Humanitární otrokářství / 3. část

August 20, 2017

1. část je ZDE

2. část je ZDE

 

 

Skutečné evropské hodnoty  stojící na základech  helénské  a křesťanské tradice jsou  násilně nahrazovány multikulturalismem. Jak se Evropané vypořádají s islámem? Nemůže se stát , že většina  Evropanů bude utlačována islámskou menšinou? Jak v tomto klání může obstát Česká republika. Má šanci ? Mají  naše děti zájem  o

zachování národní identity,  nebo se chtějí stát světobčany bez tradic a kořenů ?

 

5.Islám a Evropa

 

Pokud přijmeme za svou  ideologickou konstrukci multikulturalismus  a budeme vytvářet společnost Jinakosti, pak víme, že my Češi jsme schopní tolerovat jiné praktiky a jiný způsob života .Tedy i ten muslimský.  1 /Ale budou příchozí muslimové, pokud jich bude velké množství, schopní  a ochotní  tolerovat a respektovat naší bezbožnost a naší evropskou jinakost ? 2/Vyjdeme-li  z toho, že multikulturalismus je chybný projet, a budeme  požadovat , aby se muslimové zařadili  /integrovali nebo asimilovali/ do naší společnosti , budou toho schopní a ochotní ?

Na obě otázky nám dává odpověď náboženství islámu

 

5.1. Náboženství islámu

 

Islám je monoteistické náboženství. Zakladatelem islámu  byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za proroka, kterému Bůh zjevil  Korán. Ten spolu se sunnou – tedy Mohamedovými slovy a činy  /příběhy ze života proroka/ tvoří  základy islámu. Muslimové se dělí na dvě velké skupiny:  sunnity / 75 až 90 %/ a šíity / 10-15 %/ . Islám  je ucelené, uzavřené náboženství  ukotvené v raném středověku. Protože se za celou historii nezměnil, vyznává  pravidla, právo  a morálku středověku. Nezná  reformisty jako byli v křesťanství Calvin, Luther  nebo Hus .O proti jiným teologiím  je to  systém  řešící nejenom náboženství, ale  i praktickou stránku každodenního života. - tedy právo, zvyky, etiku   a morálku.  Islámské právo je jednou pro vždy dané Bohem a nikdo  ho nesmí  měnit. Muslim tedy musí i v zemích s místním právem žít podle svých „božských zákonů“. To je základní problém muslimů jako migrantů  přicházejících do jiných zemí s právem odvozeným  od vládního systému. Vždy se budou snažit vynucovat svoje  „boží zákonodárství“, které považují za  lepší a  vyspělejší.

 

Korán je literární  dokument poplatný své době vzniku / 7.století/ a je inspirován judaismem a raným křesťanstvím.  Je naplněn  pasážemi plnými  metafor a nejednoznačných formulací, takže každý muslim si zde nalezne to své . Mirumilovný  zde najde verše  o laskavých vztazích, ale stejně tak  násilník  a potenciální terorista zde najde   zdůvodnění svých činů. Protože většina muslimů  Korán do detailů  nezná, řídí se spíše  příběhy  svého proroka Mohameda. A jelikož Mohamed byl  jako obchodních také pouštní lupič a násilník,  jeho morálka ani etika není příliš zářivá a neobstojí vedle evropské humanity .  Mohamed vyznával cynický pragmatismus. Vycházel z toho, že nepřátelům může slibovat cokoliv, může lhát, a nemusí dodržovat jakoukoliv dohodu. Přepadával pocestné a jeho život byl daleko  od cti a čestnosti, kterou například v Evropě vyznávali středověcí rytíři.  V příbězích z jeho života  těchto příkladů nalezneme celou řadu. Zabít bezvěrce, odpadlíka nebo  člověka vyznávajícího jiné  náboženství, není hřích, ale naopak bude za tento  čin muslim  v nebi odměněn.

