top of page

Času je pomálu, vezměme to zkratkou!Je podstatné, zda voliči zvolí do parlamentu ty strany, které budou chtít z EU a NATO vystoupit a ne se dohadovat další volební období o technických podmínkách zákona o referendu, aby teprve poté se mohli začít dohadovat o podmínkách vypsání referenda k EU. Krom toho si každý dokáže představit propagandistickou matoucí kampaň na toto téma ze strany našich sdělovacích prostředků. Ale hlavně, to bude již dávno pozdě.


Mnoho českých vládních představitelů (též i „zástupců lidu“ v zákonodárných a dalších orgánech) je tou či onou formou propojena s českými mafiemi v oblasti podnikání. Někdo to nazývá takto, jiný šedou ekonomikou apod. Pro různé podnikatelské skupiny jsou upravovány i zákony, jsou rozdělovány dotace atd.. Dnes již vedení státu nezajímají ani tolik u nás vytvářené výsledky, jako přicházející dotace z EU a snaha jednotlivých stran vládní koalice (bez ohledu na její složení) „být u zdroje“. Žijeme totiž v období dobývání renty.

_______________________________________________________________________________________________


Zaujal mne článek doc. Valenčíka z 1.8. pod názvem EUrošikana a EUroreferendum.


Nechci se vůbec pouštět do kritiky úrovně a (ne)vyváženosti zpravodajských a publicistických pořadů ČT, byla by to ztráta času a nošení dříví do lesa. Ví o tom dnes u nás každý, své poslance, pod jejichž komisi ČT spadá, zatím občané k odpovědnosti nevolali. Tak snad příště, tedy letos na podzim….


Máme-li hodnotit EU, naše postavení v ní a náš převažující vztah k ní, je třeba si uvědomit nejprve několik základních faktů:


1. značná část českých vládních představitelů (též i „zástupců lidu“ v zákonodárných a dalších orgánech) je tou či onou formou propojena s českými mafiemi v oblasti podnikání. Někdo to nazývá takto, jiný šedou ekonomikou apod. Pro různé podnikatelské skupiny jsou upravovány i zákony, jsou rozdělovány dotace atd.. Dnes již vedení státu nezajímají ani tolik u nás vytvářené výsledky, jako přicházející dotace z EU a snaha jednotlivých stran vládní koalice (bez ohledu na její složení) „být u zdroje“. Žijeme totiž v období dobývání renty.


2. Tito představitelé si zajišťují svoji beztrestnost propojením se zahraničními politickými mafiemi v orgánech EU a v globalistických institucích, jako je MMF, ECB a další.


3. EU, která je sama řízena zpoza opony, je v současnosti smluvně propojena s NATO a vykonává tu pokyny amerických neocons, tu světových globalistů. Má prostě honičku. Ta se v poslední době zvětšila poté, kdy se cíle neoconů a globalistů začaly poněkud rozcházet. Zdá se přitom, že vedení EU v Bruselu se v tom dosud ještě řádně nezorientovalo.


4. EU (založená od samého počátku k ovládnutí Evropy, a to již v padesátých letech minulého století zprvopočátku jako Montánní unie) byla pověřena k nahnání evropských zemí do jediného stáda, které bylo předem určeno zčásti k likvidaci a zčásti k přeměně na „světlehnědou rasu s průměrným IQ 90 tak, aby takoví lidé byli schopni vykonávat rozkazy, ne se však organizovat a bránit. To vše podle plánu Coudenhove-Kalergiho z první třetiny 20. století, o němž dnes přednášejí frekventantům v americké vojenské akademii ve West Pointu. Tím prostředkem k dosažení tohoto záměru je plánovaný masový dovoz migrantů vesměs muslimského náboženství do Evropy. To je holý fakt, o čemž svědčí takové dokumenty, jako je Lisabonská smlouva, Agenda 2030 či Euro-Med. Tyto dokumenty podepsali představitelé jednotlivých členských zemí EU, ČR nevyjímaje.


Dnes se neděje „nic jiného“, než že se tento plán postupně realizuje. A EU ho nejen pomáhá organizovat, ona ho dokonce spolufinancuje z kapes svých daňových poplatníků a proti nim.


