu, solidaritou,  snahou  získat  novou kvalifikovanou pracovní sílu  a doplnit  v horizontu několika desetiletí klesající počty narozených dětí, které  svými výdělky podrží průběžný důchodový systém.

 

Občany nevolená a podivně generovaná EK  a řídící pseudoelity EU  prosazují  tento koncept  za každou cenu a jsou ochotní   riskovat i  rozpad EU /ani Brexit jim nestačil jako důrazné varování/ jen aby byly přijaty statisíce migrantů.Zdá se, že se hraje o čas . Čím více migrantů přijde , tím lépe. Proč ? A pro koho je to  výhodné ?

 

4.1. Kdo řídí Evropu ?   

 

Hloupá otázka. Je to přece Evropská komise , jejímž předsedou  je od roku 2014  Jean Claud Juncker.  Ten řídí  kolegium komisařů, což jsou  de facto   resortní superministři.   „ Pod  sebou“  má de facto  rovněž Evropský parlament, který má za úkol schválit to, co vymyslí EK.                                                                                                                                              Podle sociologických  teorii každou společnost / tedy i  EU/ řídí elity.

Elity se dělí podle moderní sociologické teorie  na dvě skupiny:                                                                                    

1/ Servisní pomocnou, obslužnou elitu, kterou tvoří řídící špičkoví politici, úředníci, novináři, právníci, drobní podnikatelé. Do této skupiny patří   tedy politici Evropské komise apod.     

          

2/ Elita skrytá  je tvořená lidmi ovládajícími   síť  globálního kapitálu. To jsou ti mocní, kteří  mají peníze a bohatství.  To jsou ti, kteří rozhodují, i když je nikdo nevolil.  Ti řídí pomocnou elitu , kterou  uplácejí   zlomkem svého bohatství.  Pomocná obslužná elita by měla sloužit  lidu, ale bohužel  má jiné vlivnější pány.

 

Kdo jsou představitelé skryté elity ?    

Jestliže z USA například pár nejbohatších jmen  z této sítě známe / Rockefeller, Rotchild apod./, ale  o těch evropských toho mnoho nevíme. Ale jsou to představitelé finančních kruhů, bank, fondů, většinoví akcionáři významných  podniků apod.

 

Jak říká Benjamin Kuras ve své knize Pohřbívání svobody:

„ EU je razítkovací šiml  multinárodních  korporací vytvářejících jejich nadvládu nad malými a středními podniky  prohýbajícími  se  pod tíhou regulací , které nestačí zvládnout  finančně ani časově, ani organizačně. K tomu je využíván  zakuklený  proces vytváření zákonů EU . Zákony připravuje  výbor  skládající se   z vysokých  funkcionářů ministerstev obchodu a hospodářství  států EU  / Article 133 Comimtee/ . Jejich úkolem je mimo jiné rozhodovat o tom, co se v podnikání smí a co ne. Schází se  každý týden  a vypracovává podrobnosti  obchodní a ekonomické  politiky, o jejichž hlavních bodech rozhodl Generální direktorát  Evropské komise pro  obchod , přezdívaný  „DG Trade“. DG Trade se schází 1x za dva měsíce na tzv „dialog občanské společnosti“, jehož účastníky jsou  ze  2/3 lobbisté a konzultanti megakorporací. Výsledky jejich jednání se předkládají  ke schválení Evropské radě ministrů obchodu a nakonec EK.“                                                                                                                                            

Ukazuje se, že EK je ve větším kontaktu se zástupci  megakorporací  než s občany Evropy. Znamená to, že EK   cíleněji pracuje pro  zájmy skrytých  elit než pro občany.

 

Součástí evropských finančních kruhů   /tedy  skryté elity/ je  i arabský finanční kapitál, který  ze zisků z prodeje  ropy a zemního plynu financuje mnohé  evropské  fondy a banky. Arabští  globální  kapitalisté si kupují akcie  ve velkých evropských firmách. A zdá se, že získávají  v Evropě nezanedbatelný vliv.

 

/ Jenom jeden okrajový  příklad za všechny:   Katarský emirát  je co do výše HDP  na hlavu vůbec nejbohatším státem světa.  Proč nepomůže  svým muslimským bratrům? Protože svůj kapitál investuje v Evropě.  Katar zisky z prodeje plynu  zhodnocuje  přes státní fond Qatar Investment  Authority,  který má k dispozici 335 miliard dolarů a  vlastní v Evropě ve firmách podíly.  Např.:   ve Volkswagenu  17%  v hodnotě 11,58 miliard USD,  v Rosť naft Oil  9,75 % v hodnotě 5,49 miliard USD, v  Deutsche bank 6,1  % , 2,2 miliard USD .  Navíc  tato banka dostala půjčku od katarské rodiny, když  jí  chyběl kapitál. Díky  této pomoci  podle všeho  získá   Katar asi 10% v DB. Mezi další podíly patří např. 3%  v Siemensu atd. Němci dostávají  od Kataru investice  30-35 miliard atd/

Podobné je to se Saudskou Arábii – kolébkou  a trvalým  podporovatelem terorismu a migrace. Německo je po Anglii největším příjemcem arabských investic.   /Zdroj:  Lidové noviny  10.6. 2017/

 

Evropská unie se ohání mnoha  hodnotami a humanistickými ideemi , ale ve skutečnosti nejvyšší hodnotou  je  Zisk. A této ideologii  se musíme přizpůsobit a přijmout ji za svou. Tuto ideologii nám EU pod pláštíkem  morálních imperativů  nedovolí opustit.