Neřešitelným problémem  je však  jejich vztah k bezvěrcům a jiným náboženstvím. Tento vztah  je absolutně netolerantní .  Má v sobě  prvky, které se mohou nazvat fašistickými a rasistickými plnými xenofóbie.  Stačí uvést několik příkladů:

 

/ukázky podle knihy  Stručný životopis zakladatele islámu od  Alí Síma /

 

Korán 9:14

Bojujte tedy proti nim /  myslí se tím ateisté  a vyznavači jiných náboženství/ a Bůh vašima rukama potrestá  a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví  hrudě  věřících.

/Existují  texty, v nichž se jednoznačně říká: „A proto je zabíjejte, kdekoliv je naleznete, neboť jejich vrazi   budou v den vzkříšení odměněni…“/

Korán 5:51

Vy, kteří  věříte ! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým….

Korán 9:23

Nechť si věřící  neberou nevěřící za přátele místo věřících . Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho.

/Vysvětlení: Pokud nejste muslim, neuznávají  vás  muslimové a odmítají se s vámi stýkat. Považují vás za své nepřátelé. Z těchto doktrín pramení mimo jiné  až  patologická nenávist ke všemu jinému než je muslimské. A určitě to nezapadá do teorie multikulturalismu /

Korán 9: 29

Bojujte proti těm , kteří nevěří v Boha, a v den poslední  a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel , a kteří neuctívají  náboženství pravdy, z těch , kterým se dostalo  Písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce ponížení.

/Vysvětlení: jelikož muslimové považují bezvěrce za své otroky,  žádají, aby se vykoupili nějakou finanční částkou. Je tedy podle nich naší / bezvěrců a jinověrců/  povinností jim platit  „desátek“. Odtud pramení arogance muslimských migrantů, kteří  nedokážou  ani poděkovat za to, co jim  západní společnost poskytuje.

 

5.2. Terorismus

Teoretik moderního totálního  islamismu Sajjid Qutb / Egypťan, myslitel encyklopedického kalibru. Vystudoval Univerzitu  v Káhiře a další studia absolvoval  v USA. V 50 letech  pomohl Násirovi k uchopení moci, ale v roce 1965  ho Násir nechal jako protistátní živel popravit./

 

Qutb  je neúprosný kritik  západní  kultury. Ve svých knihách říká: „… západní civilizace se svou demokracii , liberalismem,  humanismem, prosperitou, lidskými právy není nejlepší uspořádání, ale je to CHOROBA, která hrozí zachvátit svět, jestliže ho před ní nezachrání ISLÁM!  Pouze muslimové se dokáží díky správnému výkladu KORÁNU  oprostit od této choroby. Korán je knihou Boží a  návodem  žití…V islámu je Bůh vším a vše je v Bohu, a Bůh musí tudíž vládnout  všemu a nade vším.“

 

Podle Qutba je islám ohrožen neustálým tažením Židů a křižáků, kteří jej chtějí zničit, protože ví, že je jim  duchovně nadřazený. Boj proti nim je celoživotní povinností každého muslima. Tento boj musí vést k totálnímu  vítězství, protože islám je náboženstvím veškerého lidstva a celé lidstvo je musí dříve nebo později přijmout. Toto náboženství  je „univerzální  deklarace svobody z porobení jinými lidmi. Islám je systém totální spravedlnosti a rovnoprávnosti, pro všechny rasy , chudé i bohaté, nevzdělané i učené, nastolení absolutné důstojnosti pro všechny.“

 

Západ je pro muslimy   nevyléčitelná choroba  a s chorobou se nediskutuje. Choroba Západ se léčí zrušením  všech zákonů stvořených člověkem a jejich nahrazením jediným zákonem Božím, platným pro všechny.  Provede se to demontáží  demokracie , parlamentu, voleb, politické debaty apod.

 

„Jestliže se nemuslimové pokusí svrhnout zákon  Boží,  islámský systém se musí bránit a spravedlivě je trestat podle islámské spravedlnosti a neposkytovat jim  žádnou ochranu  před Božím trestem . Islámská spravedlnost se docílí džihádem, tedy všemi dostupnými prostředky. Za toto vítězství stojí  obětovat svůj život, neboť smrt ve jménu Boha je inspirací dalším bojovníkům…“ napsal  Qutb.

