top of page

VÝZVA poslancům PS PČR, aby odmítli Istanbulskou úmluvu, Dublin IV a Globální kompakt anebo vyhlásilVážený pane poslanče,

dovolujeme si Vám zaslat V ý z v u poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o:


1. podpis smlouvy Dublin IV.


2. podpis smlouvy Globální kompakt k migraci


3. ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluvaAčkoliv naše Ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.


Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich, parlament, prezident ani premiér či vláda nebudou mít při rozhodování o těchto smlouvách možnost opřít se o referendum vycházející ze záko na o obecném referendu, neboť jeho projednávání je již ve značném zpoždění oproti potřebě jeho použití v případě těchto třech smluv.


V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených třech smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, vyzýváme tímto současně sněmovnu, aby pomohla iniciovat a podpořila vyhlášení ad hoc referenda k těmto třem smlouvám, a to za podmínek, které umožní ověřit si včas postoj našich občanů k návrhům obsaženým v této „Výzvě“ (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, tedy bez nu tnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.

____________________________________________________________________________________________________________________


V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o:


1. podpis smlouvy Dublin IV. - která mj.:

 • omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;

 • k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;

 • umožní rozložit narůstající počty migrantů a legálně je rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;

 • obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.

 • znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).


Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má přitom dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21 000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné. Expremiér Sobotka těsně před skončením své funkce takový závazek za ČR již podepsal (viz Evropský pilíř sociálních práv).


2. podpis smlouvy Globální kompakt k migraci – která má být podepsána na podzim 2018 mezi OSN a vedením EU (a to i bez souhlasu členských zemí EU) a ve vazbě na podpis smlouvy Dublin IV. Uzavřením této smlouvy má dojít k(e):

 • vzniku práv občanů třetích zemí na migraci v kategorii občanských práv;

 • tomu, že členské země se tím vzdají úplně kontroly svých vlastních hranic, přičemž organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky a

 • tomu, že podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.


3. ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluva – která pod rouškou ochrany práv žen legalizuje krádeže dětí jejich rodičům, podobně jako tomu bylo v případě dětí pí Michalákové v Norsku.


Z obsahu uvedených smluv je zřejmé, že ve všech uvedených případech tyto smlouvy ohrožují ve svých důsledcích další existenci našeho státu, národa, jazyka, rodiny, kultury apod. a že jsou tudíž:

 • v příkrém rozporu se zájmy většiny našeho národa a naší země a tudíž i

 • v jasném rozporu s českými národními zájmy.


V této souvislosti je rovněž nutné upozornit na to, že usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu . přijaté dne 17.1.t.r. je zcela nedostatečné, neboť:

 • nepokrývá zdaleka celou problematiku upravovanou touto smlouvou a

 • zdůvodnění Poslanecké sněmovny „že důrazně odmítá návrh komise na zavedení tzv. korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, neboť jej považuje za rozporný se zásadou subsidiarity“ bude s ohledem na dosavadní praxi Bruselu neudržitelné a proto i z hlediska argumentačního chabé. Takové zdůvodnění nebylo v dosavadní praxi EU totiž nikdy úspěšné a tedy funkční.


Jednodušší je tedy podpis smlouvy Dublin IV. odmítnout v plném rozsahu, což se ovšem dosud nestalo.


Je třeba přitom připomenout, že smlouva Dublin IV. není připravována proto, že by byla smlouva Dublin III. nedostatečnou ve vztahu k invazi migrantů do Evropy, nýbrž proto, že exodus statisíců migrantů do Evropy byl organizován, byly záměrně porušovány povinnosti příhraničních zemí EU chránit hranice schengenského prostoru, přičemž někteří západoevropští a zejména eurounijní politici migranty k příchodu do Evropy dokonce zvali se slovy, jak to zvládnou. Nezvládli to a dnes se proto snaží řešit důsledky svých chybných kroků a neschopnosti prostřednictvím smlouvy Dublin IV na úkor dalších členských zemí EU, jako je právě ČR, které s touto praxí nemají nic společného a které své povinnosti vyplývající z členství v EU neporušily.


Smlouva Globální kompakt k migraci je smlouvou prezidentského typu. Je proto nezbytné:


 • jednoznačně odmítnout záměr vedení EU podepsat tuto smlouvu za ČR (jakož i další členské státy), a to i bez jejich souhlasu a

 • od dotyčné smlouvy odstoupit, podobně, jako to učinily USA, Švýcarsko, Dánsko či Maďarsko. Obdobný postup lze očekávat i od dalších zemí. Takový postup by logicky navazoval na odmítnutí smlouvy Dublin IV. v plném rozsahu.


Je zřejmé, že v tomto případě je přímá účast prezidenta republiky na tomto kroku nezastupitelná. Nicméně v tomto směru je žádoucí rovněž iniciativa Poslanecké sněmovny.


Smlouva pod názvem Istanbulská úmluva byla podepsána naším velvyslancem při EU již v r. 2016, v letošním roce má dojít k její ratifikaci. S ohledem na její obsah legalizující krádeže dětí z českých rodin k „převýchově“, podobně jak tomu bylo v průběhu 2. sv. války v podobě nechvalně známého projektu „Lebensborn“, je třeba ratifikaci této smlouvy odmítnout a ze smlouvy po jejím novém projednání vypustit její škodlivé pasáže.