 

Imigrace  je velký byznys, který dosud  nechápeme.  Přináší vyvoleným jedincům ze skrytých elit  velké zisky. A ty největší teprve přijdou . Příchodem milionů muslimů bude nutné  nejdříve financovat  ubytovací kapacity  a pak postavit   tisíce nových bytů, bude se muset rozšířit potravinářský sektor o nové druhy potravin.  Bude nutné rozšířit sociální služby.       Na to budou státům půjčovat banky a mezinárodní finanční instituce a fondy  a  tím i vydělávat. Vzniknou nová odvětví sloužící pouze muslimům. Zvýší se spotřeba  běžných výrobků. Až se  budou slučovat arabské rodiny /  všichni příbuzní  každého zakotveného  migranta se vydají do Evropy. / , bude třeba dalších kapacit a peněz.  Ty  dodají původní  občané EU formou zvýšených daní ,  státy  je přerozdělí a nechají vydělat velkým korporacím – tedy  globálnímu kapitálu.  A řekl bych , že bohatí arabští finančníci nepřijdou zkrátka.   A kdo to bude platit – no přece původní obyvatelé Evropy. Mají přece  povinnost solidarity.

 

4.2.EUROMED 

 

Podpora migrace v rámci EU má svůj  řídící program: EURO-MED. Základem tohoto  projektu  je dohoda o euro-středomořském partnerství , která  byla podepsána   v listopadu 1995 v Barceloně  mezi představiteli EU a Afrikou.  Podepsaly ji všechny tehdejší členské státy EU  a za Afriku  Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestina, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael.                                                                                                                                     

Ratifikací Lisabonské  smlouvy  její platnost přešla automaticky i na nové členy EU /tedy i na ČR/. Podle  této dohody se  zúčastněné státy zavazují zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb a zvýšenou   finanční pomoci partnerským zemím.                                                                                           

 

V rámci programu má dojít  k  přesídlení  nejméně 56 milionů muslimů do zemí EU v letech 2012-2050.  Salim Murad z New York University in Prague uvádí předběžný odhad mezi 56 miliony až 80 miliony migrantů, kteří mají vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.                  

 

Pokud by se měla tato čísla naplnit, musela by Evropa přijmout ročně  1 až 2 miliony migrantů. Zatím se od roku  2013 do Evropy dostalo každoročně  vždy  něco přes 1 milion  příchozích, takže předpoklady nejsou dostatečně naplňované.

Důvody  tohoto sociálního inženýrství vedoucí  jsou následující.:                                            

1. Zastavit  demografický propad obyvatelstva Evropy a tím zachránit skomírající průběžné důchodové systémy jednotlivých zemí.

 

2. Zajistit na pracovním trhu dostatek pracovních sil, především těch kvalifikovaných. Představitelé globálního kapitálu si rovněž  slibují, že se vytvoří přetlak  lidí na pracovním trhu a bude tak možné začít snižovat mzdy i v bohatých zemích EU  a  zajistit  stagnaci  nebo pokles nízkých  mezd  u nově přijatých středovýchodních zemí. A  jaká je realita ? Všechno  naznačuje , že  tyto předpoklady nebudou naplněny a všechny vyprojektované představy jsou  chiméry.  Počítalo se s tím, že  příchozí budou pracovat a odvádět daně.  Do pracovního procesu se však zařadilo zanedbatelné procento příchozích.    A  je jasné, že situace  se v nejbližší  době nezlepší. Jak ukazují statistiky, většina přicházejících mladých mužů není  kvalifikovaná pracovní  síla,  ani nemá zájem pracovat za nízké mzdy. Naopak vyžadují vyplácení  vysokých  sociálních dávek. Tito lidé tedy v žádné  zemi důchodový systém nezachrání. Naopak   velmi silně zatíží sociální   rozpočty jednotlivých státu a ve svém důsledku budou  ohrožovat  vyplácení   základních důchodů.

 

Uvážíme-li, že Eurostat vydal prohlášení, že díky robotizaci bude v roce 2050  až 65 %  Evropanů trvale bez práce, pak přijímání milionů  nekvalifikovaných muslimů, kteří  ani nemají nejmenší zájem postavit se  do řad vykořisťovaných zaměstnanců, nedává smysl.

 

Představa, že  mladí  muslimští muži, kteří považují ženy za méněcenné tvory,  budou vykonávat  sociální služby  a postarají se o staré lidi, patří rovněž  mezi sociální sci-fi.

 

Na celém projektu Euro-med je však ještě jeden  zarážející fakt: Jednou z nejdůležitějších a nejaktivnějších institucí „Euro-Med“ je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou v roce 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil tehdejší šéf Traugott Schoefthaler, je „útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit každodenní žurnalistiku“, aby prosazovala „mezikulturní porozumění“. Rozvíjet „mezikulturní dovednosti novinářů, školáků a umělců, řídit výstavy a kulturní produkce a školit učitele, aby jejich učení bylo multikulturní“.  K tomuto účelu EU uzavřelo smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém světě. Žádná reciproční propagace křesťanské  a západní  kultury  v islámských zemích ze zdrojů EU se však  neplánuje ani neprobíhá.Je  to tudíž  tažení jednosměrné.                                                                                      

 

Chce tedy Evropská komise, aby se všichni Evropané  stali  muslimy ?

 

Celý  projekt Euromed  je  „ sociální  inženýrství -  přesidlování  národů“, jak to prováděl Stalin a měl v úmyslu Hitler. Naštěstí nemohl své záměry realizovat, protože prohrál válku.

______________________________________________________________________

 

2. část je ZDE

______________________________________________________________________

 

Text byl publikován ZDE

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Palka-Humanitarni-otrokarstvi-1-cast-497997

 

A ZDE

http://www.novarepublika.cz/2017/08/humanitarni-otrokarstvi-1-cast.html?showComment=1501590334995#c5045390769583779499

 

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook