top of page

Aby volby otevřely cestu k nápravě


Platný volební zákon je nástroj, který umožňuje, aby politické strany rozhodovaly místo občanů a prosazovaly zájmy těch, kteří nějakou formou zaplatí.


Selhávající politický systém je udržován špatným zákonem o volbách. Proto volme volební strany, které budou ochotné změnit volební zákon tak, aby se nevolily celé strany, ale kroužkováním se vybírali jednotliví kandidáti z libovolných kandidátek bez ohledu na pořadí, v jakém jsou uvedeni. Když takové strany nenajdeme, ale podařilo by se prosadit dobrý zákon o referendu, mohli bychom si jeho pomocí vyžádat volební zákon s tímto obsahem:


Pro volby do Sněmovny PČR navrhujeme zřídit větší počet stejně velkých volebních obvodů, například 27 (vždy tři senátní obvody). V každém se zvolí 7 poslanců tak, že volič si vybere libovolných 7 kandidátů bez ohledu na to, na které kandidátce a v jakém pořadí jsou uvedeni. Vybírají se jednotlivci, nikoliv volební strany. Podle počtu kroužků pro jména kandidátů volební strany se přidělí a rozdělí mandáty. Blíže https://spojeni.wordpress.com/jm/.


Chceme, aby peticí podepsanou větším počtem voličů, než polovina hlasů, potřebných ke zvolení poslance, bylo možné vyvolat opravné volby a řešit tak odvolání a nahražení poslance, který zklamal.


Vznikl by spravedlivý poměrový systém, kde nejsou žádné klausule výhodné pro velké strany a nezáleží na tom, na které kandidátce a v jakém pořadí je kandidát umístěn. Dosáhlo by se toho, že zvoleni budou Ti, kteří jsou voličům známi svou prací pro vřejnost a poslanci by zůstali i po volbách odpovědni svým voličům.


I od Sněmovny PČR volené postaru ovšem můžeme požadovat, aby hájila zájmy občanů uvedené v následujících programových kapitolách.


Volebním stranám můžeme navrhnout, aby otevřely své weby pro komunikaci, která se rozvine jako určitá forma přímé demokracie. Výsledkem dialogu na webu totiž může být program, který bude obsahovat zvýšenou měrou stanoviska vyjadřující vůli voličů. Zkusme to!


Vážíme si své vlasti a chceme ji zachovat i pro své budoucí


K tomu potřebujeme mír, nevydat se zvůli EU ani NATO, které nás nechrání, ale ženou do záhuby. EU cestou migrace, NATO svými provokacemi války.


Chceme rozvíjet přátelskou spolupráci se sousedy i s Ruskem a nedáme se zatáhnout do války. Místo válčení chceme obchodovat.


Požadujeme, aby žádní naši vojáci nebyli pod velením cizí mocnosti a neúčastnili se na provokacích u cizích hranic.


Uvítali bychom vyloučení z NATO, neutralita by zvýšila naši bezpečnost.


Chceme si udržet kontrolu nad územím svého státu a sami rozhodovat, kdo smí na jeho území vstoupit.


Žádáme, aby EU rychle přijala opatření k uzavření shengenského prostoru, a pokud se to nestane, musíme urychleně pracovat na uzavření vlastních hranic a zavést brannou pohotovost mužů za účelem ochrany hranic podobným způsobem (krátký výcvik a služba podle potřeby), jako to mají Švýcaři. Chceme postupně obnovit výrobu zbraní v žádoucím rozsahu.


Odmítáme neoprávněné požadavky EU, které Komise EU vymáhá jako okupační mocnost. Jde o příjmání migrantů, přijetí společné ústavy a společné měny za podmínek likvidujících naši suverenitu a hospodářskou rovnoprávnost. Chceme zůstat národním státem. V tom nelze ustoupit a nevadí, když proto budeme z EU vyloučeni, nebo donuceni k Czexitu. To by uvolnilo prostor pro bilaterální smlouvy, které by zajišťovaly bezpečnost.


Nemuseli bychom zůstat osamoceni, protože předmětem úvah je jednak vytvoření oblouku neutrálních států od Švýcarska a Rakouska přes nás, Maďarsko a Slovensko až k severským státům, a v případě rozpadu EU vznik Unie slovanských států.