 

Podobná slova zaznívají v mnoha mešitách na Středním východě  i v Evropě. Nelze se pak divit , že v Evropě , ale i v jiných částech planety dochází k mnoha teroristickým útokům

 

5.3. Počet teroristických útoků ve světě od roku 2014 - 2016

 

Na světě existuje nespočet kultur  a náboženství.  Násilné činy však na základě své náboženské ideologie převedené do fundamentalistické podoby generuje především  islám. 

V roce 2016  z Islámu vzešlo 2475 teroristických útoků v 61 zemích, při nichž bylo zabito        21 237, zraněno 26 664.

V roce 2015  z Islámu vzešlo 2862  teroristických útoků v  zemích, při nichž vylo zabito  27  594 lidí , zraněno 26 141.

V roce 2014  z Islámu vzešlo 3002  teroristických útoků v  zemích, při nichž vylo zabito        32 86  , zraněno 27 522

/Tuto statistiku  publikoval  The Religion of Peace./

To  jsou krutá fakta. Na druhou stranu je nutné si položit základní otázku: Kolik  obyvatel vyvraždili USA, Rusko  a evropské armády v muslimských  zemích / Afganistán, Irák, Sýrie, Lybie,  apod./ ? A je jedno z jakých důvodů.  Ukazuje se , že  západní kultura je rovněž nositelem   vysoké míry násilí a krvelačnosti .

 

5.4  Předběžná opatrnost

 

Na začátku této kapitoly jsme si položili otázku, jestli  muslimští  migranti jsou schopní   na našem území tolerovat naší kulturu a náš způsob života. Odpověď je jednoznačně negativní. Jak vyplývá z doktríny  jejich ideologie, z jejich náboženství  - jsme jejich potenciální nepřátelé. Pravověrný muslim by se tedy měl snažit nás zlikvidovat. Alespoň menší část z nich se o to jistě pokusí. Problém je v tom, že nikdo nedokáže rozpoznat  mezi muslimy, který z nich je  terorista. Z hlediska předběžné  opatrnosti bychom je  neměli na naše území pouštět.                                                                                                                                               /Předběžná opatrnost  je přijímána a všeobecně schvalována  v ekologii jako samozřejmost. Je tedy logické, že bychom ho využili v otázkách bezpečnosti/

Ale to neznamená, že bychom  muslimům  neměli pomáhat.  Naopak -musíme  jim pomáhat, co nejvíce a co nejúčinněji,  chceme-li zastavit  nevysychající migrantský  proud. Je však nutné  jim  pomáhat především v jejich vlastní zemi /pokud to jde/  nebo  v zemích blízko jejich domovů, které jsou jim  kulturně blízké. Jedná se především o humanitární dodávky, ale více by jim pomohlo   vzdělávat je  a   rozšiřovat a modernizovat   zemědělství a  zemědělské oblasti, učit je  rekultivovat zničenou půdu. Přínosné by bylo  stavět přehrady na přívaly jarních vod a zavlažovací systémy pro zemědělské potřeby. Pomocí obnovitelných zdrojů   / fotovoltaiky/   odsolovat mořskou vodu a získávat sladkou vodu . Ty  evropské firmy , které tak nezbytně potřebují pracovníky, mohou svou výrobu přesunout do severní Afriky . Ty banky a mezinárodní finanční kruhy globálního kapitálu, které tak  nadšeně vítají migranty, jistě rády zainvestují  zásadní projekty v potřebných zemích. Jistě v sobě najdou solidaritu  a  část svých zisků  poskytnou  potřebným.

Nebo ne ?        

                                                                          

A když ne představitelé globálního kapitálu, proč my v ČR ?  My jsme neměli žádné kolonie, žádné země jsme nevykořisťovali, ani jsme nevydrancovali jejich  nerostné bohatství.  Nevedli jsem s nimi žádné války.

 

Pokud  EU  nezačne  efektivně pomáhat  africkým zemím , pak  všechny řeči o solidaritě a humanitě jsou farizejské fráze a ideologické žvásty. Pak se ukáže, že  skutečný důvod  migrace je  úplně jiný,  než  nám tvrdí   evropské elity.