Obracíme se proto tímto na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR s následující výzvou k řešení zásadních problémů obsažených v uvedených 3 smlouvách, které bude spočívat v:


1. odmítnutí podpisu smlouvy Dublin IV;

2. odmítnutí podpisu smlouvy Globální kompakt k migraci a v požadavku na odstoupení od této smlouvy a

3. odmítnutí ratifikace smlouvy Istanbulská úmluva v její stávající podobě legalizující krádeže českých dětí jejich rodičům.


Ačkoliv naše ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.


Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich,


V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených 3 smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, tedy bez nutnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.


Stále více našich občanů si uvědomuje, že v tomto roce se dostáváme opět na historickou křižovatku, kdy postup politické reprezentace našeho státu k těmto třem smlouvám bude mít zásadní dopad na další osud našeho státu a národa. Obracíme se proto na Vás všechny, kteří budete z titulu svých funkcí mít možnost, ale i povinnost tyto tři smlouvy ovlivnit s touto výzvou tak, aby osud nás všech nebyl učiněn fatálním.S pozdravem


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně, Aliance národních sil a České mír.fórum

Ing. Jaroslav Tichý / místopředseda, Aliance národních sil, www.aliancens.cz

Petr Schnur, MA / místopředseda, České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / místopředseda, České mírové fórum

Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu, Aliance národních sil

Miroslav Starý /vydavatel, Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz

PhDr. Zdeněk Soukup / předseda, Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz

Ing. Karel Janko / předseda, Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz

Ing. Ivan Kratochvíl / předseda, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz

Ludvík Adámek / předseda, Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu

Ing. Marie Paukejová / předsedkyně, Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz

Martin Marcikán / redaktor, Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz

JUDr. Karel Hais / předseda, Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz

Jindřich Vavruška / analytik, Fond konceptuálních technologií ČR

JUDr. Ogňan Tuleškov / vydavatel České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

Ing. Peter Harvánek / předseda, Změna pro lidi, www.zmenaprolidi.cz

Mgr. Jan Kozák / filosof, www.gnostica.cz

Ing. Michal Klusáček / předseda, Česká strana národně sociální, www.csns.cz

PhDr. František Krejča / člen Nár. rady, Národní domobrana, www.narodnidomobrana.cz

Ing. Jaroslav Štefec, CS. / předseda BOS, http://www.hnutibos.cz/
V Praze 31. 3. 2018

______________________________________________
Zde je odpověď předsedy Výboru pro evropské záležitosti poslance KDU-ČSL Mgr. Ondřeje Benešíka.

______________________ Původní zpráva: > Od: Ondřej Benešík <BenesikO@psp.cz> > Komu: ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> > Datum: 31.03.2018 21:23 > Předmět: Re: Odpověď: Výzva poslancům PS PČR - >

Děkuji. To jsou ale všechno nikým neschválené návrhy. Konkrétně ten z europarlamentu má minimální šance limitně blížící se nule na přijetí. Žádná smlouva do dneška nebyla přijata, takže se k žádné smlouvě nemůžeme vyjádřit. Zdraví O. Benešík

-----ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> napsal(a): ======================= Komu: Ondřej Benešík <BenesikO@psp.cz> Od: ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> Datum: 31.3.2018 18:41 Předmět: Re: Odpověď: Výzva poslancům PS PČR - Istanbul. úmluva, Dublin IV, Globální kompakt ======================= Dobrý den, konkrétní smlouvu by měli předložit evroposlanci nebo Ministerstvo vnitra. Celý Dublin IV by měl být přeložen do češtiny.

Zde je poslední info. http://www.europarl.europa.eu/…/file-revision-of-the-dublin…

Odkazy na Dubliínské smlouvy jsou ZDE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do…

Zde je text MV, který se smlouvami zabývá: http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx

___________________________________________________

http://www.aliancens.cz/ https://www.facebook.com/aliancens/

___________________________________________________ > Od: Ondřej Benešík <BenesikO@psp.cz> > Komu: ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> > Datum: 31.03.2018 18:15 > Předmět: Odpověď: Výzva poslancům PS PČR - Istanbul. > Dobrý den,

prosím, pošlete mi smlouvu Dublin IV. Nikde ji nemohu najít. Děkuji.

S pozdravem

Ondřej Benešík, poslanec PSP ČR

-----ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> napsal(a):

======================= Komu: <benesiko@psp.cz> Od: ALIANCE národních sil <aliancens@centrum.cz> Datum: 31.3.2018 18:05 Předmět: Výzva poslancům PS PČR - Istanbul. úmluva, Dublin IV, Globální kompakt =======================

Vážený pane poslanče, dovolujeme si Vám zaslat V ý z v u poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

________________________________________________

Zde je odpověď pana poslance KSČM JUDr., PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D.

______________________ Původní zpráva: ________________________ > Od: Zdeněk Ondráček <OndracekZ@psp.cz> > Komu: "ALIANCE národních sil" <aliancens@centrum.cz> > Datum: 03.04.2018 13:35 > Předmět: Re: Výzva poslancům PS PČR - Istanbul. úmluva >

Dobrý den, vzhledem k tomu, že mi posíláte tuto výzvu asi předpokládáte, že bych hlasoval pro. Chci říci, že se velmi pletete. Doporučuji proto působit na ty kteří budou určitě pro. Přeji hezký den. Zd. Ondráček

__________________________________________


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page