Chybějící zákony a mezery a chyby v těch, co jsou


Požadujeme, aby byl bez odkladů přijat zákon o referendu, který bude skutečně použitelný. To jest referendum musí být přípustné o všem, co ústavní zákon nezakazuje, k jeho vyvolání musí stačit rozumný počet podpisů, a výsledek musí být platný i při malé účasti. Kdo se nezúčastní, svěřuje svou pravomoc zúčastněným.


Žádáme, aby byl přijat zákon zakazující všechny organizace připouštějící násilí a nerovnost práv žen a mužů, i jejich propagaci. Žádáme, aby byla zakázána podpora takové činnosti ze zahraničí i z domácích zdrojů a aby se tyto zákazy vztahovaly i na náboženské organizace a aby zákon byl prosazován i rušením zneužívaných modliteben a shromažďoven.


Žádáme konec výmluv a přijetí jasného zákazu činnosti soukromých exekutorů a zavedení přísných pravidel pro státní exekutory. Žádáme, aby bylo zákonem zakázáno exekuční vymáhání půjček, které byly poskytnuty bez ověření schopnosti splácet, a půjček s lichvářským úrokem.


Chceme radikální zákon proti hazardu a skončit s chráněním škůdců pod záminkou, že mají jakási práva škodit.


Zákon o ČNB chceme upravit tak, aby ČNB musela sloužit zájmům ČR, a nebyla poplatná cizím zájmům. Banky chceme zatížit sektorovou daní a zastavit tak tento kanál vysávání státu.


Chceme ústavním zákonem vyloučit soukromé vlastnictví přírodního bohatství, zdrojů vody a energie a zakázat privatizaci majetku určeného k realizaci veřejných služeb, jako je zdravotnictví, pošta a státní dráhy, vodovody a kanalizace a podobně.


Chceme napravit chyby založené na neústavním povýšení soukromého vlastnictví nad vlastnictví státní, veřejné a družstevní. Jde, například, o zpětné vyvlastnění nerostných ložisek a vodních zdrojů státem. Chceme zabránit rozkradení zbytku majetku veřejného zdravotnictví. Chceme, aby se zachránilo, co se ještě dá zachránit z majetku, který byl kdysi jen ve správě církví a nyní byl pochybně restituován, jako kdyby šlo o soukromé vlastnictví Vatikánu a církevních řádů.


Požadujeme návrat mezi právní státy. K odložení trestního oznámení nesmí stačit nezdůvodněné „vyrozumění“ státního zastupitelství, jakési čtvrté moci ve státě.


Národní hospodářství a ekonomika


Chceme, aby Česká republika opět měla postavení, které odpovídá schopnostem českého národa. Proto musíme napravit chyby polistopadových vlád, které z nás udělaly kolonii zápdních zemí a bank. Takový úpadek umožnila zločinná privatizace a následné zničení většiny průmyslu a výrob s velkou přidanou hodnotou, devastace měnového systému, protiústavní privatizace přírodních zdrojů, a nastavení násobně nižší ceny práce. Další ranou bylo špatné vyjednávání před vstupem do EU.


Takto vzniklé postavení je dále udržováno chybami našich vlád, jako je skoro výhradní orientace na vývoz, opožděné a nedostatečné opravování ceny práce, a špatná měnová politika, nakonec ponechaná bez námitek v rukou ČNB, která slouží zájmům zahraničního kapitálu. Tento výčet hlavních chyb je zároveň seznamem úkolů na cestě k nápravě.


Musíme podporovat výrobu pro vnitřní trh a hospodářskou soběstačnost a ukončit podporu exportu spojenou s rozdílem směnného kurzu a kurzu stejné kupní síly, na který všichni těžce doplácíme. Tento rozdíl musíme co nejrychleji zmenšovat.


Musíme ve sféře státního vlivu výrazně zvýšit podhodnocenou cenu práce a nevyplácenou část mezd v soukromém sektoru odčerpávat progresivním zdaněním.


Musíme prosadit, aby se daně ze zisku platily ve státě, kde zisk vzniká.