5. EU se stala (spolu s NATO) krom toho ještě nástrojem expanze USA (ať již neocons či podle záměru globalistů) proti Rusku s cílem ho ovládnout, rozdělit na menší části a rozkrást jeho surovinové bohatství.


6. Nyní dochází k určitému mocenskému boji v USA mezi tamními neocons a představiteli globalistů, kteří mají odlišné představy nikoliv ani tak o cílech, jako o prostředcích. Dochází k jistému oslabení vlivu USA v Evropě, a to na úkor posílení vlivu Německa. Zejména pak po vyhlášení brexitu.


7. A jestliže nám dnes ti dosavadní „zástupci lidu“ říkají, že EU a NATO zajišťují „naši bezpečnost“, pokud jde o ně, mají pravdu. To jsou totiž ti, kteří jsou v některých článcích označováni jako posluhové slouhů. (Ti skuteční páni jsou za oponou, odkud celou EU řídí. Proto úroveň jeho vedení není náhodná, stejně jako nejsou náhodné „kádry“ např. na úrovni ministrů obrany členských zemí EU atd.). Žijí tak v představě bezpečí a beztrestnosti za všechny zlodějny, ale i činy proti tomuto státu a jeho občanům, kterých se dopustili.


Pokud jde ovšem o náš stát o jeho obyvatelstvo, je tomu právě naopak. Pro nás tyto organizace a zejména pak naše účast v nich znamenají smrtelné ohrožení. A hned z několika směrů, a to:


a/ především pak ze strany migrantů a s tím souvisejícího nebezpečí ztráty naší země, jazyka, kultury, způsobu života, dále i nebezpečí pramenící z jejich kriminální a zčásti i teroristické činnosti. Nejasné je i to, kdo je bude v Evropě setrvale živit a proč. Většina není způsobilá práce v Evropě, neboť ještě nezažila ani první průmyslovou revoluci a nemá příslušné pracovní návyky, o odbornosti ani nemluvě. Krom toho tito migranti do Evropy přece pracovat ani nepřišli;


b/ dále z hlediska perspektivy zatažení naší země a jejích obyvatel do války s Ruskem a přeměny naší země ve válčiště, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky, které by byly pro nás zničující;


c/ krom toho již nyní patříme k agresorům v cizích zemích. A musíme si být vědomi toho, že se stáváme postupně spolupachateli amerických agresí v různých zemích světa, které jsou nezákonné;


d/ sílící pozice Německa v EU směřující mimo jiné i k posílení Bundeswehru o armády dalších členských zemí EU znamená i rostoucí nové ohrožení českého pohraničí a nakonec i celého českého státu. Jeho pokoutní přejmenování na Czechii to přímo signalizuje.


8/ ČR byla po r. 1990 postupně přeměněna v kolonii Západu, především pak Německa. K tomu přispěly i tzv. „transformační polštáře“ vytvořené V. Klausem počátkem 90. let podle „washingtonského konsensu“ (naordinování záměrného podhodnocení vlastní měny a náš přechod na „lacinou práci“).


Transformační polštáře byly vyčerpány, nám nic nepřinesly, zatímco západní investoři či často spíše spekulanti u nás nabyli značných majetků prakticky za hubičku. Nepřinesli přitom vesměs žádné moderní technologie a know-how, právě naopak. Investovali totiž do odvětví s rychlou návratností (vodovody, odpadové hospodářství, banky, supermarkety apod.). Situace došla tak daleko, že od r. 2005 jsou již pouze čistými příjemci renty ze své kolonie. Za poklidného přihlížení našich vlád, bez ohledu na to, kdo byl právě u moci.


Tato roční renta postupně stoupá a za r. 2016 se přiblížila 400 mld. Kč, tj. cca částce na úrovni 1/3 našeho státního rozpočtu.


Krom toho další únik zisku, resp. daní na úrovni 150 mld. Kč ročně souvisí se zřízením formálních sídel více než 1.500 firem fungujících u nás v daňových rájích po světě.


V politice umělého znehodnocování koruny pak od r. 2013 až do letošního jara pokračovala dále ČNB, kterou v její „nezávislosti“ řídí globalistické organizace jako je MMF a ECB. Je s podivem, proč ještě nezměnila svůj název, který je za daného stavu věcí silně matoucí.