 

Druhá otázka zněla, jestli jsou muslimové schopní a ochotní se integrovat do  naší společnosti.

 

 5.5.Asimilace a integrace

 

Tuto otázku stručně řeší  v kapitole  Proměny a úskalí sociální integrace  Jan Keller  ve své knize: Evropské rozpory ve světle migrace. Odvolává se na  uznávané sociology, kteří  řeší zásadní otázku, jak zapojit do moderní společnosti nově příchozí , ale také  na znevýhodněné skupiny stojící na okraji společnosti.  Francouzský sociolog Emile Durkheim tvrdí, že každá společnost je založená na   společném jednání jejich členů . Jednotlivci musejí být v kontaktu a navzájem spolupracovat  a sledovat společné cíle. Pokud k tomu nedochází,  nastává ve společnosti chaos  a dochází  k rozpadu systému.  Existují-li vedle sebe   paralelní skupiny dříve nebo později  dochází  k násilnostem. Z tohoto hlediska by  bylo žádoucí, aby se migranti  do společnosti integrovali. Tento koncept se  prosazoval především v USA,  kdy se předpokládalo, že nově příchozí  postupně a nenávratně přejímají  hodnoty a postoje  a životní styl společnosti, jejímiž se stali členy. Jenomže  přívržencům integrace  je tento postoj  „humanisty“ vyčítán s tím, že znásilňují  jedinečnost mimoevropských kultur   příchozích. Podle těchto kritiků   migrantům   většinová  společnost zcela závazně  určuje,  jací mají být.

 

Multikulturalismus pak jakoukoliv asimilace a integraci odmítá. To má však  svoje úskalí. Jestliže kulturní integrace žádá přijetí  hodnot a cílů společnosti, do níž migrant přichází, integrace sociální   znamená, že  příchozí získává stejné  kvalitní práci a může očekávat stejné  podmínky a může se dopracovat  stejné životní  úrovně jako ostatní členové společnosti.

 

A tady můžeme  na Kellerovu knihu  navázat a definovat  základní problém.  Jestliže nedojde  ke kulturní integraci, stává se uplatnění na trhu práce  problematické. Takový jedinec v drsné konkurenční  západní společnost selhává díky své  „neintegrované kultuře“  a může  pracovat pouze  na nižších  hůře placených pozicích . To  vede k frustraci a k nenávisti vůči společnosti, která ho přijala.  Navíc muslimové    mnohokrát deklarovali, že odmítají  žít podle  západních zvykových a právních standardů,  protože podle jejich názorů, je jejich islám hodnotnější  a oni jsou lepší. Nedochází tedy k jejich integraci ani asimilaci a  vzniká paralelní společnost. 

 

Takže odpověď na druhou otázku -  jsou-li muslimové schopní a ochotní se integrovat do společností, kam přicházejí,  je opět negativní !!!                                                         

 

Multikulturalismus tento postoj vítá a velebí , ale pro praktický chod  každé společnosti je to  neřešitelný  problém. Tato paralelnost , dvojkolejnost  práva a životních stylů  nemůže skončit jinak  než konfliktem, bojem, válkou. To chceme ? To připustíme ?

 

5.6. Migranti

 

Evropská unie  prostřednictvím EK neustále vytváří mechanismy a tlaky na jednotlivé  státy, aby přijímaly  migranty. Migranti, kteří přicházejí do Evropy,  však nejsou řádně  zaregistrováni, nejsou řádně identifikováni. Navíc tito jedinci   přicházejí bez dokladů,  aby se jejich identifikace ztížila. Proč asi ?

 

Díky této nejasné identifikaci je tudíž těžké vytvářet nějaké věrohodné  statistiky. Jasnější představu  o tom budou mít tajné služby jednotlivých států , ale ty se svými poznatky příliš nechlubí. Nicméně z uniklých informací se dá vyvozovat:                                                                

1/ 80% příchozích jsou  ekonomičtí migranti, kteří nemají nárok na azyl ani přijetí.                                               

2/ 10 – 15%  tvoří bojovníci Islámského státu, zločinci a násilníci. Ty bychom na své území v žádném případě pouštět neměli .                                                                                                           

3/ 5 -10 %  mohou být migranté prchající před válkou a  jejich životy jsou v ohrožení                / Syřané/.  Po prověření  by je měla EU i ČR přijímat a všemožně jim pomáhat.