Spolu s obnovováním výroby pro vlastní spotřebu chceme, aby se postupně opět zřizovaly státní banky a výrobní kapacity, nebo i družstevní podniky.


Rozkradení a zničení velké části průmyslu je nevratné a proto chceme nahradit chybnou podporu cizích neefektivních a úrovní národa pohrdajících investic podporou tradiční produkce nově zakládaných podniků, nevyjímajíce podniky státní.


Euro nesmí být přijato, určitě ne za stavu, který zavinili politici a Rada ČNB v cizích službách, www.novarepublika.cz/2017/06/euro-nesmi-byt-prijato-urcite-ne-za.html.

Co udělat pro Čechy, Moraváky a Slezany a jejich zem


Češi, Moravané a Slezané mluvili ve školách koncem druhého tisíciletí dost pěkným jazykem, ale pokleslá jazyková úroveň učitelek a hostů i moderátorů v televizi v posledních desítkách let způsobila, že slyšet pěkný jazykový projev je vzácností. K tomu se přidal úpadek všeobecného a odborného školství a rozpad učňovského školství a tak obraz kulturního a dovedného národa se zachoval jen místy na venkově. Dílo zkázy dokončilo povolení skoro stovky soukromých vysokých škol, které nabízejí za vysoké školné získání různých titulů za kratičkou dobu.


Takto připravený národ je dále zpracováván zpravodajstvím na úrovni klamavé reklamy a předhazován zahraničním firmám k využití ve skladech a montovnách.


Žádáme návrat našeho úspěšného školského systému do všech druhů a stupňů škol a uplatnění přísných kriterií při schvalování činnosti vysokých škol a osobnostních požadavků při jmenování jejich profesorů.


Žalostnou úroveň mnoha pedagogů základních škol chceme pozvednout většími nároky na ně a jejich vzdělavatele a posílením rozpočtu ministerstva školství.


Žádáme zásadní omezení reklam a návrat čistého jazyka a objektivních informací do sdělovacích prostředků.


Chceme zastavit dnes běžné zneužívání půdy škol pro politické manipulace.


Nejsme povinni ani oprávněni dávat přednost jakýmkoliv cizincům před našimi občany a jejich právy.


Chceme podporovat naše rodiny s dětmi i samy matky, a řádnou výchovu dětí budeme považovat za plnohodnotnou práci.


Nechceme migranty, které si Merkelová pozvala, aby mohla lacino vyrábět zbytečné zboží a teď se jich chce zbavovat, protože přišli hlavně zabijáci.


Místo ubytovávání migrantů a placení zneužívané podpory bydlení chceme stavět sociální byty a dát příležitost každému našemu občanovi, který se bude řádně chovat a bude se snažit.


Chceme zabezpečit všechny občany ochotné dělat, co mohou a co je třeba, základním příjmem.


Chceme řešit problém Romů a bezdomovců nejméně stejně úspěšně, jako byl řešen za komunistů.


Republika se už nejmenuje socialistická, ale chceme, aby byla sociální


Sociálním státem rozumíme stát, jehož občané tvoří solidární společnost a vláda přejímá odpovědnost za politickou, ekonomickou a sociální prosperitu.


Není to ale výslovně napsáno v Ústavě ČR a to vede ke zpochybňování těch článků Ústavy ČR, kde solidární řešení sice z kontextu jasně vyplývá, ale přesto je popíráno. Vadí to také při tvorbě nových zákonů, ztěžuje to hájení zájmů občanů.


Chceme, abychom byli sociální stát i podle ústavy. Chceme stát, který by umožňoval spokojený život všech občanů dobré vůle.


Je nutné, aby užitečně pracující občané měli životní podmínky, které neomezují jejich výkonnost a umožňují, aby vytvářeli produkci postačující k jejich uspokojení, i k uspokojení všech, kteří pracovat nemohou nebo nemají, jako děti a důchodci.


Bez zdanění chceme ponechat tu část příjmu občanů, která odpovídá základnímu příjmu.


Chceme, aby Ústavou ČR každému občanovi garantovaná patřičná zdravotní péče byla solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím jediné veřejné zdravotní pojišťovny.