Politika levné práce nás přivedla k tomu, že:


a/ mnohé naše firmy se soustředily na cenový dumping při prodeji svých výrobků namísto toho, aby se snažily modernizovat svoji výrobu a vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Peníze získané ze svého podnikání nereinvestovaly do modernizace svých výrobních prostředků. Dnes jsou z hlediska dosažitelných cen „na stropě“ a nejsou schopné řádně zaplatit své pracovníky. Snaží se to řešit „dovozem lacinějších pracovníků“ např. z Ukrajiny, příp. z Balkánu. Trvale to není možné, po náběhu průmyslové revoluce 4.0 pak dokonce vyloučené. Tyto podniky přestanou být zcela konkurenceschopné;


b/ náš stát, který je původcem těchto ekonomických sebevražedných pokusů nám v ČR organizuje montovny a „láká“ za tím účelem k nám zahraniční investory, který nabízí přitom různé výhody (zainvestované pozemky, daňové prázdniny apod.). Naše podnikatele, od kterých chce daně, nepodpoří, zahraniční podnikatele, kterým dává daňové prázdniny naopak ano. Výsledkem je dočasná zaměstnanost našich lidí, které stát připravil svojí politikou o kvalifikovanou a lépe placenou práci, aby dnes byli sváženi k otrocké práci v montovnách často ve značné vzdálenosti od svého bydliště. Tito zahraniční investoři, jejichž příchod je s takovou pompou vždy oslavován, po vyčerpání daňových prázdnin pak odcházejí zase jinam;


c/ naše exportní ekonomika byla do značné míry orientována na vývoz investičních celků. Byly cíleně zničeny podniky, které se u nás zabývaly kompletací a vývozem těchto investičních celků, dnes jsou naši výrobci jejich částí závislí na kompletaci cizími firmami v zahraničí, odkud jsou též prodávány a kde zůstává většina zisku z jejich prodeje.


A takto lze pokračovat i dále.


9/ Do EU platíme několikanásobně více peněz, než z EU dostáváme. Podle již starší informace J. Paroubka z doby jeho vlády jsme za období 8 let dostali z EU 550 mld. Kč (a ještě k tomu část na nesmysly, které jsme si museli z vlastních peněz kofinancovat), zatímco z ČR za tu dobu odešlo 2.240 mld. Kč (v mezidobí tato částka ještě vzrostla minimálně v oblasti oněch dividend a úroků, takže v současnosti již překračuje 2,5 bilionu za toto období.


I bez dalších položek, které musíme platit (6 mld. Kč cel v zaplacených cenách zboží, 19 mld. v nákladech na kofinancování evropských projektů, 10 mld. Kč na úředníky EU – jde o oficiální číslo, to skutečné se tají, 48 mld. Kč na plán EU mít do r. 2020 ze středoškoláků 40 % osob s vysokoškolským diplomem, 10 mld. na biopaliva, 40 mld. na dotování solární a větrné elektřiny, 4 mld. Kč na posílení elektrické sítě – k dopravě elektřiny z Rakouska do Německa zdarma z naší atomové elektrárny, proti níž přitom v těchto zemích protestují).


10/ Toto vše je EU. A je třeba si uvědomit jedno. Tento stav EU vyhovuje a my se z něj jinak než naších odchodem z EU (a z NATO, které je s ním smluvně propojené) nedostaneme. Nebude tedy možné ani zvyšovat mzdy, platy a důchody pro naše obyvatele ani jejich životní úroveň tak, aby se začaly blížit těm ve srovnatelných zemích na Západě. Dojde k naplnění těch nebezpečí, o nichž je zmínka. Krom toho je skutečností, že naši zaměstnanci pracují na blahobyt v jiných zemích. Proto třeba v Německu stále volí ‚Angelu. (v životě se v Německu neměli tak dobře, jako nyní). Jen nechápou, že s ohledem na problémy s migrací je to stav pouze dočasný.