 

Měli bychom jim poskytnout  časově omezený azyl. Po skončení konfliktu v jejich zemi, by se však museli vrátit domů.

Věkové rozložení migrantů.                                                                                                                  

V drtivé většině  se jedná o  muže  ve věkovém rozmezí  od 15 – 40  let.  Velmi často o svém věku a statutu /všichni jsou Syřané/  lžou a tváří se, že jsou děti. Tento potenciál mladých mužů  by dělal problémy, ať by pocházeli z jakékoliv země a byli  jakéhokoliv náboženství a  kultury.  Svým věkem jsou nositeli konfliktů  a tudíž   potenciální  válečníci. 

 

Jestliže za poslední 3 roky  přišlo do Evropy  cca 3- 4 miliony neprověřených   migrantů,  pak nejméně 10 % z nich jsou zločinci a teroristé, což  je  300 000 až 400 000 lidí.  Přibližně  stejný počet   se volně pohybuje po Evropě  se snahou se vyhnout jakékoliv  dodatečné   identifikaci a zařazení do nějakého integračního  systému. Proč asi ?

Jenom tento jednoznačně nebezpečný počet muslimů je velmi vážným bezpečnostním rizikem pro celou  Evropu. A za totální selhání při regulaci a řízení  masové migrace z Afriky jsou zodpovědní všichni představitelé EU a především EK, kteří tuto situaci dopustili. Proto by měli být za  svou nezodpovědnou činnost   pohnáni k zodpovědnosti.

 

6. Humanitární otroctví a  otrokářství

 

O co více EU a především EK selhává ve směru   omezování migrace, o to více vytváří tlaky na jednotlivé země, aby dlouhodobě  přijímali migranty.  Po vzoru  sociálního inženýrství  generuje  migrantské kvóty, které by měly  být trvalé s platnosti podle všeho do roku 2050 /viz projekt  Euromed  a Lisabonská smlouva/. ČR by podle tohoto konceptu měla ročně  trvale přijímat   nejméně 1500 migrantů. Jelikož se žádná země nehrne do toho, aby  naplňovala zadání EK, začínají  nezvolené elity EK vyhrožovat . Je logické, že si nejvíce troufají na menší státy . ČR je vyhrožováno  nejenom sebráním dotací, ale také udělením vysokých  pokut. Jistě se v brzké době objeví další  ještě sofistikovanější pohrůžky a kroky.

 

6.1.Humanitární otroctví

 

EK  občanům ČR říká, že nemají právo rozhodovat o své  bezpečnosti, že nemají právo rozhodovat o sebeurčení, že nemají právo rozhodovat o tom, kdo se na území  národního státu smí usadit  a kdo ne. To ovšem znamená, že jsme přijali  statut otroků.  Ti také ve starověkem Římě   nesměli  rozhodovat o ničem, co se kolem nich dělo, i kdyby se jich to dotýkalo sebevíce.  O nich rozhodovali druzí bez ohledu na jejich zájem.

 

6.2. Humanitární otrokářství

 

Základním probléme masové migrace  je snaha  migrantů  usadit se v Německu a Švédsku  nebo Anglii. Tam jim totiž kynou největší výhody a největší přísun sociálních dávek.  Aby tomuto trendu EK zabránila,  vymyslela  další  předpis z kategorie sociálního inženýrství, podle kterého chce migranty přesouvat mezi jednotlivými státy podle vygenerovaných kvót. Znamená to, že migranti,  kteří   přicházejí do EU dobrovolně, se na jejím území stávají otroky. EK  a evropské řídící elity se tak  dopracovali  postavení  a pravomocí odporných otrokářů. Ano je to „humorná nadsázka“, ale  není  na ní kus smutné  pravdy ? 