Chceme, aby důchody byly financovány průběžně z fondů naplňovaných odvody z platů a mezd tak, aby důstojnost postavení pracovníka po odchodu do důchodu zůstala zachována.


Trváme na tom, že obě tyto sociální jistoty musí být poskytovány bez výmluv a výjimek, jako je různé spoření, komerční připojištění, spoluúčasti a rozdílné úrovně péče.


Peníze na důstojné důchody i zdravotní péči získáme zvýšením ceny práce a tím i odvodů o potřebných asi 45%. Jde o kvalifikovaný odhad kompenzace benefitů, které za komunistů představovaly významný nepodmíněný příjem všech občanů. Stát dotoval mnoho služeb, bydlení, potraviny, dopravu, energii, zboží, školy atd. Tyto dotace zanikly bez náhrady.


Nechceme, aby vrstva majitelů hromadila zisk, který jinak může a má být použit k patřičnému vyplácení mezd, a k řádnému placení daní a odvodů, sloužících k hrazení sociálních úkolů státu a k péči o národní majetek a věci společného zájmu. Podle toho chceme řešit progresivní daňový systém.


Chceme, aby povinnosti i práva občanů byla formulována jednoduše a pro každého srozumitelně, a aby nebylo dovoleno omezovat solidární řešení požadováním spoluúčasti, nebo aby řešení bylo z pohledu občana zdražováno vstupem soukromých peněz nebo komerčním připojištěním a podobně.


Chceme navázat na moudré předky, kteří přišli, například, s vynikajícím řešením péče o zdraví, ošetřit každého podle toho, co vyžaduje jeho stav, a na úhradě se solidárně podílet podle toho, jak je kdo schopen platit.


Jak vybírat za použití rozumu


Výše naznačený program není třeba tajit, protože není určen ke zmanipulování voličů, ale k jejich prospěchu, a každý, kdo ho použije, dělá užitečnou práci.


Sotva se najde volební strana, která by splňovala všechno, co se v předchozích kapitolách žádá. A proto při rozhodování, koho volit, musíme začít tím, že vyloučíme ty, kteří účastí na válečných provokacích a povolností vůči migraci ohrožují samu naši existenci.


Potom srovnáme, zda koumaná volební strana má v programu důležitá ano a ne uvedená zde v předchozích kapitolách. Aspoň třeba v rozsahu „Desatera“, které uvádí OSV. Brzo zjistíte, že nemá, nebo že nenacházíte nic určitého. V tom případě se nedejte zmást líbivým vystupováním představitele té strany a všimněte si, jak vybírá své spolupracovníky a posuďte jejich volitelnost. U známých firem, jako ODS a TOP 09 to nedá moc práce, ani se nebudete muset pokoušet o dialog. Také na KDU-ČSL je spolehnutí, přidají se ke komukoliv, a vždy zajistí aby bylo přijato horší řešení.


Zvláštní případ je ANO. Sám Babiš mate svým inteligentním a pro diváka příjemným projevem a zprvu se zdálo, že problém je jen v Sobotkově neschopnosti vysvětlit mu, že bez progrese daní se ani výborný ministr financí neobejde. Ale stačí se podívat, koho si Babiš vybírá na důležitá místa. Nevojáka Stropnického, aby odevzdal hubený zbytek armády pod velení Wehrmachtu, Jourovou a Teličku pro Brusel, Krnáčovou pro Prahu, Jermanovou pro Středoeský kraj a jako poradce má Vojtěcha, lidem neznámého, toho chce udělat ministrem zdravotnictví. Tak pro pacienty nepřátelského a rezortu neznalého ministra nesehnala ani ODS neblahé paměti. Je děsivé, že ANO má takové preference a tak opravdu hrozí jmenování vlády nebezpečné jak hazardováním s válkou a měkkým postojem k migraci, tak i extrémní sociální bezohledností.


Ve všech programových bodech počítáme s nutností opustit staré dělení na levá a pravá řešení, a požadujeme řešení založená na zdravém rozumu.


K dobré správě státu nepotřebujeme ideologické vedení, ale ochranu před nenasytností motivovanými útoky na programové body zajišťující sociální smír.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page