A nyní nás chce EU ještě „trestat“, že odmítáme spáchat sebevraždu, že se odmítáme podvolit zvůli jejího nikým nevoleného a ze zákulisí ovládaného vedení, že se odmítáme podvolit v článku zmíněným důsledkům zrádné politiky našich předchozích vládních představitelů, kteří smlouvy týkající se řízené migrace do Evropy podepsali.


Tady není na co čekat, jakékoliv otálení je hazard s našimi životy, se životy našich rodin, s našimi majetky a osudy, s osudem naší země. A zhoršování situace a stále další výmysly EU návrhům ANS na Czechxit dávají téměř každodenně zapravdu.


Chceme-li ale věc řešit, pojďme na to schůdnou cestou. Zde ale nesouhlasím s autorem článku, a to hned v několika doporučeních:


a/ za situace, kdy není dodnes v platnosti uchopitelný „technický“ zákon o realizaci referenda, k jehož vypracování a schválení musí dojít před vyhlášením samotného referenda, je díky rétorice T. Okamury mylně zaměňován tento „technický zákon“ za samotné referendum a to pak dokonce automaticky za podnět na vystoupení z EU formou referenda. Realita je však jiná, ač to někteří jeho příznivci nechtějí slyšet. A pokud jde o ten zákon, tak o tom všichni (vč. Okamury) hovoří již několik let, avšak jeho odsouhlasení ve Sněmovně se stále „nedaří“. Proč asi, když je to tak snadné?


A není podstatné, zda je či není před volbami. Je podstatné, zda voliči zvolí do parlamentu ty strany, které budou chtít z EU a NATO vystoupit a ne se dohadovat další volební období o technických podmínkách zákona o referendu, aby teprve poté se mohli začít dohadovat o podmínkách vypsání referenda k EU. Krom toho si každý dokáže představit propagandistickou matoucí kampaň na toto téma ze strany našich sdělovacích prostředků. Ale hlavně, to bude již dávno pozdě;


b/ samotné volby, které řeší daleko širší okruh otázek formou programu jednotlivých stran (a jsou z tohoto pohledu více než referendum o jedné či dvou otázkách), považujme v této věci přímo za referendum. A dokonce za více než referendum.


Volme proto ty strany, které jsou jasně pro vystoupení z EU a z NATO a nikoliv ty, které se za referendum jen schovávají tak, aby si udržely potřebný povolební koaliční potenciál pro případ že je slábnoucí strany vládního establishmentu (toho stávajícího či toho předchozího) budou potřebovat k podpoře a udržení své slábnoucí pozice náhradou za jejich vlastní voliče, kteří od nich odešli.


c/ za takové situace odpadá nutnost dalších otázek, jakož i navrhovaného „dvojreferen-da“. Tento postup navrhuje ve svém programu Aliance národních sil. Vychází přitom z toho, že má-li být strana alternativní, musí být alternativou i v oblasti svého programu. Nemůže tedy vůbec pomýšlet na to, že po volbách (bude-li přizvána v nouzi nejvyšší) podpoří stávající parlamentní strany, které jsou viníky stávajícího marasmu bez rozdílu. Některá více, jiná méně. Proto i jasně říkáme, že „systémová změna je nutná“. A proto též doporučujeme postup spočívající v těchto krocích:


- využít stávající situace a připojit se k Polákům a zřejmě i dalším členům V4 a zahájit odchod z EU a současně i z NATO;

- stát se opět samostatným státem a spolupracovat ve smluvním bloku s dalšími zeměmi na platformě V4+ (tedy např. ještě se zeměmi jako je Rakousko, Slovinsko, Srbsko) nebo na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska, mluvit se začíná i o možnosti založení Spolku slovanských zemí;

- nesnažit se být právě tím, kdo bude v Bruselu zhasínat. Stejně to nikdo ze Západu neocení, stejně nás budou považovat za podřadné. Minimálně do vzniku evropského islámského chálifátu na jejich území. Pak nám to ale při jejich budoucím průměrném IQ 90 může být jedno. A nebránit ani těm našim politikům a občanům, kteří chtějí žít v islámském chálifátu, hlavně že bude „západní“.- Jinými slovy, „vezměme ten výstup zkratkou“!


Text byl publikován též ZDE

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/casu-je-pomalu-vezmeme-to-zkratkou.html?hitcount=0


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page