 

7. Vyšší princip

 

Čas od času vysílá  Česká televize  starý černobílý film  Vyšší princip, jehož hlavní postavou je  gymnaziální profesor Málek, který svým studentům neustále domlouvá  a vyžaduje pod argumentací  vyššího principu mravního  lepší chování a jednání. Jeho stále omílání této věty z něho činí  nelogického podivína.  Po zavraždění  Říšského protektora Heydricha v atmosféře strachu nakreslí studenti obrázek zesměšňující  tuto situaci.  Jeden ze studentů však  své spolužáky udá gestapu. Viníci jsou zatčeni a popraveni. Tehdy předstoupí před žáky starý profesor a pronese větu: „Z hlediska vyššího  principu mravního není zločinem vražda tyrana…!“

 

Snad naše  současná situace není tak zlá,  jako byla za heydrichiády, ale je velmi vážná. Proto můžeme tento imperativ  parafrázovat a říci:  „Občané ČR si  z hlediska vyššího principu mravního osobují právo odmítnout  rozhodnutí EK i EU, pokud by tím byla ohrožena demokracie , bezpečnost a existence našeho státu.“

 

7.1. EK a ČR

 

EK a  řídící elity EU  tvrdí, že mají  muslimskou migraci  z Afriky  pod  kontrolou a  vytvářejí dojem , že tento stav  řeší. Stále volně  však  přicházejí   statisíce  až milion migrantů ročně a  narůstají  počty teroristických útoků.   To  dokládá , že EK ani EU  nemá situaci pod kontrolou a není schopná  zajistit  v Evropě bezpečnost   občanů ani  budoucích generací.. EK tedy neplní svůj hlavní závazek vůči občanům Evropy,  a proto  nemá právo požadovat  od jednotlivých zemí, aby přijímali nadiktované kvóty migrantů.

ČR má  tři  možnosti, jak tuto situaci řešit:

 

1/Můžeme se podřídit  požadavkům EK  , přijímat trvale  určené množství migrantů ,  a navždy se vzdát  práva rozhodovat  o své existenci. Pak můžeme doufat, že technokratické řídící elity  se budou snažit  zajistit  šťastný život každého jedince a náš život bude probíhat klidně a spokojeně  pod imperativem  Jinakosti. Tento postoj  je pohodlný, ale riskantní , protože nikdo nemůže zaručit, že se tento nepřirozený koncept nezvrhne v trvalý konflikt všech zúčastněných.

 

2/ Další možností je bránit svojí kulturní   identitu , národnost, tradice i  český stát. Znamená to jednoznačně a definitivně odmítnout přijímat jakékoliv  množství muslimských migrantů, a to i za cenu, že se EK  pokusí naší republiku nějakým způsobem trestat a bude hledat podle všeho i totalitní nástroje , jak nás přinutit k poslušnosti.

 

3/ Pokud však EK bude trvat na svých nesmyslných trvalých kvótách a jiných nebezpečných  nesmyslech,  bude nejsprávnějším řešením  vystoupení z EU  a  vytvoření  neprostupné pečlivě hlídané hranice.  Protože se o tuto cestu pokusí asi více státu,. je možné, že by se to mohlo i proti  vůli  globálního kapitálu alespoň krátkodobě podařit.

 

Svobodná existence našeho státu je důležitější než příliv eurodotací. Bude jistě lepší a důstojnější  žít a třeba se i uskromnit za své, než se nechat zkorumpovat  Evropou, která za dotace, bude požadovat potlačení naší svobody a  de facto nás připraví o jakékoliv právo rozhodovat o svém osudu. Přijetím rozhodovacích mechanismů vyplývajících z Lisabonské smlouvy  jsme jako malý stát  kdykoliv  přehlasováni  velkými zeměmi a zájmy nejrůznějších globálních lobistických skupin. Tím  bychom se  vzdali  práva na existenci a obranu svých zájmů a stali bychom  se druhořadým státem v rámci našeho kontinentu. A to bychom neměli dopustit. V EU bychom měli setrvat jenom tehdy, pokud  se tyto mechanismy  zásadně nezmění v rámci  smysluplné evropské reformy. Snaha  prosadit za každou cenu multikulturalismus  , nám však  moc šancí na vybranou nedává.

 

Text byl publikován též na PL ZDE.